Όλα τα Άρθρα

Δελτίο Τύπου - Ο πρώτος Κώδικας Δεοντολογίας για την Πληροφορική από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Μετά από διαβούλευση πολλών μηνών και μελέτη του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει προταθεί από διεθνείς οργανισμούς σχετικούς με την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ολοκλήρωσε την κατάρτιση του πρώτου Κώδικα Δεοντολογίας για τον κλάδο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Δελτίο Τύπου - Ο πρώτος Κώδικας Δεοντολογίας για την Πληροφορική από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Αθήνα, 14-7-2016

Μετά από διαβούλευση πολλών μηνών και μελέτη του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει προταθεί από διεθνείς οργανισμούς1 σχετικούς με την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ολοκλήρωσε την κατάρτιση του πρώτου Κώδικα Δεοντολογίας για τον κλάδο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το θεμέλιο κάθε επαγγελματικού και επιστημονικού κλάδου, ως υπερσύνολο και επέκταση του εκάστοτε τυπικού νομοθετικού πλαισίου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Πληροφορικών αποσκοπεί στο να θέσει τα πρότυπα για την άσκηση του επαγγέλματος του Πληροφορικού. Για το σκοπό αυτό καταγράφει και καθορίζει τις ηθικές υποχρεώσεις των Πληροφορικών και είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Πληροφορικών εναρμονίζεται με τη δομή και το περιεχόμενο αντίστοιχων κωδίκων άλλων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Έχει δύο μορφές, τη συνοπτική και την πλήρη. Η συνοπτική μορφή περιλαμβάνει δέκα βασικές αρχές, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο πεδίο ηθικών υποχρεώσεων. Η διάταξη των βασικών αυτών αρχών είναι ανάλογη της προτεραιότητας εφαρμογής τους. Συνακόλουθα, σε περιπτώσεις όπου για τη λήψη μιας απόφασης πρέπει να συνυπολογιστούν αντικρουόμενα στοιχεία από διαφορετικά πεδία ηθικών υποχρεώσεων, η εν λόγω προτεραιότητα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Η πλήρης μορφή του Κώδικα περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε μία από τις δέκα βασικές αρχές διευκολύνοντας, έτσι, τη λήψη αποφάσεων. Οι οδηγίες αυτές δεν είναι εξαντλητικές. Ωστόσο, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να καλύπτουν την πλειονότητα των περιπτώσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο Πληροφορικός κατά την άσκηση του επαγγέλματός του.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Πληροφορικών από σήμερα θα βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της ΕΠΕ για ελεύθερη χρήση, διαμοιρασμό και προτάσεις για τροποιήσεις και προσθήκες, από οποιονδήποτε επαγγελματία, επιστήμονα, εκπαιδευτικό ή και νομικό που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο της Πληροφορικής ή/και των ΤΠΕ. Η φάση του ανοικτού σχολιασμού (open review) θα διαρκέσει 2,5 μήνες και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2016.

Η ΕΠΕ προσκαλεί την κοινότητα των Πληροφορικών να αγκαλιάσουν και να υιοθετήσουν τις βασικές Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, αναβαθμίζοντας ποιοτικά όλο τον κλάδο μας και θέτοντας τις σωστές βάσεις για το μέλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr , mailto:info(στο)epe.org.gr

1 “ACM/IEEE Code of Ethics for Software Engineering” - https://www.acm.org/code-of-ethics