Επιστολή - Μοριοδότηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ (νέων τεχνολογιών) για τους πτυχιούχους Πληροφορικής

29/10/2018 Παλαιότητα 2 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την μοριοδότηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ για τους πτυχιούχους Πληροφορικής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».


Προς:Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Κοιν.:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αθήνα, 29/10/2018

Κύριε πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη το αξιοσημείωτο έργο σας στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, σας ενημερώνουμε ότι στην με Αρ. Πρωτ. 660/7/34350/19-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5836/343/17-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στην παράγραφο Α.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ.–ΝΕΑ ΦΑΣΗ και συγκεκριμένα στο πεδίο 4.3.ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) θα πρέπει να μοριοδοτούνται οι πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΑΣΕΠ/14-03-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ) ακόμα και αν έχουν ήδη προσμετρηθεί οι τίτλοι τους στο πεδίο 1.1.ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Το παραπάνω αίτημα είναι σύμφωνο με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Νόμου 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102Α΄) για τις Δομές Εκπαίδευσης, όπου αναφέρεται ότι «η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», σε διόρθωση της παραγράφου Ε.ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 8.ΓΝΩΣΗ Η/Υ της εν λόγω πρόσκλησης που ορίζει το αντίθετο.

Επισημαίνουμε ότι και η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης έχει λάβει υπόψη της τον προαναφερόμενο νόμο στην με Αρ. Πρωτ. Κ1/101952/20-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Εκτιμούμε ότι η μεθοδικότητα που σας διακρίνει θα οδηγήσει άμεσα στη διόρθωση του εν λόγω, έτσι ώστε να μην ισχύει το οξύμωρο Πτυχιούχοι Πληροφορικής να μην έχουν γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) στην ηλεκτρονική αίτηση που συμπληρώνουν στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ειδ. Γραμματέας Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη
proedros<στο>epe.org.gr antiproedros<στο>epe.org.gr gen_grammateas<στο>epe.org.gr eid_grammateas<στο>epe.org.gr tamias<στο>epe.org.gr