Υπόμνημα ΕΠΕ προς ΥΠΕΠΘ & ΑΕΙ - Διορισμοί καθηγητών Πληροφορικής 2002

Όπως προκύπτει από εκατοντάδες καταγγελίες μελών μας, οι πίνακες αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο σας στις 31 Αυγούστου 2002 έχουν συνταχθεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι: ........

ΠΡΟΣ:

 • Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

 • Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Γενικό Γραμματέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ

  ΘΕΜΑ: Διορισμοί καθηγητών Πληροφορικής 2002

  Αθήνα 17/09/2002

  Όπως προκύπτει από εκατοντάδες καταγγελίες μελών μας, οι πίνακες αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο σας στις 31 Αυγούστου 2002 έχουν συνταχθεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι:

  • Δεν έχει γίνει ορθός υπολογισμός της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
  • Επιλεκτικά και αναιτιολόγητα δεν αναγνωρίστηκε η παιδαγωγική επάρκεια για ένα μέρος των πτυχιούχων πληροφορικής που υπέβαλαν αίτηση με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στους πίνακες με την ένδειξη 0 στο σχετικό πεδίο των πινάκων.
  • Έχουν ενταχθεί στον πίνακα Ε3 πρόσωπα που προσκόμισαν ψευδείς βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων Πληροφορικής όπως ρητώς αναφέρεται και στο έγγραφο 90101α/Δ2 που εξέδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας στις 5 Σεπτεμβρίου 2002.
  • Δεν έχει γίνει σαφής ο μηχανισμός μοριοδότησης που εφαρμόστηκε.

  Οι διορισμοί αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2002, βασίστηκαν στους λανθασμένους αυτούς πίνακες και επιπροσθέτως δεν διορίστηκαν κατά προτεραιότητα οι πτυχιούχοι Πληροφορικής, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 3470/1999. Αποτέλεσμα αυτών των ουσιωδών παραλείψεων και παρατυπιών ήταν ο διορισμός 274 προσώπων από τους πίνακες Ε1 και Ε2 (χωρίς πτυχίο Πληροφορικής) ενώ παρέμειναν αδιόριστοι 589 πτυχιούχοι Πληροφορικής (464 στον κλάδο ΠΕ19 και 125 στον κλάδο ΠΕ20).

  Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, ζητούμε να προβείτε άμεσα σε αναθεώρηση των πινάκων αναπληρωτών και των διορισμών αναπληρωτών ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα λαμβάνονται υπόψη ότι:

  1. Όλα τα μέλη της Ένωσής μας διαθέτουν την αναγκαία παιδαγωγική επάρκεια όπως αποδεικνύεται και στο Παράρτημα Α του παρόντος.
  2. Δεν πραγματοποιήθηκε κανένα σεμινάριο Πληροφορικής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση Δ2/67765/14-9-2001, όπως αποδεικνύεται στον Παράρτημα Β του παρόντος.
  3. Πρέπει να εφαρμοστεί η τελεσίδικη απόφαση 3470/1999 του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπει ότι: «...η παραπάνω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 118/1995, ερμηνευόμενη σε συνδυασμό με τον προαναφερόμενο σκοπό της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/ 1992 και με τη συνταγματική αρχή της ισότητας, που επιβάλλει τη διαφορετική μεταχείριση, από την άποψη των προσόντων που απαιτούνται για διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ, των κατόχων πτυχίου πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής έναντι των κατόχων κάποιου άλλου πτυχίου ΑΕΙ (όχι πληροφορικής) που έχουν απλώς και ορισμένη διδακτική εμπειρία στην πληροφορική σε σχολεία της δευτεροβάθμιας ή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει την έννοια ότι, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν πτυχίο πληροφορικής από αυτά που αναφέρονται στην περ. α΄ της παραπάνω παραγράφου? προτάσσονται στους πίνακες διοριστέων και προηγούνται κατά το διορισμό, σε θέσεις του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ?». Συνεπώς, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής έχουν απόλυτη προτεραιότητα κατά τους διορισμούς ανεξαρτήτως άλλων κριτηρίων (εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, κοινωνικά κριτήρια) έναντι οποιουδήποτε μη πτυχιούχου Πληροφορικής.
  4. Συστάσεις Διοικητικών Συμβουλίων ή μεμονωμένων εκπροσώπων φορέων όπως η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης που υποστηρίζουν τα αιτήματα των μη πτυχιούχων Πληροφορικής και οι οποίες δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά και νομικά, δεν μπορούν να βαρύνουν στη σκέψη σας ενόψει μάλιστα και του γεγονότος ότι οι φορείς αυτοί δεν έχουν καμία επιστημονική αρμοδιότητα σε θέματα Πληροφορικής. Πέραν δε τούτου παραβιάζουν αποφάσεις κυρίαρχων συλλογικών οργάνων των φορέων αυτών και ιδιαιτέρως του Συνεδρίου της ΟΛΜΕ πάγια θέση του οποίου είναι ότι σε κάθε κλάδο επιστημονικού προσωπικού πρέπει να διορίζονται αποκλειστικά πτυχιούχοι αυτού του κλάδου.

  Δεν θα παραλείψουμε να τονίσουμε με έμφαση για άλλη μια φορά ότι οι αλλοπρόσαλλες ρυθμίσεις που επιτρέπουν το διορισμό σε θέσεις μονίμων ή αναπληρωτών καθηγητών Πληροφορικής προσώπων που δεν διαθέτουν πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ είναι αντισυνταγματικές, υπονομεύουν την Πληροφορική Παιδεία και εξοργίζουν όλους του πληροφορικούς. Αργά ή γρήγορα θα αναγκαστείτε να αποδεχτείτε το γεγονός αυτό και να τις καταργήσετε, αναλογιζόμενος επιπλέον και το τεράστιο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος που συνεπάγονται.

  Δεχθείτε επιτέλους ότι οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην εκπαίδευση εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών και έχουν οδηγήσει στην κατάληψη χιλιάδων θέσεων καθηγητών πληροφορικής από πρόσωπα που ούτε την Πληροφορική κατέχουν ούτε τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν. Είναι ρυθμίσεις που εξοργίζουν του επιστήμονες της Πληροφορικής οι οποίοι βλέπουν την επιστήμη τους να διασύρεται και το πτυχίο τους να εξευτελίζεται. Αναλογιστείτε το κοινωνικό κόστος που προκαλείται από το μη διορισμό χιλιάδων μελών μας που βλέπουν τις θέσεις εργασίας που δικαιούνται και διεκδικούν, να έχουν καταληφθεί και να συνεχίζουν να καταλαμβάνονται από πρόσωπα που ουδεμία επιστημονική σχέση έχουν με την Πληροφορική.

  Οι αλλοπρόσαλλες ρυθμίσεις που με την ανοχή σας ισχύουν ακόμη, οδηγούν εκατοντάδες αδιόριστους καθηγητές άλλων κλάδων στα ύποπτα κυκλώματα διεξαγωγής σεμιναρίων. Οι διοργανωτές αυτών των σεμιναρίων, παραπλανούν αδίστακτα τα ανυποψίαστα θύματά τους με υποσχέσεις βέβαιου διορισμού και τους πωλούν τα γνωστά ψευδεπίγραφα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε τιμές που ξεκινούν από 1500 Ευρώ. Η πολιτική ευθύνη για τη σωρεία παραπλανητικών διαφημίσεων, την έκδοση πλαστών βεβαιώσεων και την οικονομική ζημία που προκαλείται είναι αποκλειστικά δική σας.

  Πριν είναι πολύ αργά, οφείλετε επιτέλους να αντιληφθείτε ότι η πολιτική σας οδηγεί την Πληροφορική παιδεία σε αδιέξοδο. Είστε σε θέση και πρέπει να ρυθμίσετε οριστικά το θέμα σύμφωνα με όσα σας έχουν υποδείξει οι φορείς και τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ ήδη από το 1996 με τις αποφάσεις της Πανελλήνια Συνδιάσκεψης Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1996 και έχουν κατατεθεί από τότε στο Υπουργείο σας. Επιτρέψτε μας να σας υπενθυμίσουμε συνοπτικά τα κυριότερα αιτήματα που, ας το επαναλάβουμε, αποτελούν ομόφωνες αποφάσεις όλων των φορέων εκπροσώπησης των φοιτητών και πτυχιούχων Πληροφορικής και των Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ:

  1. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει μόνο σε όσους έχουν πτυχίο Πληροφορικής να διορίζονται στις θέσεις των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20.
  2. Να θεσπισθούν υπηρεσιακά κριτήρια που θα καθιστούν τους υπηρετούντες αποφοίτους Πληροφορικής και μόνο αυτούς επιλέξιμους για κάλυψη θέσεων Συμβούλων Πληροφορικής.
  3. Να εξασφαλισθεί η κατά προτεραιότητα επιλογή των υπηρετούντων αποφοίτων Πληροφορικής για μεταθέσεις και αποσπάσεις σε θέσεις πληροφορικής έναντι των ήδη υπηρετούντων καθηγητών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 μη πτυχιούχων Πληροφορικής.
  4. Να απαγορευθούν μετατάξεις στον κλάδο Πληροφορικής από άλλους κλάδους με προσόν τη διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική.
  5. Να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι των παρανομιών που έχουν συντελεσθεί κατά την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20.
  6. Να επανεξετασθούν από αρμόδια επιτροπή όλα τα πιστοποιητικά 16μηνης διδακτικής εμπειρίας που έχουν καταθέσει οι ήδη υπηρετούντες καθηγητές των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, μη απόφοιτοι Πληροφορικής. ώστε να διαπιστωθούν όλες οι περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών.
  7. Να επανεξετασθούν από αρμόδια επιτροπή όλες οι βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων που έχουν καταθέσει οι ήδη υπηρετούντες καθηγητές των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, μη απόφοιτοι Πληροφορικής, όταν προσλαμβάνονταν ως αναπληρωτές.

  Κύριε Υπουργέ,

  Ακόμη και αν είστε διατεθειμένος να υποστείτε το τεράστιο πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η κατάσταση που σας περιγράψαμε, θα κληθείτε να επανεξετάσετε την πολιτική σας όταν ενημερωθείτε για την πιθανή οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λόγω των αποζημιώσεων που θα ζητήσουν τα χιλιάδες ζημιωθέντα μέλη μας πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ.

  Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, θα αρκούσε βέβαια η απλή επίκληση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας για να έχουμε στην εκπαίδευση και εμείς οι Πληροφορικοί, τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι υπόλοιποι επιστήμονες. Έστω και τώρα μπορείτε με γενναιότητα να αναγνωρίσετε τα πολιτικά λάθη του παρελθόντος, που έτσι κι αλλιώς δεν σας βαρύνουν εξολοκλήρου προσωπικά και να συνδέσετε το όνομά σας με την άρση μιας κατάφορης αδικίας εις βάρος ενός κλάδου πολυπληθέστατου και τόσο σημαντικού για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.

     Με τιμή

  Ο Πρόεδρος
  Νεκτάριος Μουμουτζής
  τηλ. επικοινωνίας 0977-318704
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α


  Παιδαγωγική επάρκεια των πτυχιούχων Πληροφορικής ΑΕΙ

  Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (http://www.epe.org.gr) εκπροσωπεί τους πτυχιούχους ΑΕΙ Πληροφορικής και ειδικότερα τους πτυχιούχους των εξής τμημάτων:

  • Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών
  • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Πληροφορικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά

  Όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, η εκπαίδευση στην ορθή και αποτελεσματική χρήση των πληροφορικών αγαθών καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω υπολογιστή είναι αναπόσπαστο στοιχείο του επαγγέλματος του πληροφορικού. Οι σπουδές που παρέχουν τα παραπάνω τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διάσταση, παρέχουν την αναγκαία επιστημονική υποδομή που εξασφαλίζει σε όλους τους πτυχιούχους Πληροφορικής ΑΕΙ αφενός γενική παιδαγωγική επάρκεια και αφετέρου ειδικές παιδαγωγικές και άλλες γνώσεις που απαιτεί η διδασκαλία της Πληροφορικής και η χρήση της Πληροφορικής ως εκπαιδευτικού εργαλείου.

  Α.1 Η εκπαιδευτική και ανθρωπιστική διάσταση του επαγγέλματος του Πληροφορικού

  Α.1.1 Εκπαίδευση στη χρήση της Πληροφορικής

  Η εκπαίδευση στην ορθή και αποτελεσματική χρήση των πληροφορικών αγαθών είναι αναπόσπαστο στοιχείο του επαγγέλματος του πληροφορικού. Αυτό αποδεικνύεται καταρχάς από το γεγονός ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ εργάζονται στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) καθώς και στην κατάρτιση ενηλίκων στην Πληροφορική. Όμως και οι Πληροφορικοί που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες είναι μεταξύ των άλλων υπεύθυνοι για την εκπαίδευση του υπολοίπου προσωπικού στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τέλος όσοι εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις Πληροφορικής αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των χρηστών όλων των τύπων εφαρμογών και συστημάτων είτε εσωτερικά στις επιχειρήσεις αυτές είτε στους πελάτες τους.

  Ενδεικτικό της έμφασης που δίδεται από τη Βιομηχανία της Πληροφορικής σε θέματα εκπαίδευσης χρηστών, είναι ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν Υλικό ή/και Λογισμικό προσφέρουν οι ίδιες ή μέσω θυγατρικών τους εκπαίδευση στη χρήση των προϊόντων τους. Έχουν επιπλέον καθορίσει διαδικασίες αξιολόγησης για τους χρήστες των προϊόντων τους που οδηγούν σε χορήγηση πιστοποιητικών.

  A.1.2 Εκπαίδευση με χρήση της Πληροφορικής

  Επιπλέον, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και η ανάπτυξη μοντέρνων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης είναι ένας από τους βασικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της Πληροφορικής. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία για την υποστήριξη της διδασκαλίας άλλων γνωστικών αντικειμένων αλλά και ως αυτόνομα συστήματα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης διαδικασιών δια βίου μάθησης.

  Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης ακολουθούν εξειδικευμένες μεθοδολογίες και τεχνολογίες που βασίζονται στην ψυχολογία, την παιδαγωγική επιστήμη και την κοινωνιολογία καθώς και σε εξειδικευμένες παιδαγωγικές θεωρίες.

  Α.1.3 Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Εκτός όμως από τα ειδικά θέματα που έχουν να κάνουν με την Εκπαίδευση στην χρήση της Πληροφορικής και την Εκπαίδευση με χρήση της Πληροφορικής, η ίδια η επιστήμη της Πληροφορικής και οι συναφείς τεχνολογίες περιλαμβάνουν στοιχεία και θεωρίες που εμπίπτουν στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Αυτό συμβαίνει διότι απώτερος και τελικός σκοπός της Πληροφορικής είναι η υποστήριξη της αλληλεπίδρασης ατομικών και συλλογικών υποκειμένων μεταξύ τους καθώς και με το φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον. Στο σχεδιασμό κάθε σύγχρονης συσκευής και συστήματος πληροφορικής καθώς και στην ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων διαχείρισης ειδικών τύπων δεδομένων απαιτούνται γνώσεις ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, γνωσιακής επιστήμης και γενικής θεωρίας συστημάτων και άλλων επιμέρους ανθρωπιστικών επιστημών για ειδικότερες περιπτώσεις. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Πληροφορικού και όχι μόνο για το λειτούργημα του καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Α.2 Η εκπαιδευτική και ανθρωπιστική διάσταση των σπουδών και της έρευνας στα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ

  Όλα τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική και ανθρωπιστική διάσταση του επαγγέλματος του Πληροφορικού και έχουν διαμορφώσει τα προγράμματα σπουδών τους ώστε όλοι οι φοιτητές τους να εκπαιδεύονται κατάλληλα και να αποκτούν όλη την αναγκαία επιστημονική υποδομή που σχετίζεται με αυτή τη διάσταση σε συμπλήρωμα των τεχνικών γνώσεων με τις οποίες παραδοσιακά συνδέεται η Πληροφορική. Ειδικότερα όλα τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα (τόσο υποχρεωτικά όσο και επιλεγόμενα) για:

  Α.2.1 Εκπαίδευση στη χρήση της Πληροφορικής

  Εδώ περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής αξιολόγησης, σχεδίασης μαθήματος καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα διδακτικής της Πληροφορικής (εισαγωγικά και προχωρημένα).

  Α.2.2 Εκπαίδευση με χρήση της Πληροφορικής

  Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν μαθήματα όπως: Σχεδίαση, Κατασκευή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Τεχνολογία Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Συστήματα Εξατομικευμένης Μάθησης και πολλά άλλα που εντάσσονται στο γενικό τομέα των Πληροφορικών Συστημάτων.

  Α.2.3 Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται καταρχήν πολλά μαθήματα γενικής παιδείας όπως Φιλοσοφία των Επιστημών, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Κοινωνιολογία, κ.λ.π. Επιπλέον, σε πολλά μαθήματα του κορμού της Πληροφορικής Επιστήμης, περιλαμβάνονται στοιχεία ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, γνωσιακής επιστήμης και γενικής θεωρίας συστημάτων και άλλων επιμέρους ανθρωπιστικών επιστημών. Τέτοια μαθήματα είναι μεταξύ άλλων τα εξής: Επικοινωνίας Ανθρώπου ? Υπολογιστή, Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Μηχανική Μάθηση, Τεχνολογίας Λογισμικού κ.λ.π.

  Α.2.4 Εξειδικευμένη έρευνα - Εισαγωγή της Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Είναι τέλος ιδιαιτέρως σημαντικό να επισημανθεί με έμφαση ότι Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ εκτός από την παροχή γνώσεων που εξασφαλίζουν την παιδαγωγική επάρκεια των πτυχιούχων τους, διεξάγουν υψηλής ποιότητας έρευνα στους τομείς της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού και διδακτικής της Πληροφορικής και συμμετέχουν ενεργά στην εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Συνδέονται δε στενά με ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύματα που έχουν πολυετή σχετική ερευνητική δραστηριότητα και συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Παιδείας για συναφή θέματα. Τέτοια περίπτωση είναι και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) της Πάτρας, το οποίο συνδέεται στενά με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στελεχώνεται από καθηγητές, φοιτητές και αποφοίτους του τμήματος αυτού, εποπτεύεται άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας και έχει στους σκοπούς του τη «στήριξη της εκπαίδευσης και κάθε μορφής κατάρτισης σε σχέση με την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής και των δικτύων, καθώς και την αξιοποίηση της ΚτΠ». Έχει δε εκτελέσει και εκτελεί για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας πληθώρα έργων που αφορούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  Α.3 Συμπεράσματα

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τόσο το επάγγελμα αυτό καθαυτό του Επιστήμονα και του Μηχανικού Πληροφορικής όσο και η θεωρητική υποδομή που διαθέτουν από τις προπτυχιακές σπουδές τους οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ καλύπτουν πλήρως τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να μπορούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και γενικά να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία σε όλα τα καθήκοντα του καθηγητή Πληροφορικής. Διαθέτουν δε γνώσεις και δεξιότητες που σε καμία περίπτωση δεν διαθέτουν οι πτυχιούχοι των παραδοσιακών καθηγητικών σχολών οι παιδαγωγικές γνώσεις των οποίων περιορίζονται στην καλύτερη περίπτωση σε γενικές γνώσεις παιδαγωγικής χωρίς να περιλαμβάνουν ειδικές γνώσεις διδακτικής της Πληροφορικής ούτε εκπαίδευσης με χρήση υπολογιστών. Κι όμως, οι τελευταίοι, με σαφώς λιγότερες γνώσεις όπως εύκολα αποδεικνύεται από μια απλή ανάγνωση των προγραμμάτων σπουδών των οικείων τμημάτων, θεωρούνται ως έχοντες παιδαγωγική επάρκεια στον κλάδο ΠΕ19 γεγονός εξόχως εξωφρενικό και αντιεπιστημονικό.

  Πέρα λοιπόν από κάθε αμφιβολία, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ διαθέτουν την αναγκαία παιδαγωγική επάρκεια όπου αυτή απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις και κάθε επιλεκτική προσπάθεια αμφισβήτησής της είναι αντιεπιστημονική και παράνομη.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β


  Σεμινάρια 400 ωρών στην Πληροφορική

  Με την Απόφαση Δ2/82979/7-9-2002 δόθηκε δικαίωμα εγγραφής σε ειδικούς πίνακες αναπληρωτών προσώπων που έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και διαθέτουν βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων πληροφορικής διάρκειας 400 ωρών εφόσον αυτά διοργανώνονται από Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σχετική διάταξη αναφέρει επί λέξει:

  «Πίνακας Ε3: εντάσσονται πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. με διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική στα Ι.Ε.Κ. και ακολουθούν οι πτυχιούχοι χωρίς διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική, εφ` όσον έχουν παρακολουθήσει ή διδάξει σε σεμινάρια Πληροφορικής τουλάχιστον 400 ωρών, τα οποία οργανώνονται από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή άλλους επιστημονικούς φορείς του Δημοσίου.».

  Η αληθής ερμηνεία της διάταξης αυτής (διατηρώντας κάθε επιφύλαξη σχετικά με τη συνταγματικότητά της) είναι ότι τα σεμινάρια θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί εξολοκλήρου εντός και με την απόλυτη ευθύνη Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Και αυτό διότι ο ν. 1268/82 (νόμος πλαίσιο) όπως ισχύει σήμερα, στο άρθρο 6 παρ. 2 ρητώς αναφέρει ότι:

  «Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης» (αντίστοιχες διατάξεις ισχύουν και για τα ΤΕΙ).

  Εφόσον λοιπόν η Πληροφορική, ως αυτοτελής επιστήμη καλύπτεται από τα αντίστοιχα τμήματα και μόνο, κανείς άλλος, ούτε επιμέρους τομέας, ούτε άλλο τμήμα ούτε άλλη υπηρεσία ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν δικαιούται να χορηγεί οποιουδήποτε είδος πιστοποιητικού σπουδών Πληροφορικής. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η αναφορά σε σεμινάρια που οργανώνονται από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. αφορά αποκλειστικά σεμινάρια Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ τα οποία για να είναι επίσημα και νόμιμα θα πρέπει να τελούν υπό την έγκριση των θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων των Τμημάτων.

  Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που δίνουν οι Γραμματείες των Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ και τις οποίες μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε με ένα απλό τηλεφώνημα, τέτοιου τύπου σεμινάρια που να καλύπτουν δηλαδή τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε το 2000, ούτε το 2001 ούτε το 2002.

  Οι βεβαιώσεις που έχουν συμπεριλάβει στις αιτήσεις τους πρόσωπα που εξεδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον για εγγραφή στον πίνακα Ε3 είναι προϊόντα ενεργειών μεμονωμένων προσώπων ή επιμέρους υπηρεσιών των Ιδρυμάτων (π.χ. Ειδικών Λογαριασμών ΕΚΛΕ) και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Δεν λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου οι σχετικές βεβαιώσεις αφορούν σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από ιδιωτικούς φορείς ή κέντρα ελευθέρων σπουδών κάτι που σαφώς αντιβαίνει τις ρυθμίσεις τις Απόφασης Δ2/82979/7-9-2002.

  Είναι λοιπόν σαφές ότι εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε κανένα σεμινάριο με τις προδιαγραφές της παραπάνω απόφασης, ο πίνακας Ε3 δεν μπορεί παρά να είναι κενός και θα πρέπει άμεσα να διαγραφούν όσοι εμφανίζονται σε αυτόν.