Παρέμβαση της ΕΠΕ προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το θέμα των επαγγελματικών επιπέδων

05/02/2010 Παλαιότητα 9 yrs

Παρέμβαση της ΕΠΕ προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το θέμα των επαγγελματικών επιπέδων


Το υπόμνημα σε μορφή pdf και το συνημμένο 1 και συνημμένο 2

 

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2010

Προς:


κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Καθηγ. Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Θέμα:


Απάντηση στην Εισήγηση Μελών της Επιτροπής “Διαμόρφωσης ενιαίου πλαισίου

πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων

Μηχανικών και των Πτυχιούχων ΤΕΙ και άλλων”

Κοιν:


1. ΕΣΥΠ


2. ΣΑΠΕ


3. ΣΑΤΕ


4. Γραφείο Πρωθυπουργού


5. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια:

   

 1. σχετικής εισήγησης ορισμένων μόνο από τα μέλη μιας Επιτροπής “Διαμόρφωσης ενιαίου

  πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των

  Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων ΤΕΙ και άλλων”, η οποία εισήγηση

  απηχεί μόνο τις απόψεις του ΤΕΕ, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών,

  ενώ αγνοεί προκλητικά τη συντριπτική πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων

  4ετούς διάρκειας σπουδών και των ΤΕΙ,

 2. της σχετικής Παρέμβασης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (διαθέσιμη ηλεκτρονικά

  στη διεύθυνση www.epe.org.gr/showarticle.jsp) στη Συνεδρίαση

  της Ολομέλειας του ΣΑΠΕ 15/24-11-2009 σχετικά με 1) Την Πρόταση για την

  επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και 2) Κείμενο

  ορισμένων από τα μέλη επιτροπής (βάσει της 26ης/5/2009 απόφασης του Ε.ΣΥ.Π. και

  της 4ης/6/2009 απόφασης του Ε.ΣΥ.Π.) για τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου

  πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων,

 3. της σχετικής Επιστολής της ΕΠΕ προς τα μέλη του ΕΣΥΠ, του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ

  σχετικά με την πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων (ηλεκτρονικά διαθέσιμη στη

  διεύθυνση www.epe.org.gr/showarticle.jsp),

έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

   

 1. Συγκεκριμένοι κύκλοι του ΤΕΕ έχουν ανάγει σε στρατηγικό τους στόχο τον ασφυκτικό

  συντεχνιακό έλεγχο των πιστοποιήσεων όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, παρόλο

  που δεν είναι μέλη του όλοι οι ασκούντες τεχνικά επαγγέλματα, γεγονός που

  αναδείχθηκε επαρκώς στις ανωτέρω σχετικές παρεμβάσεις της ΕΠΕ.

 2. Η παραπάνω σχετική εισήγηση που απηχεί τις απόψεις του ΤΕΕ, των Πολυτεχνείων και

  των Πολυτεχνικών Σχολών βασίζεται στη λανθασμένη υπόθεση ότι τα «τεχνικά

  επαγγέλματα» προκύπτουν μόνο από σπουδές σε ΕΠΑΛ(ΤΕΕ)/ΙΕΚ, ΤΕΙ και Πολυτεχνεία

  και όχι από σπουδές σε Πανεπιστημιακά Τμήματα 4ετούς ή μεγαλύτερης διάρκειας

  φοίτησης, υπόθεση η οποία, αφενός είναι αντιεπιστημονική και ως εκ τούτου

  απαράδεκτη για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνικών ΑΕΙ. Επισημαίνεται δε ότι στη

  συντριπτική πλειοψηφία των ξένων πανεπιστημίων οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 4

  έτη. Ταυτόχρονα, υπάρχουν στη χώρα μας πληθώρα Πανεπιστημιακών Τμημάτων

  4ετούς ή 5ετούς προπτυχιακής φοίτησης, τα οποία δεν ανήκουν σε πολυτεχνικές

  σχολές, αλλά αφορούν τεχνικά επαγγέλματα.

 3. Συνεχίζοντας περαιτέρω την προώθηση των συντεχνιακών θέσεων του ΤΕΕ, το εν λόγω

  κείμενο επαναλαμβάνει την πρόσφατη επιδίωξη του τελευταίου και των Πολυτεχνείων

  για εξίσωση του πτυχίου 5ετούς φοίτησης με Μεταπτυχιακό τίτλο (Master),

  απροσδιόριστης ακαδημαϊκής διαβάθμισης και αντίθετα προς τις σχετικές προβλέψεις

  του Ν.3685/2009. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, εφόσον επιμένουν στην εν λόγω

  επιδίωξη, είναι να δημιουργηθούν δύο κύκλοι σπουδών, προπτυχιακός και

  μεταπτυχιακός κύκλος, όπως συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και τις ΗΠΑ και στα

  αξιολογότερα πανεπιστήμιά τους, με συγκεκριμένα κριτήρια πρόσβασης, επιλογής των

  φοιτητών, φοίτησης, ελέγχου της προόδου και αποφοίτησης για κάθε ξεχωριστό κύκλο

  σπουδών. Κάθε άλλη πρόταση, εκτός του ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εκ του

  πονηρού, θα εκθέσει και πάλι το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διεθνώς, και άρα δεν

  μπορεί να είναι αποδεκτή.

 4. Επιπρόσθετα, εφόσον η πρόταση αυτή γίνει δεκτή, νομιμοποιείται οποιοσδήποτε φορέας

  να καλέσει τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους όλων των Τμημάτων των Ελληνικών

  Πανεπιστημίων στα οποία οι σπουδές διαρκούν 4 ή 5 χρόνια και δεν ανήκουν σε

  πολυτεχνικές σχολές, να επιδιώξουν μέσω των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων

  και των αντίστοιχων Συγκλήτων την ίδια «αναβάθμιση» των πτυχίων που έχουν ήδη

  δώσει η πρόκειται να δώσουν στο μέλλον, με προσάρτηση ενός πρόσθετου τίτλου, έτσι

  ώστε οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι να μην είναι υποδεέστεροι έναντι αυτών των αποφοίτων

  που έχουν 3 χρόνια προπτυχιακές σπουδές + 1 χρόνο master.

 5. Το κείμενο αμφισβητεί την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

  Θρησκευμάτων, μέσω οργάνων του όπως το ΕΣΥΠ, το ΣΑΠΕ και το ΣΑΤΕ, να

  προσδιορίζει το ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων

  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, πράγμα υποχρεωτικό και αναγκαίο ως

  πρώτο βήμα, έτσι ώστε στη συνέχεια η πολιτεία να προχωρήσει σε πρόσθετες ρυθμίσεις.

  Επικαλείται την ανυπαρξία νομοθετικών ρυθμίσεων, αποκρύπτοντας το γεγονός της επί

  δεκαετιών ομηρίας δεκάδων χιλιάδων τεχνικών επιστημόνων οι οποίοι δεν ανήκουν

  στους παραδοσιακούς κλάδους μηχανικών που προσδιορίστηκαν τη δεκαετία του 1930!

  Πρόσφατη άλλωστε είναι η προσπάθεια του ΤΕΕ να υπονομεύσει και να εμποδίσει την

  έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την επαγγελματική κατοχύρωση των

  Πληροφορικών (ΠΔ 44/2009).

 6. Το σημείο ΙΙ της εισήγησης έρχεται σε ευθεία αντίθεση και παραβιάζει τόσο το

  υφιστάμενο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, όσο και το προεδρικό διάταγμα για τα

  επαγγελματικά δικαιώματα των πληροφορικών (ΠΔ 44/2009). Επιπρόσθετα, δημιουργεί

  δυσεπίλυτες στρεβλώσεις και οδηγεί σε αδικαιολόγητη μείωση του αντικειμένου

  εργασίας των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Το σημείο αυτό

  αποτελεί άλλωστε την κορωνίδα των επιδιώξεων των κύκλων του ΤΕΕ και το

  καταδικάζουμε απερίφραστα, καθώς πέραν των άλλων, αγνοεί προκλητικά τους χιλιάδες

  αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 4 έτη σπουδών που έχουν κάνει τεχνικές

  σπουδές, όπως οι Πληροφορικοί και επιπρόσθετα θα δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές

  με τα εν Ελλάδι επαγγελματικά δικαιώματα Πληροφορικών από άλλα κράτη-μέλη της

  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 7. Οι προτάσεις αυτές είναι ατεκμηρίωτες και αντιεπιστημονικές προτάσεις, κατά συνέπεια

  απαράδεκτες, και θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε στρεβλώσεις και

  αντιδράσεις από πλευράς πολλών φορέων, τα μέλη των οποίων αδικούνται με μια

  τέτοια απροκάλυπτη προώθηση των θέσεων του ΤΕΕ και συγκεκριμένων ιδιωτικών

  συμφερόντων πιστοποιήσεων (βλ. σχετική παρέμβαση της ΕΠΕ στη διεύθυνση

  www.epe.org.gr/showarticle.jsp).

 8. Τέλος, αναφορικά με τον κλάδο της Πληροφορικής, δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα σε

  κανέναν άλλο φορέα, που δεν εκπροσωπεί το σύνολο των πληροφορικών και δεν έχει

  ούτε νομική, ούτε επιστημονική αρμοδιότητα στον τομέα της Πληροφορικής, να

  καταρτίσει κώδικες, πίνακες αντιστοιχίας, κανονιστικά πλαίσια, διαδικασίες κ.λ.π., έτσι

  ώστε να τηρεί το επαγγελματικό μητρώο για τον κλάδο και να πιστοποιεί ποιος και με

  ποιες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του πληροφορικού, παρά

  μόνο το Εθνικό Επιμελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχουμε προτείνει να

  συσταθεί (βλ. www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip). Οι Πληροφορικοί ζητούμε

  πλήρη δημοκρατικά δικαιώματα ισονομίας, εκλέγειν, εκλέγεσθαι, προσφοράς,

  συμμετοχής και συναποφάσεων στο Επιμελητήριό μας.

Αναφορικά τώρα με το θέμα της επιπεδοποίησης των «τεχνικών επαγγελμάτων», έχει

απασχολήσει ιδιαίτερα την ΕΠΕ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι

κάθε προσπάθεια αντιστοίχησης των επαγγελματικών επιπέδων πρέπει να οδηγεί σε ένα

ορθολογικό μοντέλο, που θα βασίζεται σε απλές αρχές, οι οποίες στα επίπεδα 5-8 πρέπει να

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

   

 1. Ως «τεχνικά επαγγέλματα» θεωρούνται παγκοσμίως σήμερα όχι μόνο αυτά που

  προκύπτουν από πολυτεχνικές σχολές και ΤΕΙ, αλλά και από τμήματα Πανεπιστημίων

  4ετούς ή μεγαλύτερης διάρκειας φοίτησης. Οποιαδήποτε άλλη θέση οφείλει να

  τεκμηριωθεί με βάση τα σχετικά προγράμματα σπουδών, ειδικά ως προς το τι θεωρείται

  αλλά και τι δεν θεωρείται τεχνικό επάγγελμα.

 2. Η πρόσβαση στο επάγγελμα γίνεται με γνώμονα το βασικό τίτλο σπουδών που

  προσδιορίζει το επιστημονικό και το επαγγελματικό προφίλ κάθε αποφοίτου της

  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 3. Οι εξειδικεύσεις σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη σε

  συνάρτηση με το αντικείμενο του βασικού τίτλου των προπτυχιακών σπουδών κάθε

  αποφοίτου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 4. Η πρόσβαση στο επαγγελματικό πεδίο είναι πλήρης και ανεμπόδιστη από τεχνητούς

  φραγμούς μεταξύ των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας


Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Τσίγκος

 

Συνημμένα:

   

 1.  Επιστολή ΕΠΕ προς ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ για την Πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων

  (www.epe.org.gr/showarticle.jsp και σε pdf).

 2.  Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΣΑΠΕ

  15/24-11-2009 (www.epe.org.gr/showarticle.jsp και σε pdf).