Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Διάλυση

Ίδρυση - Επωνυμία
Άρθρο 1o

Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμων του εξωτερικού με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ" και συνοπτικά Ε.Π.Ε.

Έδρα - Έμβλημα - Σφραγίδα
Άρθρο 2o

 1. Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα.
 2. Έμβλημα της Ένωσης είναι ένα περιστέρι που φαίνεται να κινείται σε ανοδική πορεία, με κατεύθυνση προς τα αριστερά και πάνω και στο σχήμα φαίνονται τα αρχικά της Ένωσης (Ε.Π.Ε.) ως μέρος του εμβλήματος. Χρώματά του είναι το μπλε, που σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης συμβολίζει τις ανθρωπιστικές αξίες και το πορτοκαλί που συμβολίζει την διαρκή εξέλιξη.
 3. Η σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλική, έχει στο κέντρο το έμβλημα της Ένωσης και περικλείεται από δύο ομόκεντρους κύκλους μεταξύ των οποίων αναγράφεται «Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας» και το έτος δημιουργίας της Ένωσης.

Διάλυση
Άρθρο 3o

 1. Η Ένωση δεν διαλύεται παρά μόνο:
  1. Αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10).
  2. Αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζει ο Νόμος.
 2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 3. Μετά την εκκαθάριση η τυχόν απομένουσα περιουσία της Ένωσης σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα διατίθεται όπου και όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
 4. Εάν η διάλυση έγινε γιατί παρέμειναν στην Ένωση λιγότερο από δέκα (10) μέλη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και δεν είναι δυνατόν να αποφασίσει η Γ.Σ., η απομένουσα περιουσία περιέρχεται στο Δημόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Σκοποί - Μέσα

Άρθρο 4o

 1. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, αποσκοπεί στη διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Πληροφορικών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
 2. Στρατηγικός στόχος είναι η αναγνώριση του επαγγέλματος του Πληροφορικού και η δημιουργία Επιμελητηρίου Πληροφορικής καθώς και η συμβολή στην ωρίμανση των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών στην κατεύθυνση αυτή.
 3. Για την εξειδίκευση αυτού του γενικού πλαισίου έχουν τεθεί γενικοί και ειδικοί σκοποί.

Γενικοί σκοποί
Άρθρο 5o

Οι γενικοί σκοποί της Ένωσης είναι:

 1. Η διάδοση, προαγωγή και χρήση της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, της Δημόσιας Διοίκησης, της Υγείας, των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Τέχνης, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.
 2. Η αξιοποίηση της Πληροφορικής για την αυτοδύναμη, πολιτική, οικονομική, τεχνολογική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, την αποκέντρωση και την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών.
 3. Η θεσμική εκπροσώπηση των Πληροφορικών σε εθνικούς ή διεθνείς φορείς και επιτροπές που συγκροτούνται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς για θέματα Πληροφορικής, επικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας.
 4. Η μελέτη θεμάτων Πληροφορικής, τεχνοοικονομικών ή αναπτυξιακών θεμάτων που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και η διατύπωση απόψεων για τη σχετική νομοθεσία.
 5. Η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική και σχετική βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και τεχνολογία και η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.
 6. Η συνδρομή στην άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος.
 7. Η εκπόνηση (πιθανώς σε συνεργασία με άλλους φορείς) μελετών και ερευνών, σχεδίων προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.
 8. Η συμβολή στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η σύνδεσή τους με την παραγωγή και το εμπόριο.
 9. Η αναδιάρθρωση των σπουδών Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών στις Επιστήμες της Πληροφορίας.
 10. Η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού - επιστημονικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας.
 11. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
 12. Η εξάλειψη της τεχνοφοβίας και του "αναλφαβητισμού στην Πληροφορική" και η προώθηση της γνώσης και χρήσης των πληροφορικών αγαθών από το κοινωνικό σύνολο καθώς και η δημιουργία αξιόπιστων, εγγυημένων από το κράτος, προσιτών σε όλους διαδικασιών βασικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων στη χρήση των πληροφορικών αγαθών.
 13. Η ακριβής απόδοση των τεχνικών όρων στην ελληνική γλώσσα και η προαγωγή της χρήσης της ελληνικής γλώσσας στους τομείς της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών.
 14. Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα σωστής χρήσης των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
 15. Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων από την χρήση προσωπικών πληροφοριών καθώς και η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των δημοκρατικών θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης.
 16. Γενικότερα η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και της γνώσης, η εδραίωση και προάσπιση της ειρήνης, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ελληνισμού.

Ειδικοί σκοποί
Άρθρο 6o

Η Ένωση σε σχέση με τα μέλη της επιδιώκει:

 1. Να εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων μελών για την τήρηση των προβλεπομένων διατάξεων πριν τα κάνει δεκτά και να μετέχει στην τήρηση των μητρώων των Πληροφορικών και των επιχειρήσεων και οργανισμών Πληροφορικής.
 2. Να κατοχυρώνει, να διευρύνει και να υπερασπίζεται τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών της.
 3. Να φροντίζει για την επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των μελών της, την προάσπιση και διεκδίκηση οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων, όπως επίσης και τη βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος των Πληροφορικών.
 4. Να φροντίζει για την επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών της σε επιστημονικά, και επαγγελματικά θέματα.
 5. Να παρέχει έγκυρη επιστημονική, επαγγελματική και συνδικαλιστική ενημέρωση στα μέλη της και να εκδίδει ενημερωτικά και επιστημονικά έντυπα για το σκοπό αυτό.
 6. Να ιδρύσει και να διατηρήσει έναν αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα που θα διασφαλίζει υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και αξιοπρεπείς και ανταποδοτικές συντάξεις, φροντίζοντας έτσι για την κοινωνική ασφάλιση των Πληροφορικών.
 7. Να παρέχει νομική συμβουλή, κάλυψη, εκπροσώπηση, υπεράσπιση, και προστασία στα μέλη της συνολικά αλλά και σε κάθε μέλος ξεχωριστά από κάθε καταστρατήγηση και επιβουλή των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από το Καταστατικό της Ένωσης, τις αποφάσεις των οργάνων της και τους ισχύοντες νόμους του κράτους.
 8. Να προωθεί την απασχόληση και να υποστηρίζει τα μέλη της προς την εξάλειψη της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης και της υποαπασχόλησης.

Άρθρο 7o

Η Ένωση σε σχέση με τα πληροφορικά αγαθά επιδιώκει:

 1. Να ορίζει πρότυπα και θέματα τυποποίησης σε δραστηριότητες που άπτονται της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών, της Εκπαίδευσης και του Αυτοματισμού.
 2. Να συμβάλει στην επίλυση διαφόρων ακαδημαϊκών προβλημάτων και να υποστηρίζει την σύνδεση των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων με τις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας.
 3. Να θέτει και να υπερασπίζεται ζητήματα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα και ποιοτικό έλεγχο προϊόντων και υπηρεσιών για τους τομείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών, της Εκπαίδευσης, του Αυτοματισμού και γενικά υψηλής τεχνολογίας και να προασπίζει τα πνευματικά δικαιώματα των Πληροφορικών σε σχέση με τα αγαθά που παράγουν.
 4. Να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία και να συμβάλλει στην μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών για την αυτοπροστασία των πολιτών από την κατάχρηση της Πληροφορικής και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών.
 5. Να προωθεί ή να αναλαμβάνει τη δημιουργία μηχανισμών πιστοποίησης και ελέγχου των προϊόντων Πληροφορικής, σύνταξης προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας των πληροφορικών αγαθών για την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών και την εδραίωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού στις τεχνολογίες Πληροφορικής και ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
 6. Να αναλαμβάνει και να ενισχύει μελέτες για τις επιπτώσεις της χρήσης υπολογιστών και πληροφορικών αγαθών γενικά στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, των καταναλωτών καθώς και ιδιαίτερων κατηγοριών χρηστών όπως τα παιδιά και τα άτομα με προβλήματα κίνησης και αντίληψης. Να προωθεί την πρακτική εφαρμογή των σχετικών πορισμάτων με την αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας, την υιοθέτηση κανονισμών στους χώρους εργασίας, την βελτίωση των προδιαγραφών των πληροφορικών αγαθών και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
 7. Να φροντίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο για την ευχρηστία και εργονομία των πληροφορικών αγαθών για όλες τις κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τα άτομα με προβλήματα κίνησης και αντίληψης.

Άρθρο 8o

Σε σχέση με τις προϋποθέσεις και συνθήκες εργασίας η Ένωση επιδιώκει:

 1. Να κατοχυρωθεί το αποκλειστικό δικαίωμα των Πληροφορικών να διορίζονται σε θέσεις Πληροφορικής στην Εκπαίδευση - Κατάρτιση στην Πληροφορική, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, τη Δημόσια Διοίκηση, τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και γενικά κάθε παραγωγική μονάδα.
 2. Να προασπίζεται τα εργασιακά δικαιώματα και να τα διευρύνει με την κατοχύρωση εργάσιμης εβδομάδας τεσσάρων (4) ημερών και τριάντα (30) ωρών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη συμμετοχή των εργαζομένων στη Διοίκηση των επιχειρήσεων, την αύξηση και βελτίωση των κοινωνικών παροχών.
 3. Να καταγγέλλει τις περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας και να φροντίζει για την ενεργοποίηση των αρμοδίων κρατικών ή δικαστικών αρχών
 4. Να τηρεί αρχείο επιχειρήσεων - εργοδοτών και να το ενημερώνει με ζητήματα αμοιβών, συνθηκών εργασίας, υγιεινής, ασφάλειας και γενικά με κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει τους εργαζομένους.
 5. Να συμβάλλει στην αναμόρφωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας στους χώρους εργασίας.
 6. Να συμβάλλει στην διεκδίκηση καλύτερων αμοιβών εργασίας.
 7. Να προωθεί τη συνεργασία των Πληροφορικών με άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση των πληροφορικών αγαθών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων.
 8. Να εκπροσωπεί τα μέλη της εξωδίκως και δικαστικώς στη διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τους αρμόδιους φορείς ή επιχειρήσεις.

Μέσα
Άρθρο 9o

 1. Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης θα επιδιώκεται με βάση τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.
 2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Ένωση μπορεί να απευθύνεται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 3. Η Ένωση δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα. Μπορεί όμως να ενθαρρύνει την ίδρυση από τα μέλη της παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών, εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών καθώς και να οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των μελών της.

Άρθρο 10o

Ειδικότερα, η πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης επιτυγχάνεται:

 1. Με τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας, μονίμων ή περιστασιακών, για τη διερεύνηση, μελέτη, έρευνα και εισήγηση στα όργανα της Ένωσης οποιουδήποτε θέματος σχετικά με τους σκοπούς της.
 2. Με την καθιέρωση και τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών της.
 3. Με τη μελέτη, καταγραφή και έρευνα επαγγελματικών προβλημάτων των μελών της, τη μελέτη και εφαρμογή τρόπων επίλυσης αυτών των προβλημάτων και την προώθηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου στην παραγωγική διαδικασία.
 4. Με τη συνεργασία της με επιστημονικά, επαγγελματικά, εργατοϋπαλληλικά, εργοδοτικά και φοιτητικά σωματεία για την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών και την προώθηση κοινών στόχων.
 5. Με μελέτες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις κ.λ.π., σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που θα αποβλέπουν στην εξύψωση της στάθμης των μελών της αλλά και γενικότερα του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας, καθώς και την υπεύθυνη και συστηματική μεταφορά στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες επιστημονικών γνώσεων, αγαθών και επιτευγμάτων.
 6. Με τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικών γραφείων και μηχανισμών σε θέματα απασχόλησης, ευρέσεως εργασίας και μελέτης εργασιακών θεμάτων.
 7. Με την ενεργό συμμετοχή των μελών της στα ευρύτερα ενδιαφέροντα της Ελληνικής Κοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Μέλη της Ένωσης

Κατηγορίες μελών - Διαδικασία εγγραφής
Άρθρο 11o

 1. Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.
 2. Ως τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται εθελοντικά όλοι οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή ισοτίμων τμημάτων του εξωτερικού. Ειδικότερα τα τμήματα αυτά είναι:
  1. Τα τμήματα «Επιστήμης Υπολογιστών», «Πληροφορικής», «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και «Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» σε Σχολές Θετικών Επιστημών.
  2. Τα τμήματα «Πληροφορικής» και «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» σε Οικονομικά Πανεπιστήμια και Οικονομικές Σχολές
  3. Τα τμήματα «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής», «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές.
  4. Όσα τμήματα Α.Ε.Ι. έχουν όμοιο προσανατολισμό με τα παραπάνω, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, το ιδρυτικό τους διάταγμα και το ακολουθούμενο πρόγραμμα σπουδών.
 3. Για την περίπτωση πτυχιούχων ή διπλωματούχων που προέρχονται από κύκλους σπουδών Πληροφορικής τμημάτων Α.Ε.Ι. καθώς και για τις περιπτώσεις ίδρυσης, κατάργησης ή μετονομασίας - μετεξέλιξης τμημάτων Πληροφορικής, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με γνώμονα το πρόγραμμα σπουδών και τον επιστημονικό τους τίτλο προτείνει προς τη Γ.Σ. την εισδοχή στην Ένωση των οικείων πτυχιούχων ή διπλωματούχων. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ.
 4. Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται εθελοντικά οι φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ, των οποίων οι απόφοιτοι εντάσσονται ως τακτικά μέλη στην Ένωση.
 5. Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού ή του δόκιμου μέλους της Ένωσης απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η υποβολή έγγραφης αίτησης (η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προς το Δ.Σ. το οποίο την εγκρίνει ή την απορρίπτει.
 6. Επίτιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να ανακηρυχθούν με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ή με απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης ή συντελούν αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε τρόπο στην προαγωγή της Πληροφορικής.

Κωλύματα - Αποκλεισμοί - Αποβολή
Άρθρο 12o

 1. Δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην Ένωση όσοι:
  1. Δεν έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής.
  2. Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη σωματειακή νομοθεσία.
  3. Έχουν συνταξιοδοτηθεί, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και μετά από τη συνταξιοδότησή τους.
  4. Βρίσκονται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.
  5. Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για το χρόνο που εκτίουν την ποινή τους.
 2. Αποβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης η οποία εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. των μελών της Ένωσης , οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης:
  1. Ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Ένωσης.
  2. Καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή.
  3. Πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής.
  4. Καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τη σωματειακή νομοθεσία.
  5. Έχει συνταξιοδοτηθεί, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά από τη συνταξιοδότησή του.
 3. Η πρόσκαιρη απουσία μέλους της Ένωσης από την Ελλάδα δεν αλλοιώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους αυτού.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών
Άρθρο 13o

 1. Τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια που εξασφαλίζει κάθε φορά η Ένωση. Έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της Ένωσης και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της. Παρευρίσκονται στις Γ.Σ., παίρνουν το λόγο και εκφέρουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα. Μετέχουν με δικαίωμα λόγου στη συνεδρίαση κάθε οργάνου της Ένωσης καθώς και στις εκδηλώσεις της Ένωσης και των συλλογικών οργάνων.
 2. Μόνο τα τακτικά μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γ.Σ.
 3. Τα τακτικά μέλη της Ένωσης καταβάλλουν υποχρεωτικά τις εισφορές, που προβλέπονται από το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των εισφορών τους δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα Όργανα και χάνουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αυτά επανακτόνται μόλις τα μέλη καταβάλλουν τις καθυστερούμενες εισφορές.
 4. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Ένωση με έγγραφη δήλωσή του στο Δ.Σ. Το απερχόμενο μέλος έχει υποχρέωση να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της αποβολής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Όργανα της Ένωσης

Γενική Συνέλευση
Άρθρο 14o

 1. Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.
 2. Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και τα Όργανα Διοίκησης, Ελέγχου της Ένωσης, εγκρίνει ή απορρίπτει σε δεύτερο βαθμό την εγγραφή μελών, εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό απολογισμό και την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό, αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και για τη διάλυση της Ένωσης.
 3. Η εκπροσώπηση μέλους από άλλο μέλος της Ένωσης επιτρέπεται μόνο στη Γ.Σ. και εφόσον υπάρχει ειδική γραπτή εξουσιοδότηση που κατατίθεται στο Προεδρείο της Γ.Σ.
 4. Όλες οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. εν γένει είναι φανερές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία στο παρόν Καταστατικό. Η ψηφοφορία είναι μυστική στις Αρχαιρεσίες, στην εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση, σε επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε προσωπικά ζητήματα και στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
 5. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Κώδικα Δεοντολογίας, την διάλυση ή την συγχώνευση της Ένωσης απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

Άρθρο 15o

 1. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, τακτικά μεν ανά έτος, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. με απόφασή του ή το ένα εικοστό πέμπτο (1/25) των μελών της Ένωσης με αίτησή τους προς το Δ.Σ., ζητήσουν τη συνεδρίαση εκτιμώντας ότι συντρέχει σοβαρός λόγος. Η πρόσκληση του Δ.Σ. για τη συνεδρίαση της Γ.Σ., που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ανακοινώνεται δια αλληλογραφίας ή δια του τύπου ή ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Στην ανακοίνωση, αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 2. Όταν η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία του Δ.Σ., τα προς συζήτηση θέματα περιέχονται στη σχετική για τη σύγκληση απόφασή του ενώ όταν συγκαλείται με πρωτοβουλία μελών, τα προς συζήτηση θέματα αναγράφονται υποχρεωτικά στην αίτηση και αποτελούν το σύνολο ή μέρος των προς συζήτηση θεμάτων στη Γ.Σ. εφόσον το Δ.Σ. αποφασίσει να προσθέσει και άλλα.
 3. Η Γ.Σ. για να βρίσκεται σε απαρτία απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 16o

 1. Η Ένωση διοικείται από 5μελές Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μελών της Ένωσης και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να απαρτίζεται από αριθμό μικρότερο των τριών (3).
 2. Μετά από την εκλογή κάθε Δ.Σ. με την επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος και σε περίπτωση αμέλειάς του με την επιμέλεια κάθε επομένου πλειοψηφίσαντος συγκαλείται το Δ.Σ. σε συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει τα ως άνω αξιώματα. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς του πρώτου ή δεύτερου βαθμού.
 3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριάντα (30) μηνών. Η θητεία αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής του Δ.Σ. και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. Γενικότερα με την εκλογή νέων οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου λήγει η θητεία των παλαιών.
 4. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται αλληλέγγυα προς την Ένωση για κάθε ζημία οφειλόμενη σε δόλο ή αμέλεια.
 5. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να εκχωρεί εν όλω ή εν μέρει αρμοδιότητες του σε μέλη, υπαλλήλους του ή τρίτους, καθώς επίσης και να συγκροτεί, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, ομάδες εργασίας από μέλη της Ένωσης ή από τρίτους ειδικούς για την μελέτη και αντιμετώπιση επιστημονικών και επαγγελματικών προβλημάτων. Οι ομάδες εργασίας μπορεί να είναι και αμειβόμενες.

Άρθρο 17o

 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά μία φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα με πρόσκληση του Προέδρου.
 2. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου σε συνεδριάσεις οποιουδήποτε οργάνου της Ένωσης. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και αν το όργανο έχει αφαιρέσει το δικαίωμα του λόγου από άλλα μέλη της Ένωσης.
 3. Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) συνολικά στη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ.
 4. Αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο με θέμα την εκλογή Δ.Σ.

Άρθρο 18o

 1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της Ένωσης, τη διαχείριση της περιουσίας της καθώς και για κάθε ζήτημα που δεν έχει ανατεθεί ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 2. Εισηγείται τη συμμετοχή της Ένωσης σε ανώτερη ή ανώτατη συνδικαλιστική, επιστημονική ή επαγγελματική οργάνωση εθνική ή διεθνή, στην Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του.

Άρθρο 19o

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε κρατική αρχή και υπηρεσία. Εκπροσωπεί επίσης την Ένωση δικαστικώς και εξωδίκως.
 2. Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με την Ένωση.
 3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί, αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 20o

 1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει την λειτουργία των γραφείων της Ένωσης και το προσωπικό, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσια διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα.
 2. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή όταν παραιτηθεί, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 21o

 1. Ο Ειδικός Γραμματέας επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν να κάνουν με την Οργάνωση της Ένωσης, τη λειτουργία των Τοπικών Παραρτημάτων, των Θεματικών Επιτροπών και των Εργασιακών Τομέων.
 2. Τηρεί το Βιβλίο Μητρώου Μελών της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για την έκδοση των ειδικών εκλογικών βιβλιαρίων των μελών καθώς και την τήρηση του σχετικού βιβλίου.

Άρθρο 22o

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της Ένωσης. Ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ.
 2. Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόφαση του Δ.Σ.
 3. Καταθέτει σε μια Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις εισπράξεις της Ένωσης και έχει δικαίωμα όμως να κρατάει στο ταμείο του ορισμένο ποσό όπως ορίζει κάθε φορά ο Νόμος ή σχετική απόφαση του Δ.Σ., για τις τυχόν επείγουσες δαπάνες της Ένωσης. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία με ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
 4. Τηρεί όλα τα βιβλία που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης.
 5. Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής.
 6. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. υποβάλλει συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων της προηγούμενης περιόδου, στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας της Ένωσης.

Ελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 23o

 1. Η Ε.Ε. έχει την αρμοδιότητα του οικονομικού ελέγχου της Ένωσης με γνώμονα την τήρηση του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Ειδικότερα:
  1. Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.
  2. Ελέγχει τον ισολογισμό της περασμένης χρήσης συντάσσοντας έκθεση που υποβάλλει στη Γ.Σ.
  3. Ελέγχει και επιβλέπει αν οι οικονομικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι νόμιμες και αν συμφωνούν με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.
  4. Έχει δικαίωμα να εξετάζει οποτεδήποτε την κατάσταση του Ταμείου.
  5. Συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβάλει μέσω του Δ.Σ. στην Γ.Σ.
 2. Η θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι ίδια με τη θητεία του Δ.Σ.
 3. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά μία φορά κάθε εξάμηνο. Στην πρώτη της συνεδρίαση η Ε.Ε. εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.
 4. Μέλος της Ε.Ε. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή τρεις (3) συνολικά στη διάρκεια της θητείας της Ε.Ε. κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Άρθρο 24ο

 1. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. εκπροσωπεί την Επιτροπή, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της. Εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής και υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με την Ε.Ε.
 2. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί τον αναπληρώνει Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

Άρθρο 25ο

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη της Ε.Ε. για τα θέματα της ημερήσια διάταξης, την οποία καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη της Ε.Ε., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και έχει την ευθύνη των βιβλίων της Επιτροπής.

Επιτροπή Δεοντολογίας
Άρθρο 26ο

 

 1. Η Ε.Δ. ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο και αποφασίζει για την επιβολή ποινών στα μέλη της Ένωσης εκτός από την ποινή της αποβολής. Ιδιαίτερα φροντίζει για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας από τα μέλη της Ένωσης.
 2. Η θητεία των μελών της Ε.Δ. είναι ίδια με τη θητεία του Δ.Σ.
 3. Η Ε.Δ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά μία φορά κάθε εξάμηνο. Στην πρώτη της συνεδρίαση η Ε.Δ. εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.
 4. Μέλος της Ε.Δ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από δύο συνεχείς συνεδριάσεις ή τρεις συνολικά στη διάρκεια της θητείας της Ε.Δ. κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση της Ε.Δ.

Άρθρο 27o

 1. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. εκπροσωπεί την Επιτροπή, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της. Εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής και υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με την Ε.Δ.
 2. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί τον αναπληρώνει Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

Άρθρο 28o

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη της Ε.Δ. για τα θέματα της ημερήσια διάταξης, την οποία καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη της Ε.Δ., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα και έχει την ευθύνη των βιβλίων της Επιτροπής. Άλλα όργανα της Ένωσης

Άρθρο 29o

 1. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ένωσης και την μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση των μελών σε θέματα των ενδιαφερόντων τους συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ. και λειτουργούν εντός και εκτός της Ελλάδας, Τοπικά Παραρτήματα, Θεματικές Επιτροπές και Εργασιακοί Τομείς.
 2. Η σύσταση των οργάνων αυτών μπορεί να γίνει και κατόπιν προτάσεως τουλάχιστον πέντε (5) ενδιαφερομένων μελών της Ένωσης προς το Δ.Σ. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα, εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ.
 3. Τα Τοπικά Παραρτήματα αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και περιλαμβάνουν τα μέλη της Ένωσης που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή επιστημονικά στην περιοχή αυτή.
 4. Οι Θεματικές Επιτροπές είναι ομάδες μελών της Ένωσης που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στους σκοπούς της Ένωσης.
 5. Οι Εργασιακοί Τομείς περιλαμβάνουν τα μέλη της Ένωσης που εργάζονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα.
 6. Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στα όργανα της Ένωσης, λειτουργεί το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων. Αποτελείται από το Δ.Σ., την Ε.Δ., την Ε.Ε., τους εκπροσώπους της Ένωσης σε ανώτερες συνδικαλιστικές, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις και εκπροσώπους των Τοπικών Παραρτημάτων, των Θεματικών Επιτροπών και των Εργασιακών Τομέων. Συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν μία (1) φορά ετησίως, έκτακτα δε με πρωτοβουλία του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών του προς το Δ.Σ.

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 30o

 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου αφορούν όλα τα αντιπροσωπευτικά όργανα της Ένωσης (όργανα τα οποία αποτελούνται από εκλεγμένους αντιπροσώπους μελών) πλην της Γ.Σ. και του Δ.Σ., όπου ισχύουν οι αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου.
 2. Τα μέλη κάθε αντιπροσωπευτικού οργάνου πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Ένωσης με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 3. Δεν επιτρέπεται στο ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος σε δύο ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά όργανα της Ένωσης. Δεν επιτρέπεται επίσης η υποβολή υποψηφιότητας πέραν του ενός αντιπροσωπευτικού οργάνου. Εξαίρεση από τη διάταξη αυτή αποτελεί μόνο το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων στο οποίο μετέχουν μέλη αντιπροσωπευτικών οργάνων.
 4. Δεν επιτρέπεται σε μέλος της Ένωσης που είναι αντιπρόσωπος της Ένωσης σε ανώτερη συνδικαλιστική, επιστημονική ή επαγγελματική οργάνωση να είναι μέλος ή να θέσει υποψηφιότητα για μέλος αντιπροσωπευτικού οργάνου της Ένωσης. Μπορεί να είναι μέλος μόνο στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων.
 5. Το αξίωμα του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους όλων των οργάνων της Ένωσης είναι τιμητικό και άμισθο. Επιτρέπεται μόνο η καταβολή αποζημίωσης για ημεραργίες, όπως καθορίζεται στο σχετικό άρθρο αυτού του Καταστατικού.
 6. Κάθε αντιπροσωπευτικό όργανο συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου απευθυνόμενη προς τα μέλη του οργάνου η οποία αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 7. Τα μέλη (τακτικά, δόκιμα ή επίτιμα) της Ένωσης, μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των αντιπροσωπευτικών οργάνων, εκτός αν άλλως αποφασίσει αιτιολογημένα το όργανο. Τα μέλη που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά μπορούν να πάρουν το λόγο αν το όργανο που συνεδριάζει το επιτρέψει.
 8. Κάθε αντιπροσωπευτικό όργανο συνέρχεται σε συνεδρίαση εκτάκτως και όταν το ζητήσουν εγγράφως τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του, χωρίς το κλάσμα που πιθανόν να προκύπτει. Η έγγραφη αίτησή τους πρέπει να περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος του οργάνου είναι υποχρεωμένος μέσα σε τρεις (3) το πολύ ημέρες να προσδιορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης και να αποστείλει τις σχετικές προσκλήσεις προς τα μέλη τηρώντας για την αποστολή των προσκλήσεων, την προθεσμία των δέκα (10) ημερών προ της συνεδριάσεως.
 9. Αν ο πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού οργάνου αρνείται να το συγκαλέσει είτε τακτικά είτε έκτακτα κατόπιν αιτήσεως μελών του, το όργανο μπορεί να συγκαλέσει η πλειοψηφία των μελών του.
 10. Το αντιπροσωπευτικό όργανο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση ματαιώνεται.
 11. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν και η δεύτερη ψηφοφορία καταλήξει σε ισοψηφία, το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρίαση.
 12. Η ψηφοφορία για τη λήψη των αποφάσεων είναι φανερή σε κάθε περίπτωση και εφόσον το ζητήσει έστω ένα (1) παρόν μέλος, αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό τα ονόματα των μελών που ψηφίζουν κάθε πρόταση (ονομαστική ψηφοφορία).

Τήρηση βιβλίων
Άρθρο 31o

 1. Η Ένωση τηρεί όλα τα βιβλία που απαιτούνται από το νόμο και ειδικότερα:
  1. Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. των μελών.
  2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
  3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ε.Ε.
  4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ε.Δ.
  5. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας όπου πρωτοκολλούνται όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται προς ή από τη Διοίκηση της Ένωσης.
  6. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και αποβολής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή ενημέρωση. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στα αρμόδια όργανα χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.
  7. Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών της Ένωσης για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης καθώς και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.
  8. Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
  9. Διπλότυπα μπλοκ εισπράξεων.
  10. Διπλότυπα μπλοκ πληρωμών.
  11. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.
  12. Βιβλίο μητρώου ποινών.
 2. Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από τον πρόεδρο της Ε.Ε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
 3. Τα μέλη της Ένωσης καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει, έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.
 4. Όλα τα μέλη της Ένωσης εφοδιάζονται με ειδικό βιβλιάριο για την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': Αρχαιρεσίες

Άρθρο 32o

 1. Το Δ.Σ. της Ένωσης, επικειμένης της λήξης της θητείας του, συγκαλεί την Γ.Σ. με θέμα ημερήσιας διάταξης την διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την εκλογή των Οργάνων της Ένωσης.
 2. Η Γ.Σ. κατά την προς τούτο ορισθείσα συνεδρίασή της εκλέγει την 5μελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μεταξύ των μελών της Ένωσης που έχουν εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον τους να είναι υποψήφιοι για την Κ.Ε.Ε. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Περαιτέρω αποφασίζει την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών σε ημερομηνία η οποία απέχει τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες από την συνεδρίασή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών. Με την πρόσκληση γνωστοποιείται η ακριβής ημερομηνία των Αρχαιρεσιών, τα εκλογικά τμήματα και ποιοι ψηφίζουν σε καθένα από αυτά και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους.
 3. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κ.Ε.Ε. εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία της.
 4. Η Κ.Ε.Ε., μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες από την εκλογή της και σε συνεργασία με το απερχόμενο Δ.Σ. εκδίδει ενημερωτική ανακοίνωση για τις εκλογικές διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών και τις αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.
 5. Η υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, σε κάθε εκλογικό τμήμα είναι τριμελής Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) η οποία ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. και αποτελείται από τακτικά μέλη της Ένωσης που ψηφίζουν στο οικείο τμήμα.
 6. Μέλη της Κ.Ε.Ε. ή των Τ.Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλη ή υποψήφιοι αντιπροσωπευτικών οργάνων της Ένωσης ούτε αντιπρόσωποί ή υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Ένωσης σε ανώτερες οργανώσεις.

Δικαίωμα ψήφου - Οικονομική τακτοποίηση.

Άρθρο 33o

 1. Δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
 2. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Πληρωμές των καθυστερημένων εισφορών μπορούν να γίνουν και την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.
 3. Η οικονομική τακτοποίηση αποδεικνύεται από τα οικεία βιβλία της Ένωσης ή από αποδείξεις καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στα όργανα της Ένωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας.

Υποβολή υποψηφιοτήτων - Ανακήρυξη υποψηφίων

Άρθρο 34o

 1. Υποψηφιότητες για όλα τα όργανα της Ένωσης υποβάλλονται από συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους με δήλωση τους προς την Κ.Ε.Ε. μέχρι και την δέκατη (10) ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών. Οι δηλώσεις των συνδυασμών πρέπει να υπογράφονται από όλους τους υποψήφιους του συνδυασμού.
 2. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κατά την παράγραφο 1 λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η Κ.Ε.Ε. με απόφασή της ανακηρύσσει τους υποψήφιους και ανακοινώνει τα ονόματά τους δια του τύπου (τοπικού ή αθηναϊκού) ή ηλεκτρονικά ή με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ψηφοφόροι.

Διαδικασία διενέργειας Αρχαιρεσιών.

Άρθρο 35o

 1. Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφεται αριθμός υποψηφίων μέχρι και διπλάσιος του αριθμού των μελών του κάθε οργάνου εκτός εάν έχει συγκροτηθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο οπότε δεν υπάρχει όριο στο πλήθος των υποψηφίων.
 2. Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας αποφασίζονται από την Κ.Ε.Ε. και είναι κοινές για όλα τα εκλογικά τμήματα.
 3. Η Κ.Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να αποστείλει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ των Αρχαιρεσιών το απαραίτητο εκλογικό υλικό σε κάθε Τ.Ε.Ε. μαζί με κατάσταση των ψηφοφόρων του τμήματος στην οποία θα φαίνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν τα μέλη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
 4. Ο αριθμός των σταυρών που δικαιούται να βάλει ο ψηφοφόρος κατά ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 του αριθμού των μελών του αντίστοιχου οργάνου (με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα). Μικρότερος του κατά τα άνω καθοριζόμενου αριθμού σταυρών, ή παντελής έλλειψη σταυρών, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας του ψηφοδελτίου. Όταν στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους επιτρεπόμενους τότε, σε περίπτωση που υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, αυτό είναι άκυρο, ενώ όταν υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο υπέρ του συνδυασμού χωρίς να καταμετρούνται οι ψήφοι.
 5. Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια όταν περιέχουν στοιχεία που σαφώς παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας Για την ακυρότητα του ψηφοδελτίου αποφαίνεται κατά πλειοψηφία η Τ.Ε.Ε.

Διαλογή ψηφοδελτίων - Έκδοση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Άρθρο 36o

 1. Μετά τη σύνταξη του πρακτικού ψηφοφορίας και διαλογής των ψήφων ο πρόεδρος της Τ.Ε.Ε. γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα στην Κ.Ε.Ε. με οποιοδήποτε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο (φαξ, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.). Τα πρωτότυπα αποστέλλονται ταχυδρομικώς προς την Κ.Ε.Ε. αμέσως με ευθύνη της Τ.Ε.Ε.
 2. Έργο της Κ.E.E. είναι η κατανομή των εδρών στα όργανα και των θέσεων αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους και η ανάδειξη των επιτυχόντων. Εντός πέντε ημερών από τη λήξη της ψηφοφορίας η Κ.Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης και αφού συγκεντρώσει το αποστελλόμενο σε αυτή εκλογικό υλικό, εξάγει τα συνολικά εκλογικά αποτελέσματα.
 3. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η Κ.E.E., κατανέμει τις έδρες στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους και αναδεικνύει τους επιτυχόντες, συντάσσοντας και υπογράφοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει, μαζί με όλο το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ. της Ένωσης.
 4. Κατά τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψηφοδελτίων μπορεί να παρευρίσκεται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού καθώς και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.
 5. Ενστάσεις μέχρι την διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης, γίνονται στην Τ.Ε.Ε. Εφέσεις κατά αποφάσεων των Τ.Ε.Ε. μπορούν να γίνουν στην Κ.Ε.Ε. μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών. Οι σχετικές αποφάσεις της Κ.Ε.Ε. είναι τελεσίδικες.

Κατανομή εδρών - Ανάδειξη επιτυχόντων.

Άρθρο 37o

 1. Για την κατανομή των εδρών οποιουδήποτε οργάνου, καθώς και των αντιπροσώπων σε ανώτερη επαγγελματική οργάνωση, εφόσον έχουν κατατεθεί περισσότερα από ένα διαφορετικά ψηφοδέλτια συνδυασμών, εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής.
 2. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του οργάνου ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένο κατά μία μονάδα.
 3. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μετρό στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 4. Μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
 5. Οι έδρες οργάνων που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και οι θέσεις των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα στο αντίστοιχο όργανο ή έχουν εκλέξει, έναν αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου. Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του. Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του αντίστοιχου οργάνου ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση.
 6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπα τους δε χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
 7. Μετά τον καθορισμό του αριθμού των εδρών από κάθε ψηφοδέλτιο, οι έδρες κάθε ψηφοδελτίου καλύπτονται από τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου αυτού με βάση τον αριθμό σταυρών προτίμησης που πήρε ο καθένας. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι κάθε ψηφοδελτίου είναι κατά σειρά επιτυχίας (αριθμός σταυρών) οι αναπληρωματικοί του ψηφοδελτίου.
 8. Σε περίπτωση που για την εκλογή κάποιου οργάνου συμμετέχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι μόνο, τότε συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο και η κατανομή των εδρών γίνεται απευθείας με βάση τους σταυρούς προτίμησης που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διεξάγεται κλήρωση.

Ενστάσεις - Παράδοση στα νεοεκλεγμένα όργανα

Άρθρο 38o

 1. Κατά του κύρους των Αρχαιρεσιών επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης που έχει έννομο συμφέρον στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας της Ένωσης ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο κατά το νόμο Δικαστήριο.
 2. Σε προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα απερχόμενα όργανα οφείλουν να παραδώσουν στα νεοεκλεγμένα.
 3. Από την κατά τα ανωτέρω παράδοση και σε προθεσμία δέκα (10) ημερών τα νέα όργανα οφείλουν να συγκροτηθούν σε σώμα με πρόσκληση του πρώτου σε αριθμό ψήφων του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση οποιουδήποτε μέλους του οργάνου εάν ο πρώτος δεν ανταποκριθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': Πειθαρχικά Όργανα και Ποινές

Υποχρεώσεις μελών - Ποινές - Παραγραφή

Άρθρο 39o

 1. Τα μέλη της Ένωσης είναι υποχρεωμένα να τηρούν το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.
 2. Τα μέλη των εκλεγμένων οργάνων οφείλουν περαιτέρω να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Γ.Σ. και να μην παραχαράσσουν σε καμία περίπτωση τις αποφάσεις αυτές.
 3. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης ή εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ή η διαγωγή του είναι αποδεδειγμένα ασυμβίβαστη με τη αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της Ένωσης, μπορούν να επιβληθούν από την Ε.Δ. οι παρακάτω ποινές:
  1. Γραπτή επίπληξη.
  2. Χρηματικό πρόστιμο μέχρι του ποσού των 100.000 δραχμών. Το ανώτατο ποσό προστίμου μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γ.Σ.
  3. Προσωρινή αποβολή διάρκειας δύο (2) έως έξι (6) μηνών. Η ποινή της προσωρινής αποβολής αναστέλλει τα δικαιώματα της συμμετοχής στις Γ.Σ. και σε οποιοδήποτε όργανο, μέλος του οποίου είναι το αποβληθέν μέλος. Επιπλέον αναστέλλεται για το ίδιο διάστημα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  4. Πρόταση αποβολής προς το Δ.Σ. της Ένωσης το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση.
 4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεσή τους. Όμως, κάθε πράξη πειθαρχικής διαδικασίας ακόμη και η υποβολή σχετικής αναφοράς, διακόπτει αμέσως την παραγραφή.

Πειθαρχικές διαδικασίες και όργανα

Άρθρο 40o

 1. Η Ε.Δ. κινεί πειθαρχική δίωξη αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά από οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης ή διοικητικού οργάνου ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
 2. Σε κάθε περίπτωση επιβολής ποινής από την Ε.Δ. απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση της κατηγορίας στο μέλος της Ένωσης και η κλήση του σε απολογία σε ορισμένη ημέρα, ώρα και τόπο. Η κλήση και γνωστοποίηση γίνεται με δικαστικό επιμελητή τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Ε.Δ. και επιβάλλεται να δοθεί ο λόγος στο υπό κατηγορία μέλος για να απολογηθεί προφορικώς ή εγγράφως. Για την πιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας τηρείται σχετικό πρακτικό.
 3. Το τιμωρημένο μέλος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή της σε αυτό που πρέπει να γίνει με δικαστικό επιμελητή. Η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και ασκείται προς το Δ.Σ, που συντάσσει σχετική εισήγηση και συζητείται από την Γ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή της. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί η απόφαση εις βάρος του μέλους που άσκησε την έφεση. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι αμετάκλητες.

Κοινοποίηση - Δημοσιοποίηση

Άρθρο 41o

 1. Οι οριστικές πειθαρχικές αποφάσεις δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης.
 2. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα στο Ταμείο της Ένωσης εντός μηνός από της τελεσιδικίας της απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσαυξάνονται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι 50%. Όσοι δεν εκτίσουν τις ποινές τους δεν εκλέγονται, ούτε εκλέγουν στις αρχαιρεσίες της Ένωσης και σε περίπτωση που είναι μέλη οργάνων δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτά.
 3. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές εγγράφονται στο Μητρώο Ποινών το οποίο τηρείται με ευθύνη της Ε.Δ. Στο Μητρώο σημειώνεται απαραίτητα η έκταση της ποινής η οποία και αποδεικνύεται μόνο από το Μητρώο αυτό.

Ειδικές διατάξεις για την Ποινή της Αποβολής

Άρθρο 42o

 1. Η αποβολή μέλους της Ένωσης αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης κατόπιν γραπτής εισήγησης της Ε.Δ. η οποία κινεί την πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
 2. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γ.Σ. των μελών της Ένωσης. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γ.Σ. Το Δ.Σ., όπως και η Γ.Σ., υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.
 3. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σ' αυτό της απόφασης, να προσφύγει στο μονομελές Πρωτοδικείο το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': Πόροι και Έξοδα της Ένωσης – Οικονομικός Έλεγχος

Άρθρο 43o

Πόροι της Ένωσης είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής που καταβάλλουν τα μέλη της ένωσης κατά την εγγραφή τους. Το ύψος της καταβολής αυτή ορίζεται από τη Γ.Σ.
 2. Οι συνδρομές των τακτικών μελών που καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. με απόφασή του καθορίζει τον τρόπο είσπραξής τους.
 3. Εθελοντικές εισφορές των μελών.
 4. Έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών που καθορίζονται από τη Γ.Σ.
 5. Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες.
 6. Έσοδα από γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις, προβολές, εκδόσεις, διαφημίσεις σε εκδόσεις, υπηρεσίες που παρέχει η Ένωση σε μέλη και τρίτους και από κάθε νόμιμη δραστηριότητα της Ένωσης.
 7. Εισοδήματα από την περιουσία της Ένωσης
 8. Κάθε οικονομική ενίσχυση της Ένωσης από το Δημόσιο, από ομογενείς, ημεδαπά ή αλλοδαπά άτομα ή και Οργανισμούς. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να συνδέεται με την ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων ποικίλης μορφής, επιστημονικών ερευνών κ.λ.π.
 9. Κάθε άλλο έσοδο που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 44o

Αποζημίωση για ημεραργίες είναι δυνατόν να χορηγείται στα μέλη των αντιπροσωπευτικών οργάνων της Ένωσης. Το ύψος των αποζημιώσεων για ημεραργίες καθορίζεται με τον Προϋπολογισμό.

Άρθρο 45o

 1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται από την Ε.Ε. η οποία παρακολουθεί ανελλιπώς την οικονομική διαχείριση τόσο ως προς τη νομιμότητα των πράξεων όσο και ως προς την ορθότητα της διαχείρισης της περιουσίας της Ένωσης από το Δ.Σ. Συντάσσει σχετική έκθεση κάθε χρόνο και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της έκθεσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες που έγιναν από μέλη αντιπροσωπευτικών οργάνων για τις ανάγκες εκπροσωπήσεως και προαγωγής των σκοπών της Ένωσης.
 2. Με απόφαση της Γ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε. ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων της Ένωσης μπορεί να γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές που εκλέγονται με την ίδια απόφαση. Οι ελεγκτές υποβάλλουν σχετική έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους η οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ετήσια έκθεση της Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η': Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού

Άρθρο 46o

 1. Το Δ.Σ. που θα εκλεγεί από τις πρώτες Αρχαιρεσίες της Ένωσης πρέπει στη διάρκεια της θητείας του να συντάξει Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης και να το εισηγηθεί στη Γ.Σ. προς συζήτηση και ψήφιση.
 2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την εσωτερική λειτουργία της Ένωσης. Ειδικότερα τα θέματα αυτά είναι:
  1. Η διαδικασία εγγραφής μελών, ο τύπος και τα στοιχεία της αίτησης εγγραφής καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα, η διαδικασία καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, η διαδικασία εξουσιοδότησης μελών της Ένωσης για την παραλαβή αιτήσεων εγγραφής, οι λεπτομέρειες που αφορούν την έγκριση των αιτήσεων από το Δ.Σ., οι σχετικές προθεσμίες καθώς και η διαδικασία έφεσης σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ.
  2. Η διαδικασία και ο τύπος της εξουσιοδότησης τακτικού μέλους για να αντιπροσωπεύσει άλλο τακτικό μέλος στην Γ.Σ. της Ένωσης καθώς και το όριο των τακτικών μελών που μπορούν να αντιπροσωπευθούν από το ίδιο και το αυτό πρόσωπο.
  3. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής και έκδοσης αποτελεσμάτων των Αρχαιρεσιών. Ειδικότερα, η σύγκληση και η διεξαγωγή της Γ.Σ., η απόφαση διενέργειας των Αρχαιρεσιών, η εκλογή της Κ.Ε.Ε., ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων, η υποβολή υποψηφιοτήτων, η οικονομική τακτοποίηση των υποψηφίων, ο ορισμός των Τ.Ε.Ε., το εκλογικό υλικό και η διαδικασία αποστολής του, η διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η διαλογή των ψήφων, η έκδοση αποτελεσμάτων, η αποστολή του εκλογικού υλικού στην Κ.Ε.Ε., η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.
  4. Οι προϋποθέσεις για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τακτικών μελών στις Αρχαιρεσίες και για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις οικονομικής τακτοποίησης.
  5. Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών που αφορούν τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, συνεδριάσεων και δημοψηφισμάτων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των οργάνων της Ένωσης καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Επίσης, οι δυνατότητες οργάνων της Ένωσης να καθορίζουν δικές τους διαδικασίες αυτού του τύπου.
  6. Οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική αλληλογραφία σε αντικατάσταση της παραδοσιακής για τις εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης καθώς και οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των σχετικών στοιχείων.
  7. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας σύγκλησης και διεξαγωγής των εργασιών για όλα τα όργανα της Ένωσης. Ειδικότερα, η πρόσκληση σε συνεδρίαση ή η διαδικασία αίτησης, η διαδικασία κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσης των μελών των οργάνων, η έναρξη και διεξαγωγή των συνεδριάσεων, οι λεπτομέρειες για τα καθήκοντα του Προεδρείου, η διαδικασία διαλόγου, ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων, η τήρηση και επικύρωση των πρακτικών, η δημοσιοποίηση των αποφάσεων καθώς και η αρχειοθέτηση των πρακτικών.
  8. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκπτωσης μέλους αντιπροσωπευτικού οργάνου λόγω απουσιών του από τις συνεδριάσεις του οργάνου.
  9. Οι λεπτομέρειες της τήρησης των βιβλίων του ταμείου και γενικά λογιστικών βιβλίων καθώς και ο τύπος των αποδείξεων πληρωμής και είσπραξης καθώς και κάθε άλλου εντύπου που είναι απαραίτητο για την οικονομική λειτουργία της Ένωσης.
  10. Η διαδικασία σύνταξης, συζήτησης και έγκρισης από τη Γ.Σ. καθώς και το περιεχόμενο του ετήσιου ισολογισμού και του προϋπολογισμού. Οι υποχρεώσεις του Δ.Σ. σχετικά με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τα οικονομικά και την περιουσία της Ένωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε όλα τα μέλη να μπορούν να λαμβάνουν γνώση.
  11. Οι λεπτομέρειες των πειθαρχικών διαδικασιών, η έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωσή τους με την έκδοση πειθαρχικών αποφάσεων, η έφεση κατά των αποφάσεων αυτών, η τελεσιδικία των ποινών και η δημοσιοποίησή τους.
  12. Οι λεπτομέρειες της συγκρότησης, λειτουργίας και οργανωτικής δομής των Τοπικών Παραρτημάτων, Εργασιακών Τομέων και Θεματικών Επιτροπών καθώς και οι διαδικασίες ανάδειξης των Συντονιστικών Συμβουλίων τους.
  13. Οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, η εκπροσώπηση σε αυτό των Τοπικών Παραρτημάτων, των Θεματικών Επιτροπών και των Εργασιακών Τομέων, η σύγκληση και η λειτουργία του.
 3. Μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού, το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να ρυθμίζει όσα από τα παραπάνω θέματα κρίνει ότι χρήζουν αντιμετώπισης για την αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης.

Δικαίωμα Εγγραφής και Μηνιαία Συνδρομή

Άρθρο 47o

 1. Το ποσό εγγραφής, μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές και η μηνιαία συνδρομή σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) δραχμές.
 2. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ή το Δ.Σ., μέχρι την ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού, μπορεί να καθορίζει με σχετικές αποφάσεις έκπτωση στις περιπτώσεις προκαταβολής των μηνιαίων συνδρομών.

Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας

Άρθρο 48o

 1. Η Ε.Δ. που θα εκλεγεί από τις πρώτες Αρχαιρεσίες της Ένωσης πρέπει στη διάρκεια της θητείας της να συντάξει Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης και να το εισηγηθεί στη Γ.Σ. προς συζήτηση και ψήφιση.
 2. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της Ένωσης καθώς και την περιγραφή και τους επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς για τα επαγγέλματα της Πληροφορικής.
 3. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εξειδικεύεται με το Προσοντολόγιο και Καθηκοντολόγιο για κάθε επάγγελμα Πληροφορικής. Αυτά συντάσσονται από την Ε.Δ. που τα εισηγείται στην Γ.Σ. η οποία και τα ψηφίζει με τη συνηθισμένη πλειοψηφία. Για την τροποποίησή τους απαιτείται σχετική πρόταση της Ε.Δ. ή του Δ.Σ. ή τουλάχιστον δέκα (10) μελών της Ένωσης που ασκούν το αντίστοιχο επάγγελμα, στη Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει με τη συνηθισμένη πλειοψηφία.

Διοικούσα Επιτροπή

Άρθρο 49o

 1. Από την Ιδρυτική Γ.Σ. η οποία έγινε στην Αθήνα την 1η Ιουλίου 2000, ημέρα Σάββατο, ορίστηκε προσωρινή 5μελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει την περιορισμένη αρμοδιότητα να υποβάλλει στο Πρωτοδικείο Αθηνών αυτό το Καταστατικό για έγκριση και γενικά να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την ίδρυση της Ένωσης και τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Οργάνων της Ένωσης.
 2. Ειδικότερα, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της μπορεί:
  1. Να προβαίνει με αποφάσεις της στη συγκρότηση Τοπικών Παραρτημάτων, Θεματικών Επιτροπών και Εργασιακών Τομέων.
  2. Να ρυθμίζει θέματα από όσα περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 46 του Καταστατικού, εφόσον κριθεί ότι χρήζουν αντιμετώπισης για την αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησής της.
  3. Να εγκρίνει αιτήσεις εγγραφής μελών και να εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής.
 3. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους:
  1. Ανδρεαδάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής, κάτοικο Ηρακλείου, οδός Θεννών 3, Θέρισσος, ΤΚ 71305
  2. Ασημακόπουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών, κάτοικο Αθηνών, οδός Καπιδάκη 34, ΤΚ 10445.
  3. Μουμουτζή Νεκτάριο του Παναγιώτη, πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών, κάτοικο Ρεθύμνου, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 24, ΤΚ 74100.
  4. Μπαρμπαρή Δέσποινα του Αντωνίου πτυχιούχο Πληροφορικής κάτοικο Αθηνών, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 69, Καλογρέζα, ΤΚ 14325.
  5. Παπαδάκη Σταμάτη, πτυχιούχο Πληροφορικής, κάτοικο Ηρακλείου, οδός Αναστάσεως 14, ΤΚ 71307.