Διορισμοί καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

24/01/2005 Παλαιότητα 15 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Υπόμνημα - αίτηση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας προς το Υπουργείο Παιδείας, το Γραφείο του Πρωθυπουργού και τις Δικαστικές Αρχές.


το επίσημο κείμενο του υπομνήματος - αίτησης σε pdf

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Στουρνάρη 63, 7ος όροφος

ΤΚ 10432, Αθήνα

Τηλ: 210-5222161

Φαξ: 211-9558459,

 

www.epe.org.gr

e-mail: info@epe.org.gr

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.,
Τμήμα Α΄ (Διορισμών)

ΚΟΙΝ.: κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
κ. Πρόεδρο του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
κκ. Δικαστές μέλη του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Γραφείο Πρωθυπουργού
κα Μαριέττα Γιαννάκου, Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Γεώργιο Καλό, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Ανδρέα Καραμάνο, Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ

ΘΕΜΑ: Διορισμοί καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ.: Έγγραφα του Τμήματος Α΄ (Διορισμών) με αριθ. πρωτ.:
12253/Δ2/4-2-2004, 15633/Δ2/12-2-2004 και
15714/Δ2/12-2-2004 (επισυνάπτονται αντίγραφά τους στο παρόν)


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2005

Σε απάντηση σχετικών επιστολών που σας είχαμε αποστείλει, η υπηρεσία σας εξέδωσε τα 12253/Δ2/4-2-2004 και 15633/Δ2/12-2-2004 έγγραφα με τα οποία μας ενημερώνει ότι:

1. Τα πάγια προσόντα διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών Πληροφορικής κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 είναι το πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημιακού Τμήματος ή ΤΕΙ και πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ενώ κάθε μεταβολή των προσόντων αυτών πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση.

2. Ότι δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πρόσθετου παιδαγωγικού πτυχίου για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, όσοι όμως έχουν και δεύτερο παιδαγωγικό πτυχίο προηγούνται κατά το διορισμό. Περαιτέρω, εκφράζεται η γνώμη ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν.3194/2003 με τις οποίες απαριθμούνται οι καθηγητικές σχολές, είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις τελεσίδικες αποφάσεις 3325 και 3326/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Περαιτέρω, σε απάντηση επιστολής του μέλους μας κ. Παπαδημητρίου Βασίλειου, η υπηρεσία σας εξέδωσε το 15714/Δ2/12-2-2004 έγγραφο με το οποίο ισχυρίζεται ότι το άρθρο 1 του Ν.3194/2003 με το οποίο καθορίζεται ότι για τα διδακτικά έτη 2003-2004 και 2004-2005 προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ (όχι Πληροφορικής) σε ίσο ποσοστό με τους πτυχιούχους Πληροφορικής που δεν έχουν προηγούμενη διδακτική εμπειρία, θεσπίστηκε :

1. Διότι οι πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν προθυμοποιούνται, κατά κανόνα, να υπηρετήσουν ως αναπληρωτές σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές και

2. Διότι οι αναπληρωτές με διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική διδάσκουν επί σειρά ετών στηρίζοντας τη λειτουργία των σχολείων και θα ήταν ηθικά ανεπίτρεπτο να καταργηθεί η δυνατότητα συνέχισης της προσφοράς των υπηρεσιών τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων που μας αποστείλατε, θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα και να σας υποβάλουμε τα παρακάτω αιτήματα:

1. Η παιδαγωγική επάρκεια των πτυχιούχων Πληροφορικής είναι ίση και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερη από την παιδαγωγική επάρκεια των πτυχιούχων παραδοσιακών καθηγητικών σχολών (μαθηματικών, φυσικών, βιολόγων, γεωλόγων κ.λ.π.) δεδομένου ότι ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα παιδαγωγικών μαθημάτων με τους τελευταίους. Επιπλέον, τα τμήματα Πληροφορικής έχουν εντάξει εδώ και χρόνια στο πρόγραμμα σπουδών τους εξειδικευμένα μαθήματα διδακτικής της Πληροφορικής. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι τελεσίδικες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 443/2000, 2432/2001 και 2433/2001 αποφαίνονται ότι τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ είναι καθηγητικές σχολές. Ζητούμε, επομένως, να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αναγνωριστούν νομοθετικά τα τμήματα Πληροφορικής ως καθηγητικές σχολές και να τερματιστεί η άνιση μεταχείριση των αποφοίτων τους έναντι των πτυχιούχων των παραδοσιακών καθηγητικών σχολών.

2. Οι αποφάσεις 3325/2003 και 3326/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρητά αναφέρουν ότι «δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο, εκτός από την κατοχή ειδικών γνώσεων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, έχει και τις αναγκαίες παιδαγωγικές γνώσεις και αφού έλαβε υπόψη την κατάρτιση που παρέχεται στα Τμήματα Πληροφορικής των ΑΕΙ, κατέληξε στην, ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή, κρίση ότι τα Τμήματα αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 'καθηγητικές σχολές', δηλαδή ως εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχουν επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση...». Θεωρείται λοιπόν αυτονόητο ότι το ΥΠΕΠΘ, κατά την επεξεργασία του ΠΔ 118/95 έπρεπε να μελετήσει τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ προκειμένου να τα εξαιρέσει από τις καθηγητικές σχολές. Ζητούμε, επομένως, να μας χορηγήσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι έγινε ο σχετικός έλεγχος των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιήσατε προκειμένου να κρίνετε αν αυτά είναι ή όχι καθηγητικές σχολές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή αποδειχθεί ότι κατά αυθαίρετο και αδιαφανή τρόπο χωρίς σαφή κριτήρια και αντικειμενικούς όρους, στερούμαστε της ίσης μεταχείρισης με τους πτυχιούχους των λοιπών καθηγητικών σχολών, ενώ έχουμε αποδεδειγμένα όμοιες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, η κρίση αυτή της διοίκησης και η συνεπαγόμενη άνιση μεταχείριση σε βάρος μας θα πρέπει να κριθεί αντισυνταγματική (αποφάσεις 3113/2002 και 3114/2002 του ΣτΕ).

3. Σύμφωνα με τις τελεσίδικες αποφάσεις 3325/2003 και 3326/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες επικαλείστε, «ο πτυχιούχος πληροφορικής ο οποίος κατέχει επίσης πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών προτάσσεται του πτυχιούχου άλλου τμήματος ΑΕΙ με εμπειρία στην πληροφορική και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών...». Επειδή κατά τα σχολικά έτη 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002 και 2002-2003 πραγματοποιήθηκαν διορισμοί από τους πίνακες διοριστέων (επετηρίδα) στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν πτυχιούχοι Πληροφορικής με δεύτερο παιδαγωγικό πτυχίο καθώς και μη Πληροφορικοί απόφοιτοι καθηγητικών σχολών, θα έπρεπε να διορίσετε κατά προτεραιότητα τους πρώτους έναντι των δεύτερων. Ζητούμε, επομένως, να μας ενημερώσετε αν πράγματι έτσι έγιναν οι διορισμοί τα παραπάνω έτη και, εάν όχι, τι προτίθεστε να κάνετε, ώστε να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα και να εφαρμόσετε τις παραπάνω τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2003 και μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2003, οπότε και δημοσιεύτηκε ο νόμος 3194/2003, διορισμοί αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στους κλάδους ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ και ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, γίνονταν μόνο από υποψηφίους που είχαν πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα. Αυτό συνέβαινε διότι είχε λήξει η ισχύς της μεταβατικής διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 7 εδαφ. (ε) του Ν.2942/2001 που προέβλεπε το διορισμό μη πτυχιούχων Πληροφορικής και δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ η μεταβατική διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3194/2003. Εντούτοις, με την 113399/Δ2/16-10-03 απόφαση της 16ης Οκτωβρίου 2003, διορίστηκαν τριάντα εννέα μη πτυχιούχοι Πληροφορικής ως αναπληρωτές καθηγητές Πληροφορικής κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20. Ζητούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που προτίθεστε να λάβετε για την αποκατάσταση της νομιμότητας στους διορισμούς αυτούς ή, σε περίπτωση που τους θεωρείτε νόμιμους, να μας ενημερώσετε για το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηριχθήκατε για να τους διενεργήσετε.

5. Η εκτίμησή σας ότι οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν προθυμοποιούνται να υπηρετήσουν ως αναπληρωτές σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές είναι αστήρικτη και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα για την αφαίρεση των μισών θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών Πληροφορικής από τους φυσικούς δικαιούχους και τη συνεπακόλουθη αλλοίωση των κλάδων Πληροφορικής καθώς και την υποθήκευση του επαγγελματικού μέλλοντος χιλιάδων μελλοντικών πληροφορικών (2500 εισακτέοι ετησίως σε ΑΕΙ και 4000 σε ΤΕΙ Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Είναι τελείως άδικο να αιωρείται μια τέτοια κατηγορία εις βάρος του κλάδου των Πληροφορικών, γι' αυτό και ζητούμε να μας χορηγήσετε όλα τα στοιχεία που κατά τη γνώμη σας αποδεικνύουν την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των Πληροφορικών να υπηρετήσουν ως αναπληρωτές σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι μη Πληροφορικοί προθυμοποιούνται για κάτι τέτοιο. Θα είχε επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας πληροφορήσετε για τα μέτρα που παίρνετε σε άλλους κλάδους που, κατά τη γνώμη σας, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος για διορισμό.

6. Σε σχέση με τη θέση σας ότι είναι ηθικά ανεπίτρεπτο να καταργηθεί η δυνατότητα προσλήψεως μη Πληροφορικών σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών Πληροφορικής, γνώμη μας είναι ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ηθικά σωστή μια πρακτική που είναι επιστημονικά, παιδαγωγικά, νομικά και κοινωνικά απαράδεκτη. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορεί να καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους πτυχιούχους πληροφορικής. Το ατόπημα του Υπουργείου Παιδείας να τους διορίσει εις βάρος μας και οι όποιες υποχρεώσεις της Διοίκησης έναντι αυτών, αποκαθίστανται και με το παραπάνω, εφόσον η σχετική προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για διορισμό στους φυσικούς τους κλάδους. Εξάλλου, η επιδίωξη αυτών των προσώπων είναι ο διορισμός γενικώς και όχι ειδικά ο διορισμός στην πληροφορική.

Αν υπάρχουν ορισμένοι, ελάχιστοι ίσως, που απαιτούν τον διορισμό τους στην πληροφορική, χωρίς να διαθέτουν το ελάχιστο προσόν που είναι το πτυχίο πληροφορικής, θεωρούμε ότι το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως εξωπραγματικό και αλλοπρόσαλλο διότι:

  • Αγνοεί την διάρθρωση και το ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης, και περιφρονεί τα πτυχία που αυτή απονέμει.
  • Αγνοεί την αποστολή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την κατάταξη των λειτουργών της σε εξειδικευμένους κλάδους επιστημονικού προσωπικού.
  • Αγνοεί την αυτονόητη πραγματικότητα ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να προσλαμβάνεται με μόνο κριτήριο το συμφέρον των Ελλήνων Μαθητών και της Ελληνικής Κοινωνίας, που επιβαρύνεται και το κόστος της δημόσιας παιδείας στη χώρα μας, και όχι με βάση τις προνομιακές σχέσεις ορισμένων κατηγοριών προσώπων με τη Διοίκηση, ή τις επιλεκτικές "ηθικές δεσμεύσεις" των διοικούντων.
  • Η παρατεινόμενη δυνατότητα προσλήψεων στην πληροφορική μέσω της αδικαιολόγητης παράτασης μεταβατικών διατάξεων, η ισχύς των οποίων θα έπρεπε να έχει τερματιστεί από το 1993 (μεταβατικές διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2009/1992), τροφοδοτεί κυκλώματα συναλλαγής και εκμετάλλευσης, μέσω του εμπορίου βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, αδιαφανών και παράνομων διορισμών στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής. Τα κυκλώματα αυτά βεβαιώνουν την πελατεία τους (αδιόριστους εκπαιδευτικούς) για την δυνατότητά τους να προωθούν παρόμοιες ρυθμίσεις, συντηρώντας μια απαξιωτική εικόνα για το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο εμφανίζουν ως όργανό τους!
  • Περαιτέρω παράταση τέτοιων αντισυνταγματικών μεταβατικών ρυθμίσεων εξωθεί ανέργους καθηγητικές παραδοσιακών καθηγητικών κλάδων σε συναλλαγή με τα παραπάνω κυκλώματα και τους οδηγεί, τελικά, σε ηθικό και επιστημονικό εξευτελισμό: Υποδυόμενοι τους καθηγητές πληροφορικής, ζητιανεύουν για ένα διορισμό, αυταπατώνται ότι δήθεν κατέχουν μια επιστήμη που ποτέ δεν σπούδασαν και καταρρακώνουν το κύρος της δημόσιας παιδείας. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πνεύμα δήθεν φιλανθρωπίας και κοινωνικού ενδιαφέροντος που προτάσσει το διορισμό με κάθε κόστος εις βάρος της παιδείας και των μαθητών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

Ο Πρόεδρος

Νεκτάριος Μουμουτζής

τηλ. 6948-044562

Ο Αντιπρόεδρος

Βασίλης Γερογιάννης

τηλ. 6944-941578

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Ανδρεαδάκης
τηλ. 6944-141219

Ο Ταμίας

Δημήτρης Τσίγκος
τηλ. 6936-124400

Ο Ειδικός Γραμματέας
Δημήτρης Κονετάς
τηλ. 6945-263556