Όλα τα Άρθρα

Εγγραφή Πτυχιούχων ΤΕΙ Πληροφορικής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Κατ' εφαρμογή της υφιστάμενης Ελληνικής νομοθεσίας που αφορά την ένταξη των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η ΕΠΕ ζητά από το ΕΤΕΚ την εγγραφή σε αυτό των πτυχιούχων ΤΕΙ Πληροφορικής της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι ήδη το ΕΤΕΚ εγγράφει στα μέλη του τους αποφοίτους Πληροφορικής όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και όχι μόνο των Πολυτεχνικών όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

 

H επιστολή σε μορφή pdf

 

Σχετική απάντηση του ΕΤΕΚ

 

 

 

<style type="text/css">address { margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.11cm; line-height: 100%; page-break-before: auto; }address.western { font-style: normal; }p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }</style>

 

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος

ΤΚ 10434, Αθήνα

www.epe.org.gr

e-mail: info(στο)epe.org.grΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ – Επιστημονικό Τεχνικό

Επιμελητήριο Κύπρου

Τ.Θ. 21826

1513, Λευκωσία, Κύπρος

Fax: (+357) 22730373

cyprus@etek.org.cy

KOIN: α) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

β) Συλλόγους και

Γραμματείες Τμημάτων Πληροφορικής

Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού  Τομέα

των ΑΕΙ (βλ. πίνακα τμημάτων Πληροφορικής

που συνοδεύει την παρούσα επιστολή)

γ) Μέσα ενημέρωσηςΘΕΜΑ: “Εγγραφή Πτυχιούχων ΤΕΙ

Πληροφορικής στο ΕΤEK”

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011

Αξιότιμοι

Κύριοι,

Πληροφορηθήκαμε από πτυχιούχους

ελληνικών Τμημάτων Πληροφορικής των

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

(ΤΕΙ) ότι δεν μπορούν να εγγραφούν ως

μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού

Επιμελητηρίου Κύπρου, με αποτέλεσμα να

μην μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης του

επαγγέλματός τους στην Κύπρο. Θα θέλαμε

για το σκοπό αυτό να σας επισημάνουμε

τα ακόλουθα:

  • Με βάση το Ν.3549/2007 (Άρθρο 2, παρ.1α) τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) έχουν ενσωματωθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ισοδύναμα με τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία. Η ισοδυναμία αυτή έχει ήδη θεσπιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο να κρίνει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και να κατατάξει τους αποφοίτους δια των σχετικών νόμων.

  • Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), έχοντας υπόψη τόσο το σχετικό Νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3549/2007), όσο και τα αποτελέσματα σχετικής αξιολόγησης των τμημάτων Πληροφορικής της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας (http://review.epe.org.gr), εγγράφει ισότιμα στα μητρώα της όλους τους πτυχιούχους Πληροφορικής ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και ΤΕΙ). Στο παράρτημα της παρούσας επιστολής σάς επισυνάπτουμε τον κατάλογο των Τμημάτων, οι απόφοιτοι των οποίων μπορούν να εγγραφούν στην ΕΠΕ.

  • Το επάγγελμα του Πληροφορικού δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται άδεια άσκησής του από κάποιο φορέα ή επιμελητήριο. Οι πτυχιούχοι Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας (Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, και ΤΕΙ) έχουν κάθε δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα τους στη χώρα προέλευσης του πτυχίου τους (δηλ. στην Ελλάδα) χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση εγγραφής τους σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο, και συνεπώς δεν απαιτείται η εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Επομένως, η προϋπόθεση περί επιμελητηριακής αναγνώρισης που το ΕΤΕΚ έχει ορίσει για τα πτυχία που προέρχονται από την Ελλάδα δεν έχει νόημα στην περίπτωση του επαγγέλματος του Πληροφορικού.

  • Τα ΤΕΙ απονέμουν πτυχία BSc ή BEng με διάρκεια σπουδών 4 ετών, η οποία είναι ίση ή και μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα προγράμματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής. Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εξωτερικού γενικότερα. Γίνονται κανονικά δεκτοί σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με όλες τις ξένες χώρες, της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης. Εργάζονται κανονικά σε όλες τις χώρες και απολαμβάνουν όλα εκείνα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι συνάδελφοί τους που είναι απόφοιτοι Πανεπιστήμιων και Πολυτεχνείων. Επομένως, η διακριτική αντιμετώπισή τους από το ΕΤΕΚ δε συνάδει με τη διεθνή επαγγελματική και επιστημονική πρακτική.

Φρονούμε ότι στη χώρα μας υπάρχει

ακόμη στρέβλωση από ορισμένους φορείς

ως προς την αντιμετώπιση των αποφοίτων

των ΤΕΙ και καταπάτηση τόσο της Εθνικής,

όσο και της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Ταυτόχρονα, όμως, θεωρούμε ότι οι συνθήκες

έχουν πλέον ωριμάσει στην Ελλάδα, έτσι

ώστε να εφαρμοστεί από όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς τόσο το εθνικό

δίκαιο (Ν.3549/2007), όσο και οι σχετικοί

κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με

βάση τα παραπάνω, θεωρούμε πως το ΕΤΕΚ

οφείλει να αναθεωρήσει τις διαδικασίες

του και να κάνει δεκτούς ως μέλη του

τους πτυχιούχους Πληροφορικής των

ελληνικών ΤΕΙ.

Είμαστε στη διάθεσή σας έτσι ώστε να

σας παράσχουμε οποιαδήποτε πρόσθετη

πληροφορία ή διευκρίνιση κρίνετε

αναγκαία.Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

 

Ο Πρόεδρος

Μαυροφίδης Θωμάς

(τηλ. 6944246558)

Ο Γενικός Γραμματέας

Μουμουτζής Νεκτάριος

(τηλ. 6948044562)