Όλα τα Άρθρα

Επιστολή της ΕΠΕ προς το ΑΣΕΠ σχετικά με την προκήρυξη 3Κ/2009

Άνιση αντιμετώπιση μεταξύ πτυχιούχων ισότιμων τμημάτων, η οποία δε δικαιολογείται από κανένα νόμο ούτε και βασίζεται σε κάποιο επιστημονικό ή επαγγελματικό κριτήριο. Συγκεκριμένα, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (κωδ. τίτλου 127) μπορούν να καταλάβουν τις θέσεις τόσο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (κωδ. θέσης 623, 683-688) όσο και τις θέσεις του Πληροφορικού (κωδ. 755-766)

Αξιότιμοι κύριοι,

Στην προκήρυξη (Αρ. 3Κ/2009) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλ. 145, 31/3/2009) παρατηρείται μια άνιση αντιμετώπιση μεταξύ πτυχιούχων ισότιμων τμημάτων, η οποία δε δικαιολογείται από κανένα νόμο ούτε και βασίζεται σε κάποιο επιστημονικό ή επαγγελματικό κριτήριο. Συγκεκριμένα, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (κωδ. τίτλου 127) μπορούν να καταλάβουν τις θέσεις τόσο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (κωδ. θέσης 623, 683-688) όσο και τις θέσεις του Πληροφορικού (κωδ. 755-766). Προκύπτουν επομένως εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Με βάση ποια νομοθεσία αποδώσατε στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) τα διπλά προσόντα σε σχέση με τους ισότιμους με αυτούς Πληροφορικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς; Πως ένας πτυχιούχος ΑΕΙ έχει αθροιστικά τα επαγγελματικά προσόντα δύο ισότιμων με αυτόν πτυχιούχων ΑΕΙ;
  2. Σε ποια νομοθεσία βασιστήκατε για να ταυτίσετε τη Μηχανική Υπολογιστών (που αποτελεί το δεύτερο συνδετικό του τίτλου των ΗΜ&ΜΥ) με την Πληροφορική;
  3. Από τα 4 τμήματα ΗΜ&ΜΥ της Ελλάδας μόνο το τμήμα του ΕΜΠ προσφέρει κατεύθυνση Πληροφορικής; Πως λοιπόν εξασφαλίσατε ότι οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών που θα καταλάβουν τις θέσεις με κωδ. 755-766 έχουν όντως ακολουθήσει τον απαραίτητο με βάση την προκήρυξη κύκλο σπουδών Πληροφορικής;
  4. Στην περίπτωση πτυχιούχων άλλων τμημάτων με πολλαπλά γνωστικά πεδία, όπως για παράδειγμα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κωδ. τίτλου 137) φροντίσατε ορθά να εξασφαλίσετε ότι οι πτυχιούχοι για τις θέσεις Ψυχολογίας (κωδ. θέσεις 768-772) θα έχουν απαραίτητα την απαιτούμενη εξειδίκευση στην ψυχολογία και δεν αρκεστήκατε απλά στον τίτλο του πτυχίου τους. Για ποιο λόγο δεν κάνατε το ίδιο και για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, αφού και αυτοί έχουν πτυχίο από τμήμα με πολλαπλά γνωστικά πεδία;

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στα ερωτήματά μας το συντομότερο δυνατό και προβείτε έγκαιρα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στον εν λόγω διαγωνισμό λήγει στις 13 Μαΐου.

Με εκτίμηση,


Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας