Πρόταση κατοχύρωσης αποδεδειγμένης γνώσης στοιχείων Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ για όσους έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Πληροφορικής

Με τις διατάξεις του «προσοντολογίου», (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α΄/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α΄/9.3.2005), η γνώση στοιχείων Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για όλες τις ειδικότητες μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) καθώς και ειδικοτήτων κλάδων ΔΕ.

Προς:Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Κοιν:Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Παιδείας

Γραφεία Τύπου πολιτικών κομμάτων

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αθήνα, 06/02/2020

Θέμα: Πρόταση κατοχύρωσης αποδεδειγμένης γνώσης στοιχείων Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ για όσους έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Α/βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση.

Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,

Με τις διατάξεις του «προσοντολογίου», (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α΄/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α΄/9.3.2005), η γνώση στοιχείων Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για όλες τις ειδικότητες μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) καθώς και ειδικοτήτων κλάδων ΔΕ.

Ειδικότερα, το άρθρο 27 παρ. 1 του Π.Δ. 50/2001 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο παρ. 6 του Π.Δ. 44/2005 προβλέπει ότι: “Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ, ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Για ειδικότητες κλάδων ΔΕ ο φορέας μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίσει ως πρόσθετο προσόν διορισμού, τη γνώση χειρισμού Η/Υ, σε όλα ή ορισμένα από τα παραπάνω αντικείμενα.”

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 6 του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 44/2005, η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται:

  • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία.

  • Με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

  • Με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα, τουλάχιστον, μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Οι ανωτέρω διατάξεις που αφορούν την απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποιούν ώστε να καλύψουν και την περίπτωση των αποφοίτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τα εξειδικευμένα μαθήματα Πληροφορικής που διδάσκονται στο Γυμνάσιο καθώς και τα μαθήματα Τ.Π.Ε. που διδάσκονται στο Δημοτικό.

Ειδικότερα:

Α. Από το Σεπτέμβριο του 2016 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο όλοι οι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά από την Α’ Δημοτικού μάθημα με τίτλο “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών”. Με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου Φ20/1835/222136/Δ1 εγκύκλιο που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, δόθηκαν λεπτομερείς οδηγίες διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών” μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 46/24-11-2016 Δ.Σ.). Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές οι άξονες μαθησιακών στόχων του ως άνω αντικειμένου είναι:

B. Ανάλογη είναι και η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών που εδώ και χρόνια ακολουθείται στο Γυμνάσιο και αφορά και πάλι στο σύνολο των μαθητών. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με τη υπ’ αρ. πρωτ. 113719/Γ1/03-10-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2323) και το γενικό περίγραμμα των θεματικών ενοτήτων ανά τάξη είναι:


Από τα ανωτέρω Α και Β προκύπτει ότι ικανοποιείται η απαίτηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου του “προσοντολογίου”. Συνεπώς, προτείνουμε να συμπληρωθούν ανάλογα οι διατάξεις που αφορούν την απόδειξη των γνώσεων αυτών ώστε να περιλάβουν και τους τίτλους σπουδών (απολυτήρια) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών που αφορούν τα μαθησιακά αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ειδ. Γραμματέας Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός Μάριος Παπαδόπουλος Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη
proedros<στο>epe.org.gr antiproedros<στο>epe.org.gr gen_grammateas<στο>epe.org.gr eid_grammateas<στο>epe.org.gr tamias<στο>epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
E-mail: info<στο>epe.org.gr – Τηλέφωνο: 698 172 3690