Σχετικά με απάντηση του ΕΟΠΠΕΠ για τα Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορικής

Στις 13/2/2017 η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) απέστειλε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) επιστολή με την οποία επισημαίνει τις σημαντικότατες παραλείψεις και σφάλματα του οργανισμού σε ό,τι αφορά την περιγραφή περιγράμματος επαγγέλματος και τη σχετική κατηγοριοποίηση για τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας / μη τυπικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, τονίζοντας τις επιπτώσεις και την υποβάθμιση του κλάδου της Πληροφορικής συνολικά, τόσο σε επίπεδο απαξίωσης των σπουδών όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής ζημιάς για τους εργαζόμενους στον κλάδο αυτό.

Προς:Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
Κοιν:Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΛΜΕ

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

Αθήνα, 11/4/2017

Θέμα: Σχετικά με απάντηση του ΕΟΠΠΕΠ για τα Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορικής

Αξιότιμοι κύριοι,

Στις 13/2/2017 η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) απέστειλε1 στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) επιστολή με την οποία επισημαίνει τις σημαντικότατες παραλείψεις και σφάλματα του οργανισμού σε ό,τι αφορά την περιγραφή περιγράμματος επαγγέλματος και τη σχετική κατηγοριοποίηση2 για τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας / μη τυπικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, τονίζοντας τις επιπτώσεις και την υποβάθμιση του κλάδου της Πληροφορικής συνολικά, τόσο σε επίπεδο απαξίωσης των σπουδών όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής ζημιάς για τους εργαζόμενους στον κλάδο αυτό.

Στις 3/4/2017, δηλαδή 49 ημέρες αργότερα, λάβαμε απαντητική επιστολή3 από τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τα ζητήματα που αναφέρουμε αναλυτικά. Η επιστολή αυτή παραπέμπει σε δύο Νόμους, το Ν.3919/2011 και το Ν.4186/2016, δηλώνοντας ουσιαστικά αναρμόδιος ως φορέας για όσα αναφέρουμε και επιπλέον επιπλήττοντας την ΕΠΕ για το γεγονός ότι απευθύνθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ.

Με αφορμή την απάντησή σας και προς αποκατάσταση της αλήθειας, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1) Η ΕΠΕ δεν είναι συνεργάτης του ΕΟΠΠΕΠ. Συνάδελφοι πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής ασφαλώς συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα εκπαιδευτών του οργανισμού σας. Εκπροσωπούν όμως μόνο τον εαυτό τους και σε καμία περίπτωση την ΕΠΕ, η οποία θεσμικά εκπροσωπείται και εκφράζεται δημόσια αποκλειστικά από το ΔΣ και τα όργανά της, όπως ορίζονται στο Καταστατικό της.

2) Η ΕΠΕ πάντοτε απευθύνεται στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα για τα ζητήματα που αφορούν τις καταστατικές της Αρχές, με κοινοποίηση σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία και οργανισμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αρμόδιος φορέας είναι ο ΕΟΠΠΕΠ, όπως περιγράφεται στο Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α'), κεφ.Β', άρθρα 13-29, ο οποίος είναι αναρτημένος και στον ίδιο τον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ.

3) Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο:

(άρθρο 13, παρ.2): “Ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.”

4) Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, σκοπός και αρμοδιότητες του ΕΟΠΠΕΠ είναι μεταξύ άλλων:

(άρθρο 14, παρ.1): “Ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εισροών και εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας, όπως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου, το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance, το Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQA−VET) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).”

(άρθρο 14, παρ.2): “γ) η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (...), η αντιστοίχιση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών προσόντων και η δημιουργία των κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (...)”

(άρθρο 14, παρ.2): “ζ) η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης.”

5) Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, για την εκπλήρωση των στόχων του μεταξύ άλλων ο ΕΟΠΠΕΠ οφείλει να:

(άρθρο 14, παρ.3): “α) μελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρμόζει τις προδιαγραφές των συστημάτων πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης,”

(άρθρο 14, παρ.3): “δ) εισηγείται την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,”

(άρθρο 14, παρ.3): “ε) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης,”

(άρθρο 14, παρ.3): “ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαμβανομένου συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επιθυμούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων τους, εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο, τηρεί μητρώο των πιστοποιηθέντων και ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης,”

(άρθρο 14, παρ.3): “θ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για την απονομή τίτλων της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα διπλώματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις επάρκειας και άλλοι τίτλοι που βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να απαιτείται συμπληρωματικά προς τους κύκλους σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος,”

(άρθρο 14, παρ.3): “ι) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης,”

6) Σχετικά με την αρμοδιότητα του ΕΟΠΠΕΠ και τη συνάφεια με τα ζητήματα που αναφέρουμε, μεταξύ άλλων ισχύει:

(άρθρο 19, παρ.5): “Στο άρθρο 3 του ν. 3369/2005 (Α ́171), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3879/2010 (Α ́163), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

4. α. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής (...)”

(άρθρο 19, παρ.6): “Το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α ́48) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, καθώς και οι φορείς που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με βάση και την επί του θέματος αυτού διεθνή πρακτική (...)”

Με βάση τα παραπάνω, οι αιτιάσεις περί αναρμοδιότητας του ΕΟΠΠΕΠ όπως αναφέρονται στην απαντητική επιστολή είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας και στερούνται οποιασδήποτε νομικής ή άλλης βάσης.

Κατά το ελάχιστο, ο ΕΟΠΠΕΠ θα έπρεπε ήδη να έχει καταθέσει αναλυτικές εισηγήσεις στο εποπτεύον υπουργείο, στο Συμβούλιο ΔΒΜ και στα ανάλογα όργανα, σχετικά με το αντίστοιχο επαγγελματικό περίγραμμα για τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας / μη τυπικής εκπαίδευσης στον κλάδο της Πληροφορικής, καθώς και την πλήρη αντιστοίχιση με τα διεθνή πλαίσια προσόντων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν.4115/2013 για τους σκοπούς, τα μέσα και τις αρμοδιότητες του οργανισμού.

Το γεγονός ότι στην απαντητική επιστολή του ΕΟΠΠΕΠ δεν αναφέρεται καμία τέτοια επίσημη εισήγηση επιβεβαιώνει πλήρως την αρχική μας επισήμανση. Η παρούσα κατηγοριοποίηση και η απαράδεκτη αδράνεια του οργανισμού σε ό,τι αφορά τον κλάδο της Πληροφορικής αποτελεί βάναυση αδικία και έμπρακτη υποβάθμιση του κλάδου συνολικά, ανεξαρτήτως βαθμίδας σπουδών και πτυχίων. Επιπρόσθετα, η απάντηση του οργανισμού φανερώνει ότι η ένταξη της Πληροφορικής στην τρίτη κατηγορία επαγγελμάτων, δηλαδή κατά αναλογία με σκηνοθέτες, στυλίστες, διακοσμητές, με ανύπαρκτο ή αδιάφορο τίτλο σπουδών, έγινε με απόλυτη επίγνωση και πρόθεση και όχι από παράβλεψη ή σφάλμα.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την αναφορά στο Ν.3919/2011 στην απαντητική επιστολή σας:

1) Ο τίτλος είναι: “Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων”. Αφορά αποκλειστικά το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων που βασίζονται σε γεωγραφικούς ή πληθυσμιακούς περιορισμούς, με ειδικές προβλέψεις για συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μηχανικούς (μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος), νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς λογιστές), φαρμακοποιών, κτλ.

2) Επιπλέον, με το Ν.4038/2012 (άρθρο 4, παρ. 16) ο Ν.3919/2011 τροποποιήθηκε ανάλογα, ενώ με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών καθορίστηκε πλήρες χρονοδιάγραμμα4 απελευθέρωσης όλων των σχετικών επαγγελμάτων, πάνω από 40 συνολικά, εντός του 2012.

3) Τίποτα από τα παραπάνω δεν αφορούν τον κλάδο της Πληροφορικής, όχι μόνο για τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας / μη τυπικής εκπαίδευσης, αλλά ούτε καν τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μηχανικοί Η/Υ έχουν μεν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, όμως το ΤΕΕ δεν αποτελεί ούτε τυπικά ούτε πρακτικά επιμελητηριακό φορέα για τον κλάδο της Πληροφορικής, ούτε εκδίδει εκδίδει άδεια ασκήσεων επαγγέλματος, καθώς κάτι τέτοιο δεν υφίσταται ούτε υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα.

4) Η επαγγελματική δραστηριότητα στον κλάδο της Πληροφορικής όχι μόνο δεν είναι ρυθμιζόμενη μέσω περιορισμών στις άδειες, αλλά είναι τόσο απορυθμισμένη που (κακώς) δεν απαιτείται καν πτυχίο Πληροφορικής οποιασδήποτε βαθμίδας για την έναρξή του ως επιτήδευμα στην Εφορία και για την υποχρεωτική εγγραφή στο οικείο εμπορικό (αναγκαστικά) Επιμελητήριο.

Σε ό,τι αφορά την αναφορά στο Ν.4186/2016 στην απαντητική επιστολή σας:

1) Στο άρθρο 18 αναφέρεται επί λέξει:

Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις (...), εφόσον υπάρχουν, ή με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Αξιολογούνται δε και επανεκτιμώνται και, εάν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι, τουλάχιστον, έτη.”

2) Με άλλα λόγια, ο ίδιος ο Νόμος που αναφέρεται στην απαντητική επιστολή σας ήδη από το παραπάνω καταρρίπτει το όποιο επιχείρημα περί αναρμοδιότητας ή αδυναμίας έμπρακτης διόρθωσης της εσφαλμένης κατηγοριοποίησης βάσει ΕΟΠΠΕΠ της Πληροφορικής ως επαγγελματικό κλάδο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είτε οι συντάκτες της απαντητικής επιστολής του ΕΟΠΠΕΠ δεν μπήκαν καν στον κόπο να αναζητήσουν τη σχετική νομοθεσία που αναφέρουν, είτε ότι πράγματι έχουν βαθιά άγνοια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας του κλάδου της Πληροφορικής σήμερα στη χώρα, θεωρώντας ότι πρόκειται για κλειστό ή αδειοδοτούμενο επαγγελματικό κλάδο.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων μεταδευτεροβάθμιας / μη τυπικής εκπαίδευσης, η Πληροφορική ανήκει στην κατηγορία Γ', δηλαδή στα επαγγέλματα όπου ο σχετικός τίτλος σπουδών είναι εντελώς προαιρετικός ή ανύπαρκτος. Πριν λίγες μόλις ημέρες έγινε γνωστό μέσω των ΜΜΕ ότι το Φεβρουάριο ο ΕΟΠΠΕΠ αποφάσισε5 την πιστοποίηση ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) “εργαστηρίου αστρολογίας”. Ο υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε6 την απόφαση για άμεση ανάκληση της εν λόγω πιστοποίησης, ζητώντας ταυτόχρονα εξηγήσεις από τον πρόεδρο του ΕΟΠΠΕΠ τον εισηγητή της συγκεκριμένης υπόθεσης. Προφανώς, εφόσον πρόκειται για επαγγέλματα που σύμφωνα με τον οργανισμό βρίσκονται στην ίδια κατηγορία (Γ') με ανύπαρκτο ή αδιάφορο πτυχίο ή πιστοποίηση, είτε θα πρέπει να ανακαλέσει αντίστοιχα όλες τις πιστοποιήσεις που έχουν δοθεί σε ΚΔΒΜ αντικειμένου Πληροφορικής, είτε θα πρέπει να απολογηθεί πρωτίστως στο υπουργείο γιατί εξακολουθεί να διατηρεί αυτή τη στρέβλωση.

Καλούμε και πάλι τον ΕΟΠΠΕΠ να αναλάβει τις ευθύνες του, να πράξει όσα ακριβώς προβλέπει ο Νόμος και να κάνει όσα οφείλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διόρθωση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΠΕ θα θεωρήσει τον οργανισμό συνυπεύθυνο για οποιαδήποτε ηθική και οικονομική ζημιά των συναδέλφων του κλάδου μας.

Επαναλαμβάνουμε και πάλι, ενημερώνοντας τον ΕΟΠΠΕΠ και κάθε συναρμόδιο φορέα, ότι επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα, με σκοπό να διαφυλάξουμε το επάγγελμά μας και την επιστήμη την οποία υπηρετούμε, από τη συνεχή υποβάθμιση, τη στέρηση επαγγελματικής υπόστασης και αναγνώρισης των επιστημόνων, επαγγελματιών, ακόμα και τεχνικών που είναι πιστοποιημένοι να δραστηριοποιούνται στα επαγγέλματα της Πληροφορικής.

 

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

1 ΕΠΕ / αρ.πρωτ.: L17-0213-01V1 (13/2/2017) - https://is.gd/Eyqh6A

2 «Επαγγελματικά Δικαιώματα - ΕΟΠΠΕΠ», βλέπε παράρτημα σχετικών - http://bit.ly/2k4zzLM

3 ΕΟΠΠΕΠ / αρ.πρωτ.: 12617 (29/3/2017).

4 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9823

5 “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΙΚΕ” - Διακριτικός τίτλος: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΔΒΜ 1, Κωδ: 2101501 (Αρ.Πρωτ: ΔΑ/4205, 8/2/2017).

6 http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/27578-04-04-17-dilosi-d-baksevanaki-gia-ton-eoppep