Ουραγός οι τηλεπικοινωνίες στην αύξηση της απασχόλησης

27/10/2001 Παλαιότητα 18 yrs

Τελευταία η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το ποσοστό απασχόλησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Μικρή παρά το μέγεθος η αύξηση της απασχόλησης σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας.


Αν και ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της απασχόλησης δεν αντανακλάται στους συγκεκριμένου δείκτες. Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε σχέση με το ποσοστό απασχόλησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής που ανέρχεται στο 1,1% της συνολικής απασχόλησης, με το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (2,2%) να κατέχει η Πορτογαλία. Με εξαίρεση δυο τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες τα τελευταία δέκα χρόνια δημιούργησαν πάνω από 35.000 νέες θέσεις εργασίας, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο είναι μικρές, ενώ διάσπαρτες είναι και οι αμοιβές στελεχών και εργαζομένων, καθώς κυριαρχούν οι επιχειρηματικές συμβάσεις.

Στο τομέα δεσπόζουν ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ, οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, η Ιντρακόμ. Χαρακτηριστικό της αδυναμίας του τομέα αυτού στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ICT (πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών) καλύπτουν το 60% περίπου της εγχώριας κατανάλωσης. Στον τομέα τεχνολογιών των επικοινωνιών οι επιχειρησιακές συμβάσεις του ΟΤΕ και της Ιντρακόμ καλύπτουν ένα σχετικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Αναφορικά με τον ΟΤΕ υπογράφεται σε μονοετή ή διετή βάση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία καλύπτει 18.000 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 10.000 είναι τεχνικοί και οι 8.000 απασχολούνται σε διοικητικές και οικονομικές θέσεις. Από αυτούς πάνω από 400 είναι αποσπασμένοι στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ. Η Ιντρακόμ απασχολεί περίπου 5.000 εργαζόμενους. Παρά το γεγονός ότι στην επιχείρηση εφαρμόζονται συστήματα σύνδεσης του μισθού με την παραγωγικόητα, ευέλικτα σχήματα ως προς το χρόνο εργασίας και δίδεται έμφαση στα θέματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο των επιχειρησιακών συμβάσεων. Σύημφωνα με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού του ΟΤΕ, ο αριθμός προσωπικού στον ΟΤΕ είναι συνεχώς μειούμενος και από 26.000 εργαζόμενους φθάνουν του 18.000, με περαιτέρω τάσεις μείωσης.

Α. Βασιλόπουλος, Εφημερίδα Επενδυτής, Ένθετο Οικονομία, σελ. 44, 27 Οκτωβρίου 2001