Υπόμνημα της ΕΠΕ σχετικά με τους διορισμούς καθηγητών Πληροφορικής

11/05/2005 Παλαιότητα 15 yrs

Υπόμνημα της ΕΠΕ σε συνέχεια εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ με το οποίο η τελευταία διατυπώνει τις θέσεις της σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τους διορισμούς καθηγητών πληροφορικής αφήνοντας ουσιαστικά αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα που είχε διατυπώσει η ΕΠΕ σε παλαιότερο υπόμνημά της.Ένωση

Πληροφορικών Ελλάδας

 

Στουρνάρη

63, 7ος όροφος

 

ΤΚ

10432, Αθήνα

 

Τηλ:

210-5222161

 

Φαξ:

211-9558459,

 

www.epe.org.gr

 

e-mail:

info@epe.org.gr

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ<o:p />

 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

Γενική Δ/νση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης<o:p />

Δ/νση Πρ/κου Β/θμιας Εκπ/σης<o:p />

Τμήμα Α? (Διορισμών)<o:p />

Μητροπόλεως 15, Αθήνα<o:p />

ΚΟΙΝ: κα Μαριέττα Γιαννάκου, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

κ. Γεώργιο Καλό, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

κ. Ανδρέα Καραµάνο, Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ <o:p />

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πληροφοριών - διοικητικών εγγράφων<o:p />

ΣΧΕΤ: α) Το από 24-1-05 υπόμνημα-αίτηση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

β) Το με αρ. πρωτ. 13985/Δ2/9-2-05 έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

<o:p> </o:p>

 

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Αθήνα, 29 Απριλίου

2005

 


 

<o:p> </o:p>

 

Με το από 24-1-05 υπόμνημα-αίτησή μας, ζητήσαμε τη

χορήγηση πληροφοριών σχετικά με διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδου

ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ. Η υπηρεσία σας εξέδωσε το με αρ.

πρωτ. 13985/Δ2/9-2-05 έγγραφο με το οποίο απαντά σε δύο από τα πέντε

αιτήματα, ενώ για τα υπόλοιπα τρία διατυπώνονται θέσεις ή δίνονται απαντήσεις

σε αιτήματα που δεν τέθηκαν, χωρίς τελικά να παρέχονται οι πληροφορίες που

ζητήθηκαν. Με την παρούσα, επιθυμούμε να υποβάλουμε τα παρακάτω αιτήματα:

 

1. Όπως δέχεστε με το υπ? αρ. πρωτ.

13985/Δ2/9-2-05 έγγραφό σας, ο Ν.3194/03 (άρθρο 8, παρ. 2) ορίζει τις

καθηγητικές σχολές ως εκείνες των οποίων οι απόφοιτοι διορίζονται ή

προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια ή

δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς την

απαίτηση κατοχής πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης.

Επί τη βάσει αυτού του ορισμού εμπίπτουν στις λεγόμενες καθηγητικές σχολές τα

πανεπιστημιακά τμήματα του άρθρου 13 και 14 του Ν.1566/85 και τα οποία

απαριθμούνται στο άρθρο 8, παρ. 5 του Ν.3194/03 από τα οποία ωστόσο απουσιάζουν

τα τμήματα Πληροφορικής των ΑΕΙ.

 

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 1, παρ. 6 του

Ν.2834/2000: «6. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της

ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό

πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ, κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20

αντίστοιχο, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις

αναπληρωτών η ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. ? Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε

οργανικές θέσεις και κατά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών

αναπληρωτών ή ωρομισθίων προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν

τα πλήρη προσόντα διορισμού.». Την παραπάνω διάταξη ερμήνευσε τελεσίδικα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

με την 14/2002 απόφασή του: «? ως "πλήρη προσόντα

διορισμού" κατά την έννοια του αρθρ. 1 παρ. 6 Ν. 2834/2000, νοείται η

κτήση πτυχίου Πληροφορικής, το οποίο είναι αρκετό για την πρόταξη του

ενδιαφερομένου κατά το διορισμό, αφού καταργήθηκε η προϋπόθεση της κατοχής και

πτυχίου ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ για τον διορισμό σε οργανική θέση ΠΕ19 κλάδου

Πληροφορικής,?».

 

Εφόσον, λοιπόν, καταργήθηκε η προϋπόθεση κατοχής

πρόσθετου παιδαγωγικού πτυχίου με το άρθρο 1, παρ. 6 του Ν.2834/2000 για το

διορισμό ή την πρόσληψη των πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση, είναι προφανές ότι τα οικεία τμήματα εμπίπτουν στον

ορισμό των καθηγητικών σχολών του Ν.3194/2003, αφού οι απόφοιτοι αυτών

διορίζονται ή προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντίστοιχα

στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς την απαίτηση κατοχής πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού

παιδαγωγικής κατάρτισης. Συνεπώς, έπρεπε και τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ να

απαριθμηθούν σε εκείνα των καθηγητικών σχολών αφού οι απόφοιτοι τόσο των τμημάτων

Πληροφορικής ΑΕΙ όσο και οι απόφοιτοι των τμημάτων που ήδη απαριθμούνται στο

Ν.3194/2003 (άρθρο 8, παρ. 2) διορίζονται ή προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντίστοιχα στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια

εκπαίδευση χωρίς την απαίτηση κατοχής

πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης.

 

Παρακαλούμε,

επομένως να μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που πρόκειται να κάνετε

προκειμένου να προστεθούν και τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ σε εκείνα που

απαριθμούνται στο άρθρο 8, παρ. 2, του Ν.3194/2003 ως καθηγητικές σχολές,

εφόσον και οι απόφοιτοι αυτών των τμημάτων διορίζονται ή προσλαμβάνονται χωρίς

πρόσθετο πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης (Ν.2834/2000, αρθ. 1, παρ. 6, και όπως

δέχεται τόσο το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 14/2002 απόφασή του αλλά και

όπως δέχεται η υπηρεσία σας). Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να μας

πληροφορήσετε για τους λόγους που δεν το ικανοποιείτε από τη στιγμή που και για

τους πτυχιούχους Πληροφορικής ΑΕΙ δεν απαιτείται πρόσθετο πτυχίο παιδαγωγικής

κατάρτισης (Ν.2384/2000) όπως και για τους λοιπούς πτυχιούχους του Ν.3194/2003

(άρθρο 8, παρ. 2).<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

2. Στο από 24-1-05 αίτημά μας να μας χορηγήσετε

όλες τις σχετικές πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι για την έκδοση του Π.Δ.

118/95 έγινε ο έλεγχος των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ

καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιήσατε προκειμένου να κρίνετε αν αυτά είναι

ή όχι καθηγητικές σχολές, η υπηρεσία σας με το 13985/Δ2/9-2-05 έγγραφο

απάντησε: «Το Π.Δ. 118/95, προ της

έκδοσής του, έχει τύχει της νόμιμης επεξεργασίας από το ΣτΕ.». Με την

παραπάνω απάντηση, όμως, η υπηρεσία σας απλά αποφεύγει να λάβει θέση επί του

ερωτήματος που θέσαμε και το οποίο δεν ήταν εάν το ΣτΕ παρανόμησε κατά την

επεξεργασία του Π.Δ. 118/95 (αυτό άλλωστε είστε αναρμόδιοι ως υπηρεσία να το

διαπιστώσετε) αλλά εάν το ΥΠΕΠΘ επεξεργάστηκε το Π.Δ. ως προς τον έλεγχο των

προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ πριν το αποστείλει στο ΣτΕ.

Με την παρούσα θα θέλαμε να πληροφορηθούμε εάν, τόσο προ της έκδοσης του Π.Δ.

118/95 όσο και προ της έκδοσης του Ν.3194/2003 (αρ. 8, παρ. 2) έγινε έλεγχος

των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ προκειμένου αυτά να μην

χαρακτηριστούν παιδαγωγικές σχολές και, εάν όντως έγινε, ζητούμε όλα τα έγγραφα

που αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Ειδικότερα, παρακαλούμε μας χορηγήσετε τα

παρακάτω:

 

Α. Όλα τα

διοικητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι, ενόψει της έκδοσης του Π.Δ. 118/95 όσο και της διαμόρφωσης του

νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο σας και ψηφίστηκε ως ο Ν.3194/2003,

λήφθηκε υπόψη η παιδαγωγική κατάρτιση που παρέχεται στα τμήματα Πληροφορικής

ΑΕΙ, ή έστω σε κάποια από αυτά, προκειμένου να εξαιρέσετε αυτά τα τμήματα από

τα τμήματα των καθηγητικών σχολών.<o:p />

 

Β. Όλα τα

διοικητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι, ενόψει της έκδοσης του Π.Δ.

118/95 όσο και της διαμόρφωσης του νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο σας

και ψηφίστηκε ως ο Ν.3194/2003, έγινε έλεγχος του προγράμματος σπουδών των

τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ, ή έστω κάποιων από αυτά, καθώς και τα κριτήρια που

χρησιμοποιήσατε προκειμένου να κρίνετε αν αυτά ανήκουν ή όχι στις καθηγητικές

σχολές.<o:p />

 

Γ. Όλα τα

διοικητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι, ενόψει της έκδοσης του Π.Δ.

118/95 όσο και της διαμόρφωσης του νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο σας

και ψηφίστηκε ως ο Ν.3194/2003, ζητήθηκε από υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ καθώς και από

Ανώτατα Ιδρύματα η συνδρομή τους στο σχηματισμό της κρίσης του εάν τα τμήματα

Πληροφορικής ΑΕΙ, ή έστω κάποια από αυτά, ανήκουν ή όχι στις καθηγητικές σχολές

καθώς και τις απαντήσεις αυτών.<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

3. Με την από 24-1-05 αίτησή μας ζητήσαμε να μας

ενημερώσατε εάν, κατά τους διορισμούς της εξαετίας 1996-2003, οι πτυχιούχοι

Πληροφορικής ΑΕΙ που κατείχαν επιπροσθέτως και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών

προτάχθηκαν των συνυποψηφίων τους μη Πληροφορικών καθηγητικών σχολών (πχ

Μαθηματικών, Φυσικών, κτλ) όπως αποφαίνονται ότι έπρεπε να έχει συμβεί οι

τελεσίδικες αποφάσεις 3325/2003 και 3326/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας τις

οποίες για άλλα ζητήματα επικαλείστε. Ως απάντηση, η υπηρεσία σας με το

13985/Δ2/9-2-05 έγγραφό της μας διαβεβαίωσε ότι, κατά την εν λόγω εξαετία,

τηρούσε δύο πίνακες διοριστέων: τον πίνακα κατόχων παιδαγωγικού πτυχίου (γνωστό

ως πίνακα ΠΕ19-01) και τον πίνακα μη κατόχων παιδαγωγικού πτυχίου (γνωστό ως

πίνακα ΠΕ19-02) και ότι από αυτούς τους δύο πίνακες οι διορισμοί γίνονταν με

βάση την ημερομηνία εγγραφής των υποψηφίων σε αυτούς. Γνωρίζοντας α) ότι οι

πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ με επιπλέον παιδαγωγικό πτυχίο εντάσσονταν στον

πίνακα ΠΕ19-01, και β) ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του πίνακα ΠΕ19-01

προτάσσονταν των υποψήφιων του πίνακα ΠΕ19-02, προκύπτει από την απάντησή σας

ότι οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ με επιπλέον παιδαγωγικό πτυχίο προτάσσονταν

των υποψηφίων του πίνακα ΠΕ19-02, δηλαδή όλων όσων δεν κατείχαν πρόσθετο

παιδαγωγικό πτυχίο. Ωστόσο, το αρχικό μας αίτημα δεν απαντήθηκε αφού δεν είναι

δυνατό να εξαχθεί συμπέρασμα για το τι συνέβαινε μέσα στον πίνακα ΠΕ19-01, και

ειδικότερα δεν είναι δυνατό να εξαχθεί συμπέρασμα για το εάν ένας πτυχιούχος

Πληροφορικής ΑΕΙ με πρόσθετο παιδαγωγικό πτυχίο του πίνακα ΠΕ19-01 προτασσόταν

ενός μη πτυχιούχου Πληροφορικής ΑΕΙ αποφοίτου καθηγητικής σχολής επίσης του

πίνακα ΠΕ19-01. Ως εκ τούτου, ζητούμε να

μας ενημερώσετε εάν, κατά τους διορισμούς της εξαετίας 1996-2003, οι πτυχιούχοι

Πληροφορικής ΑΕΙ που κατείχαν επιπροσθέτως και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών και

που εντάχθηκαν στον υποπίνακα ΠΕ19-01 προτάχθηκαν των συνυποψηφίων μη

Πληροφορικών καθηγητικών σχολών του ίδιου υποπίνακα ΠΕ19-01 λόγω της κατοχής εκ

μέρους των πρώτων του πτυχίου Πληροφορικής ή εάν η υπηρεσία σας καμία διάκριση

δεν έκανε ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες υποψηφίων εντός του ίδιου υποπίνακα

ΠΕ19-01. Σε περίπτωση που η υπηρεσία σας, κατά την εξαετία 1996-2003, καμία

διάκριση δεν έκανε ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες υποψηφίων εντός του ίδιου

υποπίνακα ΠΕ19-01, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες στις

οποίες θα προβείτε ώστε να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα και να εφαρμόσετε τις

προαναφερθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

<o:p> </o:p>

 

4. Στην από 24-1-05 αίτησή μας, σας επισημάναμε

ότι από 1-9-03 έως και 20-11-03 οι προσλήψεις αναπληρωτών / ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ και ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ γίνονταν μόνο από υποψήφιους πτυχιούχους

τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα, επειδή είχε λήξει η ισχύς της

μεταβατικής διατάξεως του άρθρου 1, παρ. 7 του Ν.2942/2001 και δεν είχε τεθεί

σε ισχύ η νέα μεταβατική διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3194/2003. Επίσης, σας

επισημάναμε ότι στο παραπάνω μεσοδιάστημα (από 1-9-03 έως και 20-11-03)

εκδόθηκε η απόφαση 113399/Δ2/16-10-03 με την οποία προσλήφθηκαν 39 μη

πτυχιούχοι Πληροφορικής ως αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20. Στο αίτημά μας

να μας κοινοποιήσετε το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηριχθήκατε για την έκδοση

της παραπάνω απόφασης, μας απαντήσατε ότι οι αναφερόμενες τριάντα εννέα (39)

προσλήψεις είναι σύμφωνες με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 επειδή

αυτή η διάταξη «τυγχάνει αναδρομικής

ισχύος». Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε ότι:

 

α) Σύμφωνα με

το άρθρο 2 του Αστικού Κώδικα «Ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει

αναδρομική δύναμη και διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος

κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά ή σιωπηρά» που σημαίνει ότι

ο Ν.3194/2003 ισχύει για το μέλλον και δεν έχει αναδρομική ισχύ όπως

ισχυριστήκατε με το από 13985/Δ2/9-2-05 έγγραφό σας.

 

β) Σύμφωνα με

την παρ. 2 του άρθρου 77 του Συντάγματος: «Νόμος που δεν είναι

πράγματι ερμηνευτικός ισχύει μόνο από τη δημοσίευσή του.» που

σημαίνει ότι ο Ν.3194/2003 ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στο ΦΕΚ

ήτοι από 20 Νοεμβρίου 2003. Να σημειωθεί ότι η παρ. 4 του άρθρου 1 του

Ν.3194/03, δεν είναι ερμηνευτική κάποιας άλλης ισχύουσας διάταξης νόμου πόσο μάλλον δεν είναι ερμηνευτική διάταξη

αφού θέτει νέο κανόνα δικαίου θεσπίζοντας για πρώτη φορά πίνακες υποψηφίων

(πίνακες Α, Β, Γ, Δ και Ε) καθώς επίσης και τα ποσοστά προσλήψεως από αυτούς.

 

γ) Ο ίδιος ο

Ν.3194/2003, στο άρθρο 10, αναφέρει «Η

ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.».

Περαιτέρω, στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 η οποία ορίζει το νέο τρόπο

πρόσληψης αναπληρωτών δεν αναφέρεται πουθενά

αναδρομική ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, όπως π.χ. αναφέρεται στην

παρ. 4, αρθ. 7 του ίδιου νόμου για άλλο ζήτημα: «Τα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. αποχωρούν από την υπηρεσία

την 31η Αυγούστου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου συμπληρώνουν το 67ο

έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν πριν ή μετά την ημερομηνία

αυτή. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1 η

Ιανουαρίου 2004.». Αλλά και γενικότερα σε όλο το άρθρο 1 του

Ν.3194/2003 δεν αναφέρεται πουθενά

αναδρομική ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου. Εξάλλου, κατά την ημερομηνία

εκδόσεως της αποφάσεως 113399/Δ2/16-10-03 δεν είχε καν ξεκινήσει η συζήτηση του

Ν. 3194/2003 στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και κανείς δεν μπορούσε να

προδικάσει το περιεχόμενό του σε μια ευνομούμενη Πολιτεία.

 

Κατόπιν

τούτων, ζητούμε<o:p />

 

Α. Να μας χορηγήσετε πλήρες αντίγραφο της

113399/Δ2/16-10-03 υπουργικής απόφασης.<o:p />

 

Β. Να µας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες στις

οποίες προτίθεστε να προβείτε για την αποκατάσταση της νομιμότητας στους διορισμούς

που διενεργήθηκαν με την 113399/Δ2/16-10-03 απόφασή σας ή, σε περίπτωση που

εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι νομιμοποιούνται από αναδρομική ισχύ του

Ν.3194/2003, να μας κοινοποιήσετε τις απόψεις σας για:<o:p />

 

Β1. τους λόγους για

τους οποίους σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει ούτε το άρθρο 77, παρ. 2 του

Συντάγματος αλλά ούτε και το άρθρο 2 του Αστικού Κώδικα.<o:p />

 

Β2. την ημερομηνία

της αναδρομικής ισχύος του Ν.3194/2003.<o:p />

 

Β3. την ημερομηνία

της αναδρομικής ισχύος του άρθρου 1 του Ν.3194/2003.<o:p />

 

Β4. την ημερομηνία

της αναδρομικής ισχύος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003.<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

5. Με την από 24-1-05 αίτησή μας, σας ζητήσαμε να μας

κοινοποιήσετε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την έλλειψη ενδιαφέροντος των

πτυχιούχων Πληροφορικής να υπηρετήσουν ως αναπληρωτές σε νησιώτικες ή ορεινές

περιοχές καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αποδεικνύουν την

προθυμοποίηση εκ μέρους των μη-πτυχιούχων Πληροφορικής να υπηρετήσουν ως

αναπληρωτές στις ίδιες περιοχές. Σε απάντησή σας, μας απαριθμήσατε εννέα

αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης 798 υποψηφίων του κλάδου ΠΕ19 επειδή αυτοί δεν

προσήλθαν προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία. Στην απάντησή σας όμως δεν

αναφέρατε πόσοι από τους 798 υποψηφίους ήταν κάτοχοι πτυχίου πληροφορικής και

πόσοι ΔΕΝ ήταν πτυχιούχοι Πληροφορικής με αποτέλεσμα τη διατήρηση της σύγχυσης

περί του κατά πόσο οι πτυχιούχοι Πληροφορικής αρνούνται την πρόσληψη σε

νησιώτικες ή ορεινές περιοχές για τις οποίες έχουν αιτηθεί διορισμό ενώ οι μη

Πληροφορικοί συνυποψήφιοί τους δεν αρνούνται παρόμοιες προσλήψεις. Περαιτέρω,

όπως κι εσείς επισημαίνετε, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ νησιωτικών ή ορεινών

περιοχών και υπολοίπων περιοχών διορισμού.

Για αυτό ζητούμε:<o:p />

 

Α. Να μας χορηγήσετε

πλήρη αντίγραφα των παραπάνω

εννέα αποφάσεων ήτοι των Δ2/76001/29-11-2001, Δ2/13244/7-2-2002,

24675/Δ2/1-3-2002, 111927/Δ2/23-10-2002, 128403/Δ2/29-11-2002,

9297/Δ2/29-1-2003, 42978/Δ2/5-5-2003, 136259/Δ2/3-12-2003 και

147511/Δ2/23-12-2004.<o:p />

 

Β. Να μας ενημερώσετε πόσοι, εκ του συνόλου των

798 αναπληρωτών των οποίων η πρόσληψη ανακλήθηκε, ήταν πτυχιούχοι Πληροφορικής

και πόσοι ήταν μη-πτυχιούχοι Πληροφορικής για κάθε μία από τις ακόλουθες

αποφάσεις ανάκλησης που

μνημονεύσατε στο έγγραφό σας: Δ2/76001/29-11-2001 (σύνολο ανακλήσεων 192),

Δ2/13244/7-2-2002 (σύνολο ανακλήσεων 260), 24675/Δ2/1-3-2002 (σύνολο ανακλήσεων

19), 111927/Δ2/23-10-2002 (σύνολο ανακλήσεων 67), 128403/Δ2/29-11-2002 (σύνολο

ανακλήσεων 136), 9297/Δ2/29-1-2003 (σύνολο ανακλήσεων 28), 42978/Δ2/5-5-2003

(σύνολο ανακλήσεων 10), 136259/Δ2/3-12-2003 (σύνολο ανακλήσεων 55) και 147511/Δ2/23-12-2004

(σύνολο ανακλήσεων 31).

 

<o:p> </o:p>

 

Εκ μέρους

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

της Ένωσης

Πληροφορικών Ελλάδας

 

<o:p> </o:p>

 

 

Ο Πρόεδρος

<o:p> </o:p>

Νεκτάριος Μουμουτζής

τηλ. 6948-044562

 
 

Ο Γενικός Γραμματέας

<o:p> </o:p>

Γιώργος Ανδρεαδάκης

τηλ. 6944-141219

 

 

<o:p> </o:p>