Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εγγραφής Μελών

Προϋποθέσεις

Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι (με βασικό πτυχίο ή δίπλωμα) τμημάτων Πληροφορικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα).

Δόκιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι προπτυχιακοί φοιτητές τμημάτων Πληροφορικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα).

Τα τμήματα αυτά είναι:

  1. Τα τμήματα «Επιστήμης Υπολογιστών», «Πληροφορικής», «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και «Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» σε Σχολές Θετικών Επιστημών.
  2. Τα τμήματα «Πληροφορικής» και «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» σε Οικονομικά Πανεπιστήμια και Οικονομικές Σχολές
  3. Τα τμήματα «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής», «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές.
  4. Όσα τμήματα Α.Ε.Ι. έχουν όμοιο προσανατολισμό με τα παραπάνω, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, το ιδρυτικό τους διάταγμα και το ακολουθούμενο πρόγραμμα σπουδών.

Επίσης τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι ισοτίμων τμημάτων της αλλοδαπής που έχουν λάβει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (παλαιό ΔΙΚΑΤΣΑ).

Για την εγγραφή Τακτικών Μελών προκαταβάλλεται η συνδρομή 2 ετών, που είναι αυτή τη στιγμή 36 Ευρώ (1,5 Ευρώ το μήνα). Καταβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής με οδηγίες που εμφανίζονται στο τέλος της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επίσης δόκιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι φοιτητές ισοτίμων τμημάτων της αλλοδαπής που είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (παλαιό ΔΙΚΑΤΣΑ). Τον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (παλαιό ΔΙΚΑΤΣΑ) τμήματα μπορείτε να τον βρείτε στην διεύθυνση http://www.doatap.gr/gr/

  • Τονίζεται ότι για τα Δόκιμα Μέλη δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η εγγραφή στην ΕΠΕ γίνεται με κριτήριο το βασικό πτυχίο και όχι τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Επειδή υπάρχουν πολλά και ετερόκλητα τμήματα που επικαλούνται σχέση με την επιστήμη της Πληροφορικής, η ΕΠΕ εφαρμόζει ένα σύστημα αξιολόγησης των επίσημων προγραμμάτων σπουδών, με το οποίο εξετάζεται η πληρότητά σε μαθήματα πληροφορικής, και βάσει αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ένταξη νέων τμημάτων στους κόλπους της ΕΠΕ (http://review.epe.org.gr/).

Όσον αφορά τα τμήματα με προγράμματα σπουδών που έχουν χαμηλή πληρότητα σε μαθήματα πληροφορικής (βαθμολογία μικρότερη του 0.5) αλλά οι απόφοιτοί τους επιθυμούν να γίνουν μέλη μας, η ΕΠΕ διατίθεται να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα τμήματα ώστε να βελτιώσουν την πληρότητα των προγραμμάτων τους αναφορικά με την επιστήμη της πληροφορικής.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνεται στην αξιολόγησή μας, ή κάποιος οδηγός σπουδών έχει τροποποιηθεί από την τελευταία αξιολόγησή μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info(στο)epe.org.gr.

Διαδικασία

Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:

  1. Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί.
  2. Στέλνετε το έγγραφο που παράγεται καθώς και ό,τι δικαιολογητικά απαιτούνται (αντίγραφο πτυχίου, κτλ.) σε ψηφιακή μορφή με e-mail στη διεύθυνση eggrafh(στο)epe.org.gr. Στο e-mail επιπλέον θα επισυνάψετε μια φωτογραφία σας σε μορφή jpg ή png διαστάσεων τουλάχιστον 200px X 200px.
  3. Για τακτικά μέλη, προπληρώνετε τη συνδρομή 2 ετών.
  4. Μέσω του gov.gr, συμπληρώνετε μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρετε ότι «όλα τα δικαιολογητικά που στείλατε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων που έχετε στη διάθεσή σας και μπορείτε να επιδείξετε όποτε και αν ζητηθεί». Κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση ως ηλεκτρονικό αρχείο και την στέλνετε ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όπως περιγράφεται παραπάνω στο βήμα 2.

Προχωρήστε στη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής