Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής των αποφάσεων 118842/Γ2 κ

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής των αποφάσεων 118842/Γ2 και 119052/Γ2, της 17ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ

<style type="text/css"> </p> <p> &amp;lt;!-- </p> <p> @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } </p> <p> P { margin-bottom: 0.21cm } </p> <p> --&amp;gt; </p> <p> </style>

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), λαμβάνοντας

υπόψη τη σοβαρότητα του ζητήματος που

έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των πρόσφατων

αποφάσεων του Υφυπουργού Παιδείας κ.

Λυκουρέντζου σχετικά με τις αναθέσεις

μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

και τη δήλωση του Υφυπουργού

(http://www.epe.org.gr/various/enim021008.pdf)

ότι δεν πρόκειται να ανακαλέσει τις

αποφάσεις του, όπως είχε ζητήσει με

υπόμνημά της η ΕΠΕ

(http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=325)

και άλλοι φορείς, αποφάσισε να προβεί,

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τεχνολόγων

Μηχανικών Πληροφορικής (ΣΤΕΜΠ), σε

αίτηση ακυρώσεως και ασφαλιστικά

μέτρα κατά των αποφάσεων που αφορούν

τις αναθέσεις μαθημάτων καθώς και κατά

οποιασδήποτε άλλης συναφούς πράξεως ή

παραλείψεως, προκειμένου να διασφαλιστούν

τα δικαιώματα των Πληροφορικών στη

δευτεροβάθμια και να αντιμετωπιστεί η

επιχειρούμενη προσπάθεια υπονόμευσης

της ποιότητας της παρεχόμενης Πληροφορικής

Παιδείας δίνοντας σχετική εντολή στο

νομικό σύμβουλο της Ένωσης.

Οι δικαστικές αυτές

κινήσεις θα κινούνται στο πνεύμα του

υπομνήματος που έχει κατατεθεί

(http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=325)

και θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με

το νομικό σύμβουλο της Ένωσης. Θα μπορούν

να συμμετέχουν σε αυτές υπηρετούντες

καθηγητές (μόνιμοι, αναπληρωτές,

ωρομίσθιοι) των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 που

κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών από αμιγές

τμήμα Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

καθώς και όσοι προέρχονται από τα ίδια

τμήματα και έχουν έννομο συμφέρον να

ζητήσουν την ακύρωση ή την αναστολή των

συναφών πράξεων και παραλείψεων της

Διοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο,

καλούνται τα μέλη της ΕΠΕ και όλοι οι

Πληροφορικοί να ενεργοποιηθούν μεμονωμένα

και μέσα από τα τοπικά παραρτήματα της

ΕΠΕ ώστε να υπάρξουν αποφάσεις από τις

τοπικές ΕΛΜΕ ότι δεν θα εφαρμοστούν οι

αποφάσεις περί αναθέσεων και να

προχωρήσουν σε ευρεία ενημέρωση των

συναδέλφων, των τοπικών κοινωνιών,

τοπικών αρχών, βουλευτών κ.λ.π. αξιοποιώντας

και τις δικαστικές κινήσεις που ξεκινούν.

Εγκρίνεται επίσης η

συγκρότηση ομάδας εργασίας που

εξουσιοδοτείται να αναλάβει τη συγκέντρωση

των στοιχείων των ενδιαφερομένων να

συμμετέχουν στις δικαστικές κινήσεις,

τη συνεννόηση με το νομικό μας σύμβουλο

και την διεκπεραίωση όλων των εργασιών

που απαιτούνται για την υλοποίηση της

ανωτέρω απόφασης καθώς και για την

διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης

ενέργειας κριθεί ότι απαιτείται να

πραγματοποιηθεί για την δικαστική ή

εξωδικαστική ανάκληση των επίμαχων

αποφάσεων. Η ομάδα εργασίας αποτελείται

από τους:

  1. Νεκτάριο Μουμουτζή (συντονιστής, υπεύθυνος και για την ενημέρωση του ΔΣ για τις ενέργειες της ομάδας)

  2. Χαρά Ξανθάκη (υπεύθυνη για την επικοινωνία με το νομικό μας σύμβουλο προκειμένου να διαμορφωθούν οι νομικοί άξονες των δικαστικών ενεργειών)

  3. Στέφανο Καρασαββίδη (υπεύθυνος για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων τους ως διαχειριστής του δικτυακού τόπου της ΕΠΕ)

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.epe.org.gr/syllogh_dikastirio.jsp