Βελτιωτικές προτάσεις του Συλλόγου Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής (ΣΤΕΜΠ) για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

30/01/2005 Παλαιότητα 14 yrs

Υπόμνημα - αίτηση του ΣΤΕΜΠ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου περί μελετών.


Σύλλογος ΤΕχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής (Σ.ΤΕ.Μ.Π.)

 

Τ.Θ. 141

 

Τ.Κ. 57400

 

Θεσσαλονίκη

 

email :stemp-ds@it.teithe.gr

 

www.stemp.gr

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ? ΑΙΤΗΣΗ

 

<o:p> </o:p>

 

ΠΡΟΣ: κ.Γεώργιο Σουφλιά,

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

<o:p> </o:p>

 

ΚΟΙΝ: κ.Θεμιστοκή Ξανθόπουλο, Υφυπουργό Δημοσίων Έργων κ.Γεώργιο

Τρυφωνίδη, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ.Αθανάσιο

Κουλουμπή, Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

ΘΕΜΑ: Βελτιωτικές προτάσεις για το Σχέδιο Νόμου με

τίτλο «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 


Θεσσαλονίκη, 28 Ιανουαρίου 2005

 

<o:p> </o:p>

 

Αξιότιμε

κύριε Υπουργέ,

 

Ο Σύλλογος

Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής εκπροσωπεί τους Έλληνες Πληροφορικούς

αποφοίτους τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. των τμημάτων Πληροφορικής Αθήνας /

Θεσσαλονίκης και Υπολογιστικών

Συστημάτων Πειραιά.

 

Με αφορμή τον

επικείμενο προς ψήφιση νόμο, που αφορά στις Μελέτες Έργων Πληροφορικής στην

χώρα μας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις του συλλόγου μας και να προτείνουμε

κάποιες αναγκαίες κατ?εμάς αλλαγές, τις οποίες πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα

κρίνετε ως απαραίτητες.

 

<o:p> </o:p>

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα επίμαχα σημεία καθώς και τις μεταβολές που

προτείνουμε:

 

<o:p> </o:p>

 

(α) ΑΡΘΡΟ 25: Διοίκηση σύμβασης μελέτης ? παροχής υπηρεσιών <o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

«2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία

ορίζει ως επιβλέποντες ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου

σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν

την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση,

τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.»

 

<o:p> </o:p>

 

Προτείνουμε να γίνει:

 

<o:p> </o:p>

 

«2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία

ορίζει ως επιβλέποντες ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου

σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, που έχουν την

τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις

ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.»

 

<o:p> </o:p>

 

(β) ΑΡΘΡΟ 39: Εγγραφή στα Μητρώα. Κατηγορίες - Πιστοποιητικά Αρμόδιας

Υπηρεσίας <o:p />

 

 

 

«1. Στο Μητρώο Μελετητών

δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου

εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της

αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως

επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν

εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου.»

 

 

 

Προτείνουμε να γίνει:

 

 

 

«1. Στο Μητρώο Μελετητών

δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου

εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού ή

τεχνολογικού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν

συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή

πενταετία από την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών τους, έχουν την

επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις

απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου.»

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Εάν ισχύσει αυτή η παράγραφος χωρίς τις διορθώσεις που προτείνουμε, το

αποτέλεσμα θα είναι να έχουν δικαίωμα εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών, μόνο

απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών. Διότι στην χώρα μας δεν υπάρχουν φορείς που να παρέχουν άδειες εξασκήσεως

επαγγέλματος στους πληροφορικούς Α.Ε.Ι. που δεν προέρχονται από Πολυτεχνικές

Σχολές και φυσικά σε πληροφορικούς Α.Τ.Ε.Ι.

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

(γ) ΑΡΘΡΟ 39: Εγγραφή στα Μητρώα.

Κατηγορίες - Πιστοποιητικά Αρμόδιας Υπηρεσίας<o:p />

 

 

 

«1. Με προεδρικό διάταγμα,

που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης

στο Μητρώο Μελετητών των πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του

τεχνολογικού τομέα, εφόσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων

περιλαμβάνεται μεταξύ των νομίμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.»

 

Προτείνουμε να διαγραφεί

για τους παρακάτω λόγους:<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Α) Θέτει στην καλή θέληση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. την εγγραφή των Τεχνολόγων

Μηχανικών Πληροφορικής στο Μητρώο Μελετητών δια μέσω Προεδρικού Διατάγματος το

οποίο όμως και τυπικά δεν θα μπορεί να εκδοθεί λόγω της φράσης: «εφόσον το

δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων περιλαμβάνεται μεταξύ των νομίμων

επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.» και την οποία αναλύουμε στην παράγραφο Γ

παρακάτω.

 

<o:p> </o:p>

 

Β) Στο αντικείμενο της Πληροφορικής, αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει

το κατάλληλο συμβουλευτικό / εισηγητικό όργανο, που δεν θα ήταν άλλο από το

εδώ και τόσα χρόνια ζητούμενο από όλους μας Επιμελητήριο Πληροφορικής,

το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει είναι αρμόδιο να κρίνει και να εντάσσει στα Μητρώα Μελετητών όλους τους Πληροφορικούς

της χώρας κατά πως εκείνο ορίζει. Στην δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει

λόγος να έρθουν αντιμέτωποι σύλλογοι

όπως ο Σ.ΤΕ.Μ.Π. και η Ε.Π.Ε. από την μεριά των Πληροφορικών και το

Τ.Ε.Ε. από την μεριά των Μηχανικών. Το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά με την

δημιουργία Επιμελητηρίου Πληροφορικής,

βασισμένο στο προσχέδιο νόμου της Ε.Π.Ε. (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος)

 

<o:p> </o:p>

 

Γ) Από την στιγμή που σε κανένα Α.Ε.Ι. ή

Α.Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχει ρητή αναφορά δικαιώματος «εκπόνησης μελετών δημόσιων

έργων», πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που να

περιλαμβάνει τους Τεχνολόγους Μηχανικούς Πληροφορικής στο Μητρώο Μελετητών. Και

από την στιγμή, που ο όρος αυτός αναφέρεται ?και ισχύει- ρητά μόνο στα

επαγγελματικά δικαιώματα των Πολυτεχνείων και σε κανένα άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. ή

Α.Τ.Ε.Ι., πιστεύουμε ότι πρέπει να διαγραφεί από το νομοσχέδιο.

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Για

τους λόγους που έχουν προαναφερθεί, πιστεύουμε ότι η ψήφιση του νόμου ως είναι,

θα έχει ως αποτέλεσμα, τα τμήματα Πληροφορικής (ιδίως αυτά που εκπροσωπεί ο

Σύλλογός μας τα οποία διαθέτουν ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα από το 1989)

των Α.Τ.Ε.Ι., να επέλθουν σε «δεύτερη μοίρα». Φοβόμαστε ότι θα δημιουργηθούν,

για μια ακόμη φορά, κατά πρώτον στεγανά μεταξύ των Πληροφορικών των

Πολυτεχνείων και των Πληροφορικών

Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι, και κατά δεύτερον μεταξύ των αποφοίτων τμημάτων Πληροφορικής

Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. , την ώρα μάλιστα που απόφοιτοι και συνάδελφοί μας,

στελεχώνουν τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, σχεδόν όλους τους τομείς

της δημόσιας διοίκησης και εκπαίδευσης και παράλληλα διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό

στίβο με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους (δυστυχώς μόνο σε

πανεπιστήμια του εξωτερικού ? όπου το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να δώσει μια

απάντηση και σε αυτό το θέμα).

 

Παρακαλούμε

την πολιτική ηγεσία να λάβει υπόψη της τις προτάσεις μας, ώστε να μην

δημιουργηθεί μία ακόμη «ταφόπλακα» για τα Α.Τ.Ε.Ι., η οποία αυτό που θα

προσφέρει στους εμπνευστές αυτού του

νομοσχεδίου είναι ο υποβιβασμός σε απλούς «εργάτες» της Πληροφορικής και τίποτε

περισσότερο.

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Μετά τιμής,

 

Εκ Μέρους του

Δ.Σ. του Σ.ΤΕ.Μ.Π.

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Ασβεστάς

Κωνσταντίνος.

 

<o:p> </o:p>