Δελτίο Τύπου - Ψήφισμα του ΟΗΕ για την ελευθερία πρόσβασης στο διαδίκτυο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα

Πριν λίγες μέρες συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε προηγούμενα ανάλογα ψηφίσματα υπήρχαν αναφορές σχετικά με την προστασία και την προώθηση της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο, την προστασία της ιδιωτικότητας στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη.

Δελτίο Τύπου - Ψήφισμα του ΟΗΕ για την ελευθερία πρόσβασης στο διαδίκτυο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα

Αθήνα, 29-7-2016

Πριν λίγες μέρες συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε προηγούμενα ανάλογα ψηφίσματα1 υπήρχαν αναφορές σχετικά με την προστασία και την προώθηση της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο, την προστασία της ιδιωτικότητας στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη.

Σε αυτό το ψήφισμα2 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επικυρώνει ομόφωνα (με κάποιες επιμέρους ενστάσεις από χώρες) τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας στην προστασία των παραπάνω ως βασικά αγαθά για όλους, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά στην ανάγκη “προστασίας, προώθησης και άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο”. Επιπλέον, καταδικάζει κάθε χώρα που σκόπιμα εμποδίζει στους πολίτες της την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το ψήφισμα έρχεται να συμπληρώσει και να αποσαφηνίσει το γενικότερο πλαίσιο της Χάρτας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο του διαδικτύου και των ΤΠΕ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά: (α) την ελευθερία έκφρασης, (β) την ελευθερία πρόσβασης στην πληροφορία, (γ) το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση, (δ) το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικότητας, (ε) το δικαίωμα της συνάθροισης και της συνεργασίας μέσω του διαδικτύου, (στ) το δικαίωμα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες ως μέσο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης & ευημερίας.

Η βασική θέση που διατυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, για πρώτη φορά με απόλυτη σαφήνεια, είναι ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν τον πραγματικό κόσμο ισχύουν στο ακέραιο και πρέπει να προστατεύονται εξίσου και στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης, καλεί όλες τις χώρες να συμβάλλουν αποφασιστικά στην τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών τους σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης, συνεργασίας και ιδιωτικότητας, ώστε το διαδίκτυο να παραμείνει ανοικτό, παγκόσμιο και διαλειτουργικό μέσο για όλους.

Όπως όλα τα αντίστοιχα ψηφίσματα του ΟΗΕ, το παραπάνω έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικό για τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι παραβιάσεις που γίνονται συστηματικά πλέον από κυβερνήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την Τουρκία, θα συνεχίσουν να γίνονται. Εκτός από τα τεχνικά μέσα αντιμετώπισής τους (ανωνυμία στο διαδίκτυο, εναλλακτικά δίκτυα P2P, κτλ), είναι επιτακτική ανάγκη οι προβλέψεις του ψηφίσματος να αποκτήσουν συγκεκριμένη και διεθνή νομική ισχύ.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας χαιρετίζει το ψήφισμα του ΟΗΕ και επισημαίνει την ανάγκη τυπικής ενσωμάτωσης των παραπάνω στο εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές Δίκαιο, ώστε οι αντίστοιχες δεσμεύσεις να γίνουν δεσμευτικές για τις κυβερνήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr, mailto:info<στο>epe.org.gr

1 Βλ. σχετικά (ψηφίσματα ΟΗΕ): 20/8 @ 5 Jul 2012, 26/13 @ 26 Jun 2014, 12/16 @ 2 Oct 2009, 28/16 @ 24 Mar 2015, 23/2 @ 13 Jun 2013, 31/7 @ 23 Mar 2016, 68/167 @ 18 Dec 2013, 69/166 @ 18 Dec 2014, 70/184 @ 22 Dec 2015, 70/125 of 16 Dec 2015.

2 UΝ Human Rights Council resolution for the “promotion, protection, and enjoyment of human rights on the internet” (A/HRC/32/L.20) – https://is.gd/uTkz7f