Παρέμβαση σε Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πληροφορικών

Παρέμβαση της ΕΠΕ σε Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν τα Δικαιώματα των Πληροφορικών

Προς:

 

κα. Μ. Γιαννάκου, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


κ. Μ. Λιάπη, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών


κ. Γ. Καλό, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


κ. Σ. Ταλιαδούρο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, Βουλή των Ελλήνων


κ.κ. Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου


κ. Ανδρέα Καραμάνο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


κ. Χ. Μασσαλά, Πρόεδρο Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


κ.κ. Προέδρους Τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ, http://www.epe.org.gr/) είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση του νόμου 1712/1987 και εκπροσωπεί τους πτυχιούχους και διπλωματούχους όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή ισότιμων τμημάτων του εξωτερικού. Σκοπός της ΕΠΕ είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Ελλήνων Πληροφορικών, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Στα πλαίσια αυτά, δραστηριοποιείται και σε ζητήματα που άπτονται της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των μελών της.

Το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ χρονίζει εδώ και δεκαετίες δεδομένου ότι τα πρώτα τμήματα ιδρύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και παραμένουν τα περισσότερα μέχρι και σήμερα χωρίς καμία περιγραφή των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Σημειωτέον ότι σχετικά προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΠΘ (ΠΔ 345/1989, ΠΔ 372/1997, ΠΔ 287/2002) για κάποια από τα τμήματα αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα αφού δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες ρυθμίσεις που θα διαμορφώσουν το επαγγελματικό τοπίο του κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε αντιστοιχία με τους τίτλους σπουδών που χορηγεί κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Το ζήτημα είναι πολυδιάστατο και συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της Χώρας και την ποιότητα των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο από δημόσιους, όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Ήδη η Πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη προσδιορισμού των επαγγελματικών προσόντων των Πληροφορικών και έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για την έκδοση ρυθμιστικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Ωστόσο η έκδοσή τους καθυστερεί εδώ και χρόνια ενώ συχνό είναι και το φαινόμενο ανατροπής των εξουσιοδοτικών διατάξεων των σχετικών νόμων με νέες ή ακόμη και κατάργηση άλλων με αποτέλεσμα να καθυστερεί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των Πληροφορικών στην πράξη. Η τραγική αυτή υστέρηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την διακηρυγμένη ανάγκη συντονισμένης, τεχνικά άρτιας και επιστημονικά καθοδηγούμενης οικοδόμησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη Χώρα μας ξεπερνώντας τους ερασιτεχνισμούς του παρελθόντος.

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για τις εργασίες επιτροπής υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ η οποία συζητά Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Λάβαμε και μελετήσαμε τα Σχέδια αυτά.

Αρχικά, οφείλουμε να επισημάνουμε τα όρια της κίνησης αυτής του ΥΠΕΠΘ δεδομένου ότι τα προτεινόμενα Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων δεν έχουν κάποιο άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Η πρακτική αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των Πληροφορικών συνδέεται άμεσα:

 1. Με την έκδοση κανονιστικών και Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και αφορούν:
  • Τις εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής (άρθρο 71 παρ. 1 του Ν. 3431/2006).
  • Τις μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων καθώς και τις ηλεκτρονικές μελέτες (άρθρο 2 παρ. 2 και άρθρο 39 παρ. 7 του Ν. 3316/2005).
 2. Με την αναθεώρηση – επικαιροποίηση της Στατιστικής Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-92) καθώς και της συναφούς Στατιστικής Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) ώστε να καθοριστούν τα επαγγέλματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να συνδεθούν με τις οικονομικές δραστηριότητες και να γίνει αντιστοιχία των επαγγελμάτων αυτών με τους τίτλους σπουδών του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Θεωρούμε επιπλέον επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό έχουμε διαμορφώσει και δημοσιοποιήσει από το 2004 σχετικό κείμενο με τη μορφή προτάσεως νόμου (http://www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip) και με την ευκαιρία αυτή καλούμε τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να ανταποκριθούν άμεσα πριν χάσουμε κι άλλο πολύτιμο χρόνο.

Υπό το γενικότερο αυτό πλαίσιο, το περιεχόμενο των υπό συζήτηση Προεδρικών Διαταγμάτων, ενώ δεν έχει κάποιο άμεσο πρακτικό αντίκρισμα στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των Πληροφορικών, ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις και προβλήματα σε μελλοντικές ρυθμίσεις από τους αρμόδιους φορείς, καθώς:

 1. Εξομοιώνονται ως προς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα οι Πληροφορικοί με απόφοιτους από μη αμιγή τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τέτοια μη αμιγή τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι για παράδειγμα τα τμήματα Hλεκτρολόγων Mηχανικών, (που περιέχουν και την Ενεργειακή κατεύθυνση, η οποία δεν εντάσσεται στο χώρο της Πληροφορικής).
 2. Προδιαγράφονται ελλιπώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πληροφορικών ή μερίδας αυτών. Αυτό ισχύει κυρίως για την περίπτωση των πτυχιούχων Πληροφορικής ΑΕΙ (μη πολυτεχνικών σχολών).

 

Ειδικότερα, οι παρατηρήσεις μας για τα Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που λάβαμε έχουν ως εξής:

 1. Στο σχέδιο με τίτλο «Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Μηχανικών στα αντικείμενα Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (βλ. συνημμένο #1) οι παρατηρήσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας είναι οι ακόλουθες:
  • Το σχέδιο εισάγει διακρίσεις μεταξύ των Πληροφορικών που δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά τους προσόντα. Ο κλάδος της Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι για την Ένωσή μας ενιαίος, και δεν αποδεχόμαστε τεχνητούς διαχωρισμούς. Η ρύθμιση περί υπευθύνων έργων πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο σε όλο τον κλάδο, μέσα από την ενιαία επιμελητηριακή έκφραση όλων των Πληροφορικών, το ΕΘΕΕΠ.
  • Ο τίτλος του σχεδίου αναφέρεται στα Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών, ενώ (ως μη όφειλε εκ του τίτλου του), προσδιορίζει επαγγελματικά δικαιώματα μη-μηχανικών, και μάλιστα περιορίζοντάς τα με αντιεπιστημονικές παραδοχές και όρους, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο το πτυχίο των Πληροφορικών.
  • Στον κατάλογο των Τμημάτων μηχανικών για τους αποφοίτους των οποίων προσδιορίζει επαγγελματικά δικαιώματα ενσωματώνει το σύνολο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, οι οποίοι όμως έχουν διάφορες κατευθύνσεις/ροές που δεν έχουν καμιά σχέση με το αντικείμενο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (π.χ. Ενεργειακοί).
  • Προσδιορίζει ως δραστηριότητα τη Διδασκαλία και την Έρευνα σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένο επίπεδο για τα τμήματα ΑΕΙ που ανήκουν σε πολυτεχνικές σχολές, εν αντιθέσει με τους απόφοιτους ΑΕΙ άλλων σχολών, για τους οποίους ως δραστηριότητα προσδιορίζεται η Διδασκαλία και η Έρευνα σε Θεωρητικό μόνο επίπεδο. Δεν υπάρχει καμιά επιστημονική, τεχνολογική ή αξιοκρατική βάση στην οποία να στηρίζεται ο εν λόγω διαχωρισμός.
  • Οι προσδιορισμοί των επιστημονικών τομέων είναι, κατ’ ελάχιστον, αυθαίρετοι και αλληλοεπικαλυπτόμενοι, καθώς δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αποδίδονται σε ορισμένους μόνο αποφοίτους και όχι σε όλους.
  • Προσδιορίζει ως δραστηριότητα την απασχόληση στη Μέση Εκπαίδευση, την Τεχνική και την Επαγγελματική Κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, για να διδάξουν σε Θεωρητικά, Τεχνολογικά και Εφαρμοσμένα αντικείμενα οι απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ που ανήκουν σε πολυτεχνικές σχολές, εν αντιθέσει με τους απόφοιτους ΑΕΙ άλλων σχολών (μη-πολυτεχνικών), για τους οποίους ως δραστηριότητα προσδιορίζεται η διδασκαλία στους αντίστοιχους τομείς σε Θεωρητικά μόνο αντικείμενα. Δεν υπάρχει καμιά επιστημονική, τεχνολογική ή αξιοκρατική βάση στην οποία να στηρίζεται ο εν λόγω διαχωρισμός.
  • Στα άρθρα 2 και 3, προσδιορίζει ότι οι απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων σχολών εκτός πολυτεχνικών πρέπει να συμμετέχουν υπό την ευθύνη του αρμόδιου μηχανικού στη Μελέτη, Σχεδίαση, Ανάλυση, Κατασκευή, Επίβλεψη Κατασκευής και Λειτουργίας, Αξιολόγηση, Συντήρηση, Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης και την Πιστοποίηση Τήρησης Προτύπων. Η πρόβλεψη αυτή είναι μη-αποδεκτή καθώς επιβάλλει απαράδεκτους διαχωρισμούς και αντιεπιστημονικές ιεραρχίες σε αποφοίτους της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, χωρίς κανένα επιστημονικό, επαγγελματικό, τεχνολογικό ή αξιοκρατικό κριτήριο.
 2. Στο σχέδιο με τίτλο «Καθορισμός Επαγγελματικών Δυνατοτήτων και Δεξιοτήτων Πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων στα αντικείμενα Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (βλ. συνημμένο #2), παρατηρούνται τα ακόλουθα:
  • Ο τίτλος αναφέρεται σε «Επαγγελματικές Δυνατότητες και Δεξιότητες» και όχι σε «Δικαιώματα». Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος οι επαγγελματικές δυνατότητες και δεξιότητες να θεωρηθεί ότι μπορεί να αποκτηθούν και με άλλους τρόπους, πέραν του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, διαφωνούμε με τη διατύπωση αυτή.
  • Οι προσδιορισμοί των επιστημονικών τομέων είναι, κατ’ ελάχιστον, αυθαίρετοι και αλληλοεπικαλυπτόμενοι, καθώς δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αποδίδονται σε ορισμένους μόνο αποφοίτους και όχι σε όλους.
  • Επιχειρείται ανεπιτυχώς η εξομάλυνση του προηγούμενου σχεδίου που αφορά τους μηχανικούς, με την εισαγωγή του άρθρου 3 που δίνει τη δυνατότητα να είναι υπεύθυνοι έργων απόφοιτοι ΑΕΙ με ΜΔΕ. Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί εξαιρετικά προβλήματα καθώς:
   • Εισάγει διακρίσεις μεταξύ των Πληροφορικών που δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά τους προσόντα. Ο κλάδος της Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι για την Ένωσή μας ενιαίος, και δεν αποδεχόμαστε τεχνητούς διαχωρισμούς. Η ρύθμιση περί υπευθύνων έργων πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο σε όλο τον κλάδο, μέσα από την ενιαία επιμελητηριακή έκφραση όλων των Πληροφορικών, το ΕΘΕΕΠ.
   • Δημιουργεί νομική βάση για τη δικαστική διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στον κλάδο Πληροφορικής και Επικοινωνιών από πρόσωπα που δεν έχουν βασικό τίτλο σπουδών στον Πληροφορική με τη δικαιολογία ότι διαθέτουν κατάλληλους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πληροφορικών πρέπει να αποδίδονται μόνο σε αυτούς που έχουν βασικό πτυχίο από Τμήμα του κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Να καθοριστεί το επαγγελματικό δικαίωμα του υπευθύνου έργου από τον ενιαίο επιμελητηριακό φορέα των Πληροφορικών (ΕΘΕΕΠ) αφού ληφθούν υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα των αποφοίτων των Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις βασικές τους σπουδές, και να αποφευχθούν ρυθμίσεις οι οποίες οδηγούν σε ατεκμηρίωτους αποκλεισμούς.

 

Οι αντιρρήσεις που διατυπώνουμε είναι βέβαιο ότι απηχούν και τις απόψεις πολλών τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τα οποία δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η όλη προσπάθεια ρητά προβλέπει τη διατύπωση γνώμης από τα αρμόδια όργανα των εμπλεκομένων τμημάτων και των ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν (Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων και Σύγκλητοι Ιδρυμάτων).

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε την όλη προσπάθεια σημαντικότατη και για το λόγο αυτό θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της. Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

 1. Τον καθορισμό των αμιγών τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με βάση ενιαίο κορμό βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Για το λόγο αυτό έχουμε εκπονήσει σχετική μελέτη η οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου (http://www.epe.org.gr/meleth/).
 2. Την κοινοποίηση των προτάσεων προς όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (επαγγελματικές ενώσεις, κλπ.), ώστε να διατυπώσουν τη γνώμη τους σύμφωνα και με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
 3. Την αποφυγή επιπόλαιων ρυθμίσεων που επικεντρώνονται σε επουσιώδεις λεπτομέρειες δημιουργίας σκληρών ιεραρχιών, χωρίς καμιά επιστημονική, τεχνική ή αξιοκρατική βάση.
 4. Την ίδρυση ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΕΘΕΕΠ) ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πληροφορικών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά και για τον προσδιορισμό του επαγγελματικού τοπίου της πληροφορικής, με τη σύνταξη και τήρηση σχετικών μητρώων.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνουμε ότι οι παραπάνω λύσεις είναι αποσπασματικές και πρόχειρες. Η σύσταση του Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής αποτελεί τη μοναδική διέξοδο ως εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των εκτελούμενων έργων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο κλάδος της Πληροφορικής & Επικοινωνιών έχει το εύρος, το μέγεθος και τη σημασία που απαιτούνται ώστε να έχει αυτόνομη επιμελητηριακή υπόσταση.

 

 

 

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

Τα Μέλη του ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας


Ο Πρόεδρος, Δημήτρης Τσίγγος, proedros στο epe.org.gr


Ο Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Κυριακός, antiproedros στο epe.org.gr


Ο Γενικός Γραμματέας, Φώτης Λιοτόπουλος, gen_grammateas στο epe.org.gr


Ο Ταμίας, Γιάννης Φάκας, tamias στο epe.org.gr


Ο Ειδικός Γραμματέας, Άλκης Σερβετάς, eid_grammateas στο epe.org.gr