Ενδεικτικό Χρήσης Υπολογιστών (ΕΧΥ): Μια πρόταση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για τον πληροφορικό αλφαβητισμό

11/03/2002 Παλαιότητα 17 yrs

Μια από τις κύριες επιδιώξεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας είναι η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των βασικών γνώσεων χειρισμού των πληροφορικών αγαθών, ο πληροφορικός αλφαβητισμός. Σε αυτή την κατεύθυνση καίρια θα πρέπει να είναι η συμβολή των συναδέλφων πληροφορικών που εργάζονται ως καθηγητές Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση του Ενδεικτικού Χρήσης Υπολογιστών (ΕΧΥ) που θα αντιστοιχεί στις γνώσεις Πληροφορικής που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου και θα χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω εξετάσεων που θα διενεργούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας πιστεύει ότι απαιτείται η επεξεργασία μιας συγκροτημένης πρότασης από εμάς τους πληροφορικούς προς την πολιτεία για την σύνδεση των σχολείων με την αδήριτη κοινωνική ανάγκη για επιμόρφωση στη χρήση υπολογιστών και την πιστοποίηση αυτών των γνώσεων μέσω ενός Ενδεικτικού Χρήσης Υπολογιστών (ΕΧΥ).

Το ΕΧΥ θα βασίζεται σε ένα περίγραμμα βασικών γνώσεων που θα αποτελεί και το βασικό κορμό της τριετούς διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Με άλλα λόγια θα συνδεθεί με τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων Πληροφορικής στο Γυμνάσιο (που θα πρέπει να αναμορφωθούν ανάλογα).

Το ΕΧΥ θα έχει διαφορετικά επίπεδα ώστε να μπορεί κάποιος να επιλέξει το επίπεδο που τον ενδιαφέρει. Τα υψηλότερα επίπεδα θα συνδεθούν με τις Λυκειακές σπουδές. Η διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα καταληγεί σε εξετάσεις σε επίπεδο σχολείου που θα διενεργούνται με συγκεκριμένο τρόπο και θα περιλαμβάνουν και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι εξετάσεις θα είναι ΑΝΟΙΚΤΕΣ σε όλους τους ενδιαφερόμενους, μαθητές και μη. Θα διενεργούνται αποκλειστικά από πληροφορικούς, καθηγητές Πληροφορικής. Ταυτόχρονα θα λειτουργούν μέσα στα σχολεία, με αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού, τμήματα για μη μαθητές.

Η πρόταση αυτή, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο λεπτομερούς επεξεργασίας και κατόπιν να δημοσιοποιηθεί ευρύτερα. Έτσι θα επιβληθεί η υλοποίησή της η οποία αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις από τους γνωστούς διοργανωτές σεμιναρίων και όσους επιδιώκουν τον Πληροφορικό σκοταδισμό ώστε ως μονόφθαλμοι να βασιλεύουν σε μια κοινωνία τυφλών.

Τα οφέλη από το σύστημα του ΕΧΥ είναι πολλά. Επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Αναβαθμίζεται η Πληροφορική Παιδεία και τα μαθήματα Πληροφορικής αναβαθμίζονται σημαντικά.

2. Αναβαθμίζεται ο ρόλος των πληροφορικών καθηγητών Πληροφορικής.

3. Συνδέεται ουσιαστικά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις παραγωγικές ανάγκες και τα σχολεία με την κοινωνία.

4. Εφαρμόζεται και αξιολογείται ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα γνωστικά πεδία γενικού ενδιαφέροντος (ξένες γλώσσες, μουσική, χορός).

Η πρόταση αυτή είναι υλοποιήσιμη και εφικτή για τους παρακάτω λόγους:

1. Εναρμονίζεται πλήρως με τις κατευθύνσεις του σχεδίου eEurope που αποφασίστηκε στην σύνοδο κορυφής των Πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πορτογαλία το 2000.

2. Εντάσσεται άμεσα στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

3. Μπορεί να κλιμακωθεί ως προς το εύρος της εφαρμογής της οριζόντια (σε ποια σχολεία) και κάθετα (επίπεδο πτυχίων).

Η ενεργοποίηση των συναδέλφων εκπαιδευτικών για την επεξεργασία των λεπτομερειών της πρότασης και η ευμενής υποδοχή της από την εκπαιδευτική κοινότητα συνολικά είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την τελική επιτυχία της.