Όλα τα Άρθρα

Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25/11/2023 μέσω τηλεδιάσκεψης. Αναλυτικές πληροφορίες σύνδεσης θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής βάσει του Καταστατικού.

Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

Συμμετέχοντες:

  • Διοικητικό Συμβούλιο

  • Διοικητικά Όργανα (Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας)

  • Τομέας Εκπαίδευσης & Θεματικές Επιτροπές

  • Τακτικά & δόκιμα μέλη της ΕΠΕ

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25/11/2023 μέσω τηλεδιάσκεψης. Αναλυτικές πληροφορίες σύνδεσης θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής βάσει του Καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε., σε περίπτωση μη απαρτίας, ακολουθώντας το Καταστατικό μας, η Γ.Σ. θα μετατεθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση μία εβδομάδα αργότερα το Σάββατο 2/12/2023. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη ειδοποίηση μία εβδομάδα αργότερα το Σάββατο 9/12/2023, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως απαρτίας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Η ώρα έναρξης 16:30’ και εκτιμώμενη λήξη εργασιών στις 18:30’ περίπου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Οικονομικός απολογισμός περιόδου 2022 (έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής) και ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση 2023.

  2. Τακτική ενημέρωση μελών – Απολογισμός δράσεων Δ.Σ. την περίοδο Νοε.2022-Νοε.2023.

  3. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις:

  • Εισήγηση για την εγγραφή νέων Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ.

  • Ενημέρωση για το Β' κύκλο online μαθημάτων.

  • Συζήτηση για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έγκρισης τροποποιήσεων στο Καταστατικό.

Κατά την έναρξη της ΓΣ μπορούν όπως προβλέπεται να τεθούν και άλλα θέματα από τα μέλη. Η κύρια συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, σύνθεση προτάσεων και ψήφιση-έγκριση επί των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος θα αφιερωθεί όπως πάντα το δεύτερο μέρος του διαθέσιμου χρόνου.

Μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., όλα τα τακτικά μέλη καλούνται να διεκπεραιώσουν τυχόν οικονομικές τους εκκρεμότητες ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου (Καταστατικό, άρθρο 13 παρ. 2), καθώς και να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς την ατζέντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info(στο)epe.org.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr, mailto:info(στο)epe.org.gr