Υπόμνημα για την αναγνώριση των προσόντων των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη γνώση χρήσης Η/Υ

21/07/2005 Παλαιότητα 15 yrs

Αναγκαίες συμπληρώσεις του προσοντολογίου του δημοσίου για την αναγνώριση των προσόντων των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη γνώση χρήσης Η/Υ προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2005

 

<o:p> </o:p>

 

Το ΠΔ 44/2005 (προσοντολόγιο

δημοσίου) προβλέπει ως υποχρεωτικό προσόν για διάφορες κατηγορίες υποψηφίων

δημοσίων υπαλλήλων τη γνώση της χρήσης Η/Υ. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται με

διάφορους τρόπους. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ αρκεί η αναλυτική τους

βαθμολογία στην οποία να φαίνεται ότι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία

τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα Πληροφορικής ή χρήσης υπολογιστών.

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας θεωρεί

απαραίτητο να επεκταθεί ή να ερμηνευθεί κατάλληλα η ρύθμιση αυτή ώστε να

περιλάβει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δεδομένου ότι μαθήματα Πληροφορικής

και χρήσης υπολογιστών διδάσκονται, εκτός από την τριτοβάθμια, και στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια, τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια και

ενιαία λύκεια) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Το αίτημα που διατυπώνουμε αφορά

περισσότερους από 600.000 αποφοίτους δευτεροβάθμιας

και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θεμελιώνεται στη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης. Περαιτέρω, η αναγνώριση

των προσόντων των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης και η σύνδεση των βαθμίδων αυτών με το προσοντολόγιο και κατ΄

επέκταση με την αγορά εργασίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική θωράκιση

του εκπαιδευτικού συστήματος και στη ποιοτική του αναβάθμιση.

 

Ειδικότερα προτείνουμε τη συμπλήρωση της σχετικής διάταξης του

προσοντολογίου ώστε η απαίτηση των τεσσάρων μαθημάτων πληροφορικής ή χειρισμού

Η/Υ να ικανοποιείται με υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογήν μαθήματα που έχει

παρακολουθήσει ο υποψήφιος δημόσιος υπάλληλος στην τριτοβάθμια,

μεταδευτεροβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.<o:p />

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες

ενέργειες ενέργειες δεδομένου ότι το αίτημά μας αφορά άμεσα εκατοντάδες

χιλιάδες αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

παραμένουμε στη διάθεση για κάθε αναγκαία διευκρίνιση και συνεργασία για την

υλοποίηση της πρότασής μας.

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

<o:p> </o:p>

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Νεκτάριος Μουμουτζής

   
 

Ο Γενικός Γραμματέας

<o:p> </o:p>

Γιώργος Ανδρεαδάκης