Τα δώρα των Δαναών

14/12/2001 Παλαιότητα 19 yrs

Νομοσχέδιο για την ισοτιμία των πτυχίων μεθοδεύει το Υπουργείο Παιδείας


Μετά από τις νεοσύσταστες εταιρίες πληροφορικής, τύπου Karakitsos Cleaning A.E., ήρθε η ώρα των πανεπιστήμιων, διότι οι επιστήμονες φέρνουν σε κάποιους αλλεργία...

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΙΕΝΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Ο υπουργός παιδείας καλεί τους πρυτάνεις να κάνουν μια επιτροπή. Οι πρυτάνεις κάνανε την επιτροπή. Η επιτροπή έκανε την εισήγηση της. Ο υπουργός (θαύμα! θαύμα!) την δέχτηκε! Όλοι πανηγυρίζουν για το σχέδιο νόμου που πάει προς ψήφιση!!!

ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΚΑΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ

Σε λιγότερο ένα χρόνο οι πρυτάνεις των ΑΕΙ μας κατάφεραν:

α) στην πράξη να συμφωνήσουν να γίνουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια ΙΣΑ με τα ΤΕΙ,

β) να προτείνουν από "μόνοι" τους τα πτυχία και τα διπλώματα πενταετούς διάρκειας να γίνουν ΙΣΑ με σπουδές ΔΥΟ ΕΞΑΜΗΝΩΝ!

Ο φιλόλογος κ. Ευθυμίου, σαν άλλος Οδυσσέας, όντας σε εμπόλεμη κατάσταση με τα ΑΕΙ κατασκευάζει το κούφιο άδειο άλογο, και βάζει τους πρυτάνεις να το τραβήξουν μέσα στην πόλη!

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επισυνάπτουμε "Επιστολή της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής που ανακοινώνει προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων τι συμφώνησαν με τον Υπουργό" διαβάστε γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά!

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Κοινοποιήσεις

α) Γραφείο κ. Υφυπουργού

β) Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ, Καθ. κ. Δ. Κλάδη

γ) Γραμματεία Συνόδου Πρυτάνεων (διανομή σε όλα τα μέλη της συνόδου)

Θέμα: Νομοθετική ρύθμιση της πρόταση διαλόγου μεταξύ ΥΠΕΠΘ και συνόδου Πρυτάνεων για τις ισοτιμίες των τίτλων σπουδών των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τους τίτλους σπουδών των ομοταγών Αγγλοσαξωνικών Πανεπιστημίων.

Σχετικό:Το από 14 Αυγούστου 2001 έγγραφο μας προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, το οποίο υποβλήθηκε σε εκτέλεση εξουσιοδότησης της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της Συνόδου (με συνημμένη την πρόταση διαλόγου μεταξύ ΥΠΕΠΘ και συνόδου Πρυτάνεων για το παραπάνω θέμα όπως κωδικοποιήθηκε και διανεμήθηκε από τον κ. Υπουργό κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Βουλή επί του νομοσχεδίου "Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής")

Συνημμένο: Τελική διατύπωση της προωθούμενης Νομοθετικής Ρύθμισης.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με το από 14 Αυγούστου 2001 έγγραφό μας το οποίο σας κοινοποιήθηκε μαζί με την πρόταση για τη Νομοθετική Ρύμιση του όλου θέματος (βλ. σχετικό), συνεργαστήκαμε ως εξουσιοδοτημένη από τη Σύνοδο Πρυτάνεων τριμελής εισηγητική επιτροπή (τα μέλη της οποίας επελέγησαν από τη Σύνοδο ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι δομές σπουδών και απόψεις), με τον Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κ. Δ. Κλάδη και καταλήξαμε ομόφωνα στη συνημμένη τελική διατύπωση της Νομοθετικής Ρύθμισης.

Σε συνάντηση μας και με τον κ. Υπουργό Παιδείας στις 15 Νοεμβρίου 2001, παρουσία και του κ. Κλάδη, η πρόταση έγινε δεκτή και αναμένεται η προώθηση της σε επόμενο νομοσχέδιο. Διαφαίνεται επομένως ότι υλοποιείται η επιθυμία της Συνόδου για μια κοινής αποδοχής και γενικής εφαρμογής (για όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα), νομοθετική ρύθμιση των ισοτιμιών τίτλων σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων με τους τίτλους σπουδών επιπέδου master ή τους συναφείς τίτλους που χορηγούνται από τα ομοταγή Αγγλοσαξωνικά Πανεπιστήμια.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Νικόλαος Σιούμπος - Πρύτανης Παν. Πατρών

Χρήστος Νικολάου - Πρύτανης Παν. Κρήτης

Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος - Πρύτανης ΕΜΠ

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεύτερο μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου master, το Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ), πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) το οποίο είχε εισαχθεί με το Ν.2083/92. Η διαφοροποίηση μεταξύ ΔΠΣ και ΜΔΕ έγκειται ότι το ΜΔΕ αποτελεί τίτλο εξειδίκευσης που αναφέρεται σε μέρος του γνωστικού αντικειμένου του αντιστοίχου Τμήματος, ενώ το ΔΠΣ αποτελεί τίτλο εμβάθυνσης που αναφέρεται σε ολόκληρο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του αντίστοιχου Τμήματος. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των πολυτεχνικών των γεωπονικών και άλλων σχολών πενταετούς διάρκειας χαρακτηρίζονται ως ισοδύναμοι ΔΠΣ.

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ

1. α) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι δυνατό να οδηγούν και σε διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ) ύστερ από σπουδές διάρκειας δύο τουλάχιστον εξαμήνων, οι οποίες περιλαμβάνουν αφ΄ ενός μεν μαθήματα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου, αφ' ετέρου δε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας εμβάθυνσης εφ' όσον το αντίστοιχο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπει την εκπόνηση σχετικής διπλωματικής εργασίας. Τα ΔΠΣ αναφέρονται σε ολόκληρο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος και πιστοποιούν την προχωρημένη εμβάθυνση των κατόχων τους σε αυτό, σε αντιδιαστολή προς τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) τα οποία αναφέρονται σε μέρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος και πιστοποιούν εξειδίκευση στη συγκεκριμένη επιστημονική-γνωστική περιοχή η οποία προσδιορίζει τον τίτλο τους.

β) Είναι επίσης δυνατή η χορήγηση ΔΠΣ διεπιστημονικού χαρακτήρα απο διατμηματικά ΠΜΣ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου α. Στις περιπτώσεις αυτές το διεπιστημονικό περιεχόμενο των ΔΠΣ αναφέρεται σε διακεκριμένη γνωστική περιοχή στην οποία τέμνονται τα γνωστικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων τμημάτνων.

γ) Τα ΔΠΣ, καθώς και τα ΜΔΕ, είναι ισοδύναμα με τους τίτλους σπουδών επιπέδου master ή τους συναφείς τίτλους που χορηγούνται από τα ομοταγή Αγγλοσαξονικά Πανεπιστήμια. Η χορήγηση των ΔΠΣ γίνεται κατ' αναλογία προς τα εκάστοτε ισχύοντα για τη χορήγηση των ΜΔΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία έχει εγκριθεί το αντίστοιχο ΠΜΣ. Η λήψη ΔΠΣ δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

2 α) Οι τίτλοι σπουδών Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστήμιων που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα με θετικό-εφαρμοσμένο (τεχνολογικό) προσανατολισμό και που προκύπτουν ύστερα από σπουδές πενταετούς διάρκειας και ενιαίας και αδιάσπαστης δομής, στις οποίες περιλαμβάνεται και ένα εξάμηνο τουλάχιστον για την εκπόνηση της αναγκαίας διπλωματικής εργασίας εμβάθυνσης, είναι ισοδύναμοι με τα κατά τα ανωτέρω ΔΠΣ, εφ' όσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών περιέχει μαθήματα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τμήματος και οποία ισοδυναμούν με δύο τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών.

β) Η σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εδ. α ισοδυναμία των ανωτέρω τίτλων σπουδών με ΔΠΣ διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Οικείου Ιδρύματος. Η πρόταση του τμήματος συνοδεύεται οπωσδήποτε από τον κανονισμό Σπουδών του Τμήματος, από όπου πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι κατά το εδ. α απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο αρχίζει να μετράει η ανωτέρω ισοδυναμία ή οποία μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ.

3) Τα ΔΠΣ είναι δυνατό να αναφέρονται σε μέρος του γνωστικού αντικειμένου του οικείου τμήματος, υπό τον όρο ότι αυτό αντιστοιχεί σε θεσμοθετημένη κατεύθυνση η ειδίκευση του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική διάταξη του εδ. ε της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.1404/83.