Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 - (τηλεδιάσκεψη)

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5/12/2020 μέσω τηλεδιάσκεψης. Αναλυτικές πληροφορίες σύνδεσης θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα τακτικά μέλη με δικαίωμα συμμετοχής βάσει του Καταστατικού.

Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 (τηλεδιάσκεψη)

Συμμετέχοντες:

 • Διοικητικό Συμβούλιο

 • Διοικητικά Όργανα (Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας)

 • Γενικοί Διευθυντές (πρώτος & αναπληρωτές)

 • Τομέας Εκπαίδευσης & Θεματικές Επιτροπές

 • Τακτικά & δόκιμα μέλη της ΕΠΕ

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5/12/2020 μέσω τηλεδιάσκεψης. Αναλυτικές πληροφορίες σύνδεσης θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα τακτικά μέλη με δικαίωμα συμμετοχής βάσει του Καταστατικού.

Η ώρα έναρξης 16:00’ και εκτιμώμενη λήξη εργασιών στις 19:00’ περίπου.

Τα θέματα στην πάντα ανοικτή ατζέντα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν και τα εξής:

 1. Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

  1. Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών για την ΕΠΕ.

  2. Έκθεση πεπραγμένων (Δεκ.2019-Νοε.2020).

  3. Οικονομικός απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (περιόδου 2019).

  4. Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2020).

  5. Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης & φορολογικών ζητημάτων.

 2. Παρουσίαση προγραμματισμού επόμενης περιόδου:

  1. Προτεινόμενο πλάνο δράσεων εντός του επόμενου έτους (2021).

  2. Προϋπολογισμός επόμενου έτους (2021).

  3. Εξεύρεση οικονομικών πόρων και συνεργασίες ΕΠΕ.

 3. Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – Θεσμικές παρεμβάσεις:

  1. Ψήφιση μέσω της πλατφόρμας HeliosVoting των προτεινόμενων αλλαγών στο Καταστατικό

  2. Δημιουργία Επιτροπής Μητρώου μελών και δυνάμει μελών της ΕΠΕ

  3. Διάθεση χρηματικών και άλλων πόρων της ΕΠΕ για δράσεις εξωστρέφειας

  4. Προτεινόμενο πλαίσιο δράσεων εντός του 2021.

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν κατά προτεραιότητα στη σειρά που αναφέρονται, ενώ στην κύρια συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, σύνθεση προτάσεων και ψήφιση-έγκριση επί των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (θεσμικά) θα αφιερωθεί όπως πάντα το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε., σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 12/12/2020 ώρα 16:00’ στον ίδιο σύνδεσμο. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 19/12/2020 ώρα 16:00’ στον ίδιο σύνδεσμο (τελική ημερομηνία σίγουρης διεξαγωγής).

Μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., όλα τα τακτικά μέλη καλούνται να διεκπεραιώσουν τυχόν οικονομικές τους εκκρεμότητες ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου (Καταστατικό, άρθρο 13 παρ. 2), καθώς και να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς την ατζέντα μέσω:

Σημείωση: Η Γενική Συνέλευση θα μεταδοθεί μέσω live video streaming. Το link θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΠΕ, στην περιοχή μελών (απαιτείται login).

 

Γενική Συνέλευση ΕΠΕ - Ατζέντα Θεμάτων

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

16:00’

Καλωσόρισμα νέων μελών - Έναρξη εργασιών

Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ

Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης ΓΣ

16:15’

Γενική παρουσίαση θεμάτων Γ.Σ. - Θεματικές ενότητες:

 • Στρατηγικοί στόχοι

 • Απολογισμός ενεργειών

 • Προγραμματισμός δράσεων

16:30’

Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών ΕΠΕ:

 • Επίσημη αναγνώριση

 • Αναφορά στους τομείς παρέμβασης:

1. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική & Οικονομία

2. Εργασιακά (ΤΠΕ), Δημόσιος & ιδιωτικός τομέας

3. Παιδεία (Α', Β', Γ'), Έρευνα & Τεχνολογία

5. Έργα & υπηρεσίες ΤΠΕ

6. Ασφάλεια συστημάτων & δεδομένων

7. Ανοικτά συστήματα & πρότυπα, Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

9. Πνευματικά δικαιώματα

10. Κώδικας Δεοντολογίας (ΤΠΕ)

11. Κοινωνική μέριμνα (ICT4D)

 • Μέσα & τρόποι δράσης:

• Δημόσιες παρεμβάσεις, επιστολές, ανακοινώσεις

• Επαφές με φορείς, υπουργεία, άλλες Ενώσεις

• Θεσμοθέτηση Μητρώου Πληροφορικών

• Διεθνείς συνεργασίες

17:00’

Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

 • Έκθεση πεπραγμένων (Δεκ.2019-Νοε.2020)

 • Οικονομικός απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (περιόδου 2019)

 • Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2020)

 • Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης & φορολογικών ζητημάτων

17:15’

Παρουσίαση προγραμματισμού επόμενης περιόδου:

 • Προτεινόμενο πλάνο δράσεων εντός του επόμενου έτους (2021)

 • Προϋπολογισμός επόμενου έτους (2021)

 • Εξεύρεση οικονομικών πόρων και συνεργασίες ΕΠΕ

17:30’

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – Θεσμικές παρεμβάσεις:

 • Ψήφιση μέσω της πλατφόρμας HeliosVoting των προτεινόμενων αλλαγών στο Καταστατικό

 • Δημιουργία Επιτροπής Μητρώου μελών και δυνάμει μελών της ΕΠΕ

 • Διάθεση χρηματικών και άλλων πόρων της ΕΠΕ για δράσεις εξωστρέφειας

 • Προτεινόμενο πλαίσιο δράσεων εντός του 2021.

17:30’

Ανοικτή συζήτηση:

 • Τομείς & προτεραιότητες δράσης

 • Θέματα επικαιρότητας

 • Κάλεσμα για εθελοντές

19:00’

Σύνοψη - Κλείσιμο εργασιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info(στο)epe.org.gr