Ψηφιακό πιστοποιητικό Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
Hellenic Informatics Union's digital certificate

User-ID: EPE-DS (DS primary email ID) epeds@epe.org.gr
a.k.a.: Hellenic Informatics Union (HIU) info@epe.org.gr
Certificate type: 4096-bit RSA
Fingerprint: 47FE6FA72EBABF27440C29137B3B76C4B08D108E

Κάντε κλικ μέσα στο παρακάτω πεδίο και αντιγράψτε το περιεχόμενο.
Click inside the following text field and copy its content.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το δημόσιο κλειδί σε αρχείο:
Alternatively, you can download the public key as file:
47FE6FA72EBABF27440C29137B3B76C4B08D108E_public.asc

Το δημόσιο κλειδί σε QR code:
The public key as a QR code:

Ψηφιακό πιστοποιητικό Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας