Υπουργική Απόφαση για τη Στελέχωση των Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων

24/01/2002 Παλαιότητα 18 yrs

Με αρκετά θετικά σημεία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πληροφορικών η απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μ εταφορών & Επικοινωνιών που δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2002.


Στις 11 Ιανουαρίου 2002, δημοσιεύθηκε στην εφημεριδα της Κυβέρνησης (τεύχος Β, αριθμός φύλλου 7) η 44465/27.12.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών με τίτλο:

"Καθορισμός νομικής μορφής, ελάχιστου κεφαλαίου και ελάχιστης υποχρεωτικής στελέχωσης των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων".

Η απόφαση αυτή αποτελεί τμήμα της δευτερογενούς νομοθεσίας που προβλέπεται από το νόμο 2867/2000 για την οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών ο οποίος ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2000.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας είχε τότε υποβάλλει σχέδιο νόμου με σκοπό να συμπληρωθεί το αρχικό νομοσχέδιο με διατάξεις που αφορούσαν:

1. Την αναγνώριση του επαγγέλματος του Πληροφορικού και τον τερματισμό της αντιεπιστημονικής διάκρισης μεταξύ επιστημόνων και μηχανικών Πληροφορικής.

2. Την συγκρότηση μητρώου πληροφορικών.

3. Την συγκρότηση μητρώου εμπειρογνομώνων πληροφορικής.

Όπως θα θυμούνται οι περισσότεροι, η πρόταση της ΕΠΕ είχε υιοθετηθεί από ομάδα βουλευτών που την κατέθεσαν ως τροπολογία την οποία δυστυχώς δεν αποδέχτηκε ο τότε Υφυπουργός Επικοινωνιών κ. Βούλγαρης.

Επιπλέον κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια είχαν αποσυρθεί διατάξεις που είχε προτείνει αρχικά ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Λιάσκας και αφορούσαν στην αναγνώριση δικαιωμάτων στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική σε άσχετους κλάδους μηχανικών (ηλεκτρολόγοι ενεργειακού κύκλου, ναυπήγοί, μηχανολόγοι κ.λ.π.).

Μετά την ψήφιση του νόμου 2867/2000 η ΕΠΕ συνέχισε τις επαφές της με στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών προκειμένου να προωθήσει τις προτάσεις έστω και στο επίπεδο της δευτερογενούς νομοθεσίας (Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα).

Σήμερα, με αίσθημα ικανοποίησης βλέπουμε ότι αρκετές από τις προτάσεις μας υιοθετούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και ειδικότερα:

1. Αναγνωρίζεται ότι τα στελέχη τεχνικής κατεύθυνσης των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων επιλέγονται από τις κατηγορίες των διπλωματούχων μηχανικών, ηλεκτρονικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και πληροφορικών (ΠΕ) καθώς και ηλεκτρονικών τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και πληροφορικών (ΤΕ).

2. Όλες οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις οφείλουν να δηλώσουν την κατά τα ανωτέρω στελέχωσή τους στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) εντός εξήντα (60) ημερών από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής, δηλ. από τις 11 Ιανουαρίου 2002.

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι:

1. Δημιουργείται ένα πρώτο βήμα για την αναγώριση του επαγγέλματος του πληροφορικού και την αποσαφήνιση της επαγγελματικής μας ταυτότητας.

2. Η περί στελέχωσης διατάξεις έχουν υιοθετήσει πολλές από τις προτάσεις της ΕΠΕ, όχι όμως όλες.

3. Αν και δεν υιοθετήθηκαν οι αντιεπιστημονικές προτάσεις του πρώην προέδρου του ΤΕΕ κ. Λιάσκα, εξακολουθούν να επιβιώνουν παρωχημένες απόψεις περί διάκρισης των πληροφορικών σε μηχανικούς και μη μηχανικούς.

4. Δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ τεχνικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να εξειδικευτούν οι ελάχιστες υποχρεώσεις στελέχωσης ανά κατηγορία.

Καταλήγοντας, πιστεύουμε ότι παρά τις αδυναμίες, οι νέες ρυθμίσεις δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές και καταξιώνουν τους συναδέλφους που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις.

Η ΕΠΕ θα φροντίσει με τις ουσιαστικές και μελετημένες παρεμβάσεις της να αξιοποιήσει πλήρως τις ευνοϊκές προοπτικές που δημιουργούνται.

Ταυτόχρονα όμως θα συνεχίσει να ασκεί την σκληρή πολλές φορές κριτική της και να απαιτεί πλήρη αποσαφήνιση του επαγγελματικού τοπίου της πληροφορικής.