Όλα τα Άρθρα

Η πρόταση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για το Κρατικό Ενδεικτικό Χρήσης Υπολογιστών (ΕΧΥ)

Ομιλία του Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕΠΕ στην πρόσφατη ημερίδα για την πιστοποίηση δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών με λεπτομερή παρουσίαση των προτάσεων της ΕΠΕ και των ενεργειών που έχει κάνει μέχρι στιγμής για το θέμα.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) αποτελεί

επαγγελματικό φορέα που εκπροσωπεί τους Έλληνες πτυχιούχους και διπλωματούχους

των τμημάτων Πληροφορικής των ΑΕΙ της χώρας μας. Η Ένωσή μας συμφωνεί απόλυτα

με τη στρατηγική απόφαση της πολιτείας να καθιερωθεί η γνώση της χρήσης

ηλεκτρονικών υπολογιστών ως βασικό προσόν για κάθε υπάλληλο του δημοσίου τομέα.

Η απόφαση αυτή εκφράστηκε στο ΠΔ 50/2001 με το οποίο ορίζεται ως απαραίτητο

προσόν διορισμού για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ και ΤΕ η γνώση χειρισμού Η/Υ

σε βασικό επίπεδο.<o:p />

 

Οι επιταγές της σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας

και οι προτεραιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών,

όπως αυτές εκφράστηκαν και για τη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη

Στρατηγική της Λισσαβόνας, θέτουν ως αδήριτη κοινωνική ανάγκη τον πληροφορικό

αλφαβητισμό, δηλαδή τη δια βίου επιμόρφωση και κατάρτιση του κάθε πολίτη σε

βασικές γνώσεις χειρισμού προϊόντων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας,

αλλά και την αξιόπιστη και έγκυρη πιστοποίηση αυτών των γνώσεων.<o:p />

 

Ο

πληροφορικός αλφαβητισμός είναι απαραίτητο εφόδιο ιδιαίτερα για το ανθρώπινο

δυναμικό μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Αποτελεί μέσο για να εκσυγχρονιστούν

οι δημόσιες υπηρεσίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης

εποχής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών.

Ο πληροφορικός αλφαβητισμός θα συνεισφέρει στην αποκέντρωση των δημοσίων

υπηρεσιών, στην αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και στην καταπολέμηση της

γραφειοκρατίας. Η πολιτεία έθεσε, πολύ σωστά, ως προϋπόθεση για διορισμό τη

γνώση χρήσης Η/Υ χωρίς, όμως, να φροντίσει να καθιερώσει και τις προϋποθέσεις

για το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναφορικά με τις δεξιότητες και τη γνώση χρήσης

υπολογιστών.<o:p />

 

Η

διαδικασία της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων χρήσης υπολογιστών

είναι μια ιδιαίτερα κερδοφόρα δραστηριότητα στη χώρας μας. Τα πιστοποιητικά που

επικρατούν σήμερα στην αγορά παρέχονται από εταιρείες οι οποίες λειτουργούν ως

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ). Αυτές πιστοποιούν άλλα ΕΕΣ ή ακόμη και

εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. τμήματα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ), προκειμένου να λειτουργούν

ως εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα ή να καταρτίζουν τους ενδιαφερομένους στην

εξεταστέα ύλη. Προκειμένου να προωθήσουν στην αγορά τα πιστοποιητικά τους, οι

φορείς που τα αντιπροσωπεύουν, τα διαφημίζουν χρησιμοποιώντας λέξεις (π.χ.

διπλώματα, πτυχία κ.λ.π.) που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,

επιχειρώντας να δημιουργήσουν μια εικόνα αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών.

Περαιτέρω, επιδιώκουν την υιοθέτηση ρυθμίσεων που θα επιβάλλουν την υποχρεωτική

κατοχή αυτών των πιστοποιητικών για την πρόσληψη σε διάφορες θέσεις εργασίας.

Τέτοιες ρυθμίσεις έχουν γίνει στην περίπτωση του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ

(ΥΑ 105128/2001, ΦΕΚ 6Β΄/9.1.2001) καθώς και στην πιο πρόσφατη τροποποίηση του

προσοντολογίου του δημοσίου τομέα (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315Α΄/31.12.2003).<o:p />

 

Καταρχάς,

θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα ΕΕΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που

διέπουν τη λειτουργία τους (βλ. άρθρο 15 του Ν.1966/1991), δεν μπορούν να

χορηγούν τίτλους σπουδών. Είναι μάλιστα υποχρεωμένα να ενημερώνουν σχετικά τους

πελάτες τους. Στο σημείο αυτό η ολιγωρία της Πολιτείας για την πιστή εφαρμογή

της σχετικής νομοθεσίας, επέτρεψε τη γενικευμένη παραπλάνηση του καταναλωτικού

κοινού με αποτέλεσμα την άνθηση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης τα τελευταία

χρόνια, χωρίς όμως να υφίστανται και τα αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα. Τα

πράγματα επιδεινώθηκαν μετά τη θέσπιση της υποχρεωτικής κατοχής «διεθνώς

αναγνωρισμένου» πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών για το διορισμό στο δημόσιο

από 1.1.2005, με τις διατάξεις του ΠΔ 347/2003. Αν και η φράση «διεθνώς

αναγνωρισμένο» δεν προσδιορίζονταν στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος, οι εταιρείες

πιστοποίησης αξιοποίησαν τη ρύθμιση για να δώσουν νέα ώθηση στα προϊόντα τους.

Περαιτέρω, εκμεταλλεύτηκαν «έτοιμες» αγορές, όπως τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, προβάλλοντας

τα προϊόντα τους ως απαραίτητο προσόν διορισμού και προχωρώντας ακόμη και σε

συμβάσεις με διδάσκοντες των αντίστοιχων ιδρυμάτων. Φτάσαμε, έτσι, στο

καταπληκτικό φαινόμενο, ΕΕΣ να πιστοποιούν ΑΕΙ και ΤΕΙ, τη στιγμή που

κορυφώνονται και οι αντιδράσεις εναντίον της πιθανολογούμενης αναγνώρισης των

ΕΕΣ που λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων! Κατά χιλιάδες οι

Έλληνες πολίτες και ιδίως οι νέοι καταφεύγουν σε διαδικασίες για την απόκτηση

αυτών των πιστοποιητικών. Τα αποτελέσματα όμως στην πράξη δεν δείχνουν ότι

αποκτούν και τις απαραίτητες δεξιότητες χρήσης ΗΥ, καθώς οι διαδικασίες πιστοποίησης

δεν είναι συνοδεύονται πάντοτε από αξιοπιστία, ποιότητα και εγκυρότητα. Η

ιστορία έχει πλέον καταντήσει «ανέκδοτο» αφού και φροντιστήρια ξένων γλωσσών

«παρέχουν» τους γνωστούς «τίτλους σπουδών στην πληροφορική».<o:p />

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, προσπαθώντας να

προασπίσει τόσο τα συμφέροντα των Πληροφορικών όσο και της ελληνικής κοινωνίας,

έχοντας αίσθημα ευθύνης για την οικοδόμηση μιας πραγματικά δίκαιης Κοινωνίας

της Πληροφορίας για όλους τους πολίτες, έχει ασκήσει μια σειρά από αιτήσεις

ακυρώσεως, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της ΥΑ 105128/2001 και

κατά του ΠΔ 347/2003. Έχει επίσης προχωρήσει σε δημόσιες παρεμβάσεις και

καταγγελίες για το γεγονός ότι το ΠΔ 347/2003 δεν εξαιρούσε ούτε τους

πτυχιούχους Πληροφορικής από την υποχρέωση κατοχής πρόσθετου πιστοποιητικού

χρήσης υπολογιστών προκείμενου να διοριστούν στο δημόσιο! Αποτέλεσμα των

καταγγελιών μας ήταν να εκδοθεί, από το Υπουργείο Εσωτερικών, η εγκύκλιος

ΔΟΑ/Φ13/12635/7-6-2004 με την οποία καταργούνται τα πιστοποιητικά χρήσης Η/Υ στους

κλάδους ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ Πληροφορικής. Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες αποφοίτους

Πληροφορικής από ΤΕΕ, ΙΕΚ, τμήματα πληροφορικής ΤΕΙ και ΑΕΙ των οποίων αρχικά

αμφισβητούνταν οι γνώσεις βασικής χρήσης υπολογιστών!<o:p />

 

Επιπρόσθετα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

διδάσκονται, πάνω από μια δεκαετία, με σειρά μαθημάτων στα σχολεία της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια το μάθημα της εξοικείωσης με

τον Η/Υ εισέρχεται μεθοδικά ακόμη και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνεπώς, οι βασικές γνώσεις, στις οποίες αναφέρεται το ΠΔ 50/2001, τεκμαίρεται

ότι έχουν παρασχεθεί κατά την διάρκεια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης.<o:p />

 

Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν

προκειμένου να σταματήσει η κερδοσκοπία κυρίως εις βάρος των νέων της χώρας

μας, οι οποίοι επιδιώκοντας μια θέση εργασίας πέφτουν θύματα παραπλανητικών

μεθοδεύσεων. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία των

Ελλήνων Πληροφορικών για το γεγονός ότι κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ιδιωτικές εταιρείες

ουσιαστικά εμπορεύονται τίτλους πιστοποίησης στους Η/Υ και εκμεταλλεύονται την

αγωνία χιλιάδων πολιτών για (μόνιμο ή προσωρινό) διορισμό και εξέλιξη στο

δημόσιο τομέα. Είναι απαράδεκτο, οι πολλές φορές αμφιβόλου ποιότητας και

εγκυρότητας διαδικασίες πιστοποίησης να προσπαθούν καθορίσουν με τα αντίστοιχα

πιστοποιητικά, ποιος θα έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας. Η κατάσταση

αυτή πλήττει το κύρος της δημόσιας παιδείας, μιας παιδείας που έχει ενσωματώσει

τα μαθήματα της πληροφορικής και της χρήσης Η/Υ στα προγράμματα σπουδών όλων

των βαθμίδων, μιας παιδείας που την υπηρετούν οι έλληνες Πληροφορικοί με ευθύνη

και ζήλο ως εκπαιδευτικοί σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η κατάσταση

αυτή ουσιαστικά ενισχύει τον πληροφορικό αναλφαβητισμό και τη ψηφιακή ημιμάθεια

και ενθαρρύνει τυχοδιωκτικές συμπεριφορές που καμία σχέση δεν έχουν με την

ζητούμενη από όλους ποιότητα, έλεγχο και αξιοκρατία. Οδηγεί σε φαινόμενα

στρεβλής επιχειρηματικότητας. Τα προβλήματα είναι γνωστά στους συναδέλφους

πληροφορικούς που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί σε ΚΕΣ ή ακόμη και στους

συναδέλφους πληροφορικούς που είναι ιδιοκτήτες ΚΕΣ. Είναι διόλου ευκαταφρόνητα

τα ποσά πληρώνουν τα ΚΕΣ στους λεγόμενους φορείς πιστοποίησης σε πάγια βάση,

μόνο και μόνο για να πάρουν τον τίτλο ενός «εξουσιοδοτημένου κέντρου», και

χωρίς να λαμβάνουν την ανάλογη τεχνική υποστήριξη και τις αναγκαίες

εκπαιδευτικές παροχές. Επίσης είναι σημαντικά τα εξέταστρα κατά κεφαλήν για

κάθε πιστοποιούμενο, εξέταστρα που όμως δεν διασφαλίζουν και την ποιότητα της διαδικασίας.<o:p />

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) σταθερά

επισημαίνει ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της αναβάθμισης της

πληροφορικής παιδείας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης είναι η

θεσμοθέτηση και η οργάνωση ενός αδιάβλητου, αξιόπιστου, έγκυρου, μη

κερδοσκοπικού, ευρέως αποδεκτού και ανοικτού σε όλους συστήματος πιστοποίησης

των γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άλλωστε το δικαίωμα συμμετοχής του

καθενός στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σύμφωνα με παρ. 2 στο άρθρο 5α του Συντάγματος,

αποτελεί πλέον υποχρέωση του Κράτους.<o:p />

 

Το μοντέλο της χορήγησης ενός κρατικού πιστοποιητικού

δεξιοτήτων έχει ήδη επιτυχημένα εφαρμοστεί και συναντήσει ευρεία απήχηση σε

πολλές χώρες στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη μεγάλη επιτυχία του

Βελγικού και του Γαλλικού συστήματος πιστοποίησης. Στη Γαλλία ειδικά λειτουργεί

το σύστημα πιστοποίησης IT and Internet Proficiency Certificate (που αποτελείται από το Brevet Infromatique et

Internet - το πιστοποιητικό B2i και το Certificat informatique et internet - το

πιστοποιητικό C2i). Το σύστημα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γαλλικού

Υπουργείου Παιδείας, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο με το πρόγραμμα σπουδών στη

χρήση των ΤΠΕ που ακολουθεί το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, συναντά ευρύτατη

απήχηση και αποδοχή στη Γαλλική κοινωνία και είναι σύμφωνο με το όραμα της

Γαλλικής πολιτείας για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ευρεία προώθηση

της πρόσβασης των νέων στις νέες τεχνολογίες και το Internet.<o:p />

 

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πετυχημένο ανάλογο παράδειγμα:

αυτό της πιστοποίησης γνώσεων στις ξένες γλώσσες που υλοποιείται από το Κρατικό

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και έχει συναντήσει την ευρύτατη αποδοχή της

ελληνικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού

Προγράµµατος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της πράξης της «Επιµόρφωσης των

Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των

διαδικασιών πιστοποίησης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται

στη χρήση Η/Υ έχει το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

(ΕΑΙΤΥ). Η διαδικασία της πιστοποίησης διεξάγεται με ηλεκτρονικό και αδιάβλητο

τρόπο σε Κέντρα Πιστοποίησης (τα λεγόμενα ΚΕ.ΠΙΣ.). Τα ΚΕ.ΠΙΣ. είναι πλήρως

εξοπλισµένα εργαστήρια των Παν/µίων και των ΤΕΙ που, αφού επιλεγούν µε ανοικτή

διαδικασία, με τη σειρά τους πιστοποιούνται και συνεχώς ελέγχονται από τον

επιστημονικό υπεύθυνο του έργου (ΕΑΙΤΥ). Η πιλοτική υλοποίηση του προγράμματος

σε δύο νομούς το καλοκαίρι του 2002 αλλά και η γενικευμένη διαδικασία

πιστοποίησης που τρέχει αυτή τη στιγμή (υπολογίζεται ότι θα γίνουν πάνω από

122.000 πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα) αποδεικνύουν εμπράκτως ότι

η πολιτεία έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει στο Κρατικό Πιστοποιητικό βασικών

δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά για κάθε Έλληνα

Πολίτη.<o:p />

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας προτείνει την περαιτέρω

επέκταση και γενίκευση αυτού του πλαισίου πιστοποίησης σε όλους τους πολίτες.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην οικοδόμηση μιας δίκαιης Κοινωνίας της

Πληροφορίας για τη χώρα μας και με όραμα την εδραίωση και διάχυση των υπηρεσιών

της πληροφορικής προς όφελος όλων των πολιτών, προτείνουμε σταθερά εδώ και

καιρό (από το 2001) τη θεσμοθέτηση ενός αδιάβλητου και μη κερδοσκοπικού

συστήματος πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ, που θα είναι υπό την εποπτεία και

τον έλεγχο της πολιτείας. Το σύστημα αυτό θα παρέχει, μέσω εξετάσεων που θα

διενεργούνται υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ, σε κάθε ενδιαφερόμενο δωρεάν ή με ένα

συμβολικό αντίτιμο το Ενδεικτικό Χρήσης Υπολογιστών (το Ε.Χ.Υ.), ένα

πιστοποιητικό σπουδών που θα πιστοποιεί βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ.<o:p />

 

Το Ε.Χ.Υ. μπορεί να συνδέεται με διαφορετικά επίπεδα

ώστε να μπορεί κάποιος να επιλέξει το επίπεδο που τον ενδιαφέρει, ανάλογα με

τις γνώσεις που διαθέτει. Το Ε.Χ.Υ. μπορεί να συνδέεται και με την αντίστοιχη

ύλη του προγράμματος σπουδών των μαθημάτων που καλύπτουν, ήδη από το Γυμνάσιο,

τις δεξιότητες στη χρήση των Η/Υ. Τα επίπεδα γνώσης του Ε.Χ.Υ. θα πρέπει

συνεχώς να αναπροσαρμόζονται (με ευθύνη εμπειρογνωμόνων της πληροφορικής)

ανάλογα με τις εξελίξεις στο λογισμικό εφαρμογών. Το Ε.Χ.Υ. μπορεί επίσης

μακροπρόθεσμα να επεκταθεί και να καλύψει ως πιστοποιητικό τις απαιτήσεις

πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού εξειδικευμένων προγραμμάτων εφαρμογών, ανάλογα

με τις ανάγκες της κάθε δημόσιας υπηρεσίας (π.χ. εφαρμογές CAD και GIS για το

ΥΠΕΧΩΔΕ, προγραμμάτων εφαρμογών λογιστικής για τις υπηρεσίες του Υπουργείου

Οικονομικών κλπ.) καθώς επίσης και να συνδεθεί και με εξελληνισμένο λογισμικό

καθώς και με λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software), με στόχο την

πλήρη απεξάρτηση από εμπορικά συμφέροντα και κερδοσκοπικές επιδιώξεις. Η

διαδικασία της πιστοποίησης των δεξιοτήτων του κάθε ενδιαφερόμενου θα είναι

ανοικτή σε όλους και θα υλοποιείται με ηλεκτρονικό και αδιάβλητο τρόπο εξέτασης

σε εξεταστικά Κέντρα Πιστοποίησης (σε εργαστήρια Η/Υ Δημοσίων Σχολείων, ΤΕΙ και

ΑΕΙ) που το προσωπικό τους και ο εξοπλισμός τους θα πιστοποιούνται και αυτά με

τη σειρά τους από την εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Στο έργο αυτό οι έλληνες

Πληροφορικοί θα μπορούσαν να είναι αρωγοί. Με τις γνώσεις μας, το νεανικό μας

ενθουσιασμό αλλά και το αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει απέναντι στην

επιστήμη που σπουδάσαμε και υπηρετούμε, εμείς οι πληροφορικοί θα μπορούσαμε να

βοηθήσουμε με κάθε τρόπο στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας. <o:p />

 

Η Ε.Π.Ε., ως ο επαγγελματικός φορέας των Ελλήνων

Πληροφορικών, έχει την υποχρέωση να υποστηρίξει με κάθε μέσο την πρόταση του

Ε.Χ.Υ. καθώς πιστεύει ότι αυτή είναι απόλυτα συμβατή με τις απαιτήσεις της

διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας που πρέπει να ικανοποιεί

κάθε διαδικασία πιστοποίησης. Η Ένωση μας πιστεύει ότι με την πρόταση αυτή

συνδέεται ουσιαστικά η δημόσια εκπαίδευση με τις παραγωγικές ανάγκες της

κοινωνίας μας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν στρεφόμαστε αντίθετα στα

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και στην ελεύθερη επιλογή του κάθε πολίτη να

καταρτιστεί στη χρήση Η/Υ ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία εξέτασης

επιθυμεί. Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας συνεισφέρει στο να δημιουργηθούν

συνθήκες υγιούς επιχειρηματικότητας και να ενισχυθεί το επίπεδο του θεμιτού

ανταγωνισμού, με όφελος τελικά την ποιότητα και την αξιοπιστία.<o:p />

 

Τονίζουμε, με την ευκαιρία τούτης της ημερίδας, ότι

είναι αναγκαίο πλέον η Πολιτεία να αξιοποιήσει με συστηματικό τρόπο το υψηλού

επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα στους τομείς των ΤΠΕ. Οι

προτάσεις μας σηματοδοτούν το ξεκίνημα μιας πορείας θεσμικών αναπροσαρμογών

ώστε οι Έλληνες Πληροφορικοί να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην

έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων, στην παραγωγή και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής

ποιότητας προς όφελος όλης της κοινωνίας. Γίνεται συνεπώς ξανά επίκαιρη η

αναγκαιότητα ίδρυσης, με νόμο του κράτους (σχετική πρόταση νόμου έχει ήδη

καταρτίσει και υποβάλει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας προεκλογικά), του Εθνικού

Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος

που θα οδηγήσει τη χώρα μας σε μια πραγματικά αναπτυξιακή πορεία προς την

Κοινωνία της Πληροφορίας.<o:p />

 

Εμείς οι πληροφορικοί έχοντας κατανοήσει τον

επιχειρησιακό χαρακτήρα της πληροφορικής μέσα από τις σπουδές μας και την

εργασία μας, το γεγονός, δηλαδή, ότι «είναι ένας διαμεσολαβητής που επιτρέπει

στον άνθρωπο να τροποποιήσει την πραγματικότητα μέσω της σύλληψης και παραγωγής

αγαθών-υπηρεσιών, της διεξαγωγής έρευνας, της επικοινωνίας, της πληροφόρησης

και της βοήθειας στη λήψη αποφάσεων» πιστεύουμε ότι από εμάς εξαρτάται «εάν η

κουλτούρα της πληροφορικής θα εξελιχθεί προς την οργουελιανή κατεύθυνση της

κοινωνικής απομόνωσης, ή αντιθέτως θα αποτελέσει εργαλείο πολιτισμικής

αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης» (S. Papert).<o:p />