Όλα τα Άρθρα

Υπόμνημα ΕΠΕ προς ΥΠΕΠΘ - Υπεύθυνοι Σχολικών Εργαστηρίων

Επιλογή και Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ και μείωση ωραρίου αυτών

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας<o:p />

 

 

Στουρνάρη 63, 7ος όροφος<o:p />

 

 

ΤΚ 10432, Αθήνα<o:p />

 

 

Τηλ: 210-5222161<o:p />

 

 

Φαξ: 211-9558459<o:p />

 

 

http://www.epe.org.gr<o:p />

 

 

e-mail: info(στο)epe.org.gr<o:p />

 

 

<o:p> </o:p>

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ<o:p />

 

 

ΠΡΟΣ:     Κυρία Μαριέττα

Γιαννάκου, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

 

 

Κύριο

Γεώργιο Καλό, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

 

 

ΘΕΜΑ:    Επιλογή και

Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ

(Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ και μείωση ωραρίου αυτών<o:p />

 

 

<o:p> </o:p>

 

 

Αθήνα, 11

Ιουλίου 2006<o:p />

 

 

<o:p> </o:p>

 

 

Με την από

5-6-2006 εγκύκλιό σας (Αρ. Πρ 56066 / Γ7) ορίζετε τα κριτήρια σύμφωνα με τα

οποία γίνεται η επιλογή των υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. στα Γυμνάσια και Ενιαία

Λύκεια. Η εγκύκλιος αυτή επιλύει κάποια από τα προβλήματα που υπήρχαν και

κρίνεται θετική. <o:p />

 

 

Ωστόσο, η

παραπάνω εγκύκλιος αγνοεί το γεγονός της ανομοιογενούς φυσιογνωμίας των κλάδων

ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ και ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.  Αποτέλεσμα της εφαρμογής της εγκυκλίου θα

είναι η  διατήρηση των συνθηκών οι οποίες

στο παρελθόν απέτρεψαν την επιλογή των προσώπων με τις μέγιστες συγκριτικά επιστημονικές

και τεχνικές γνώσεις για την άρτια υποστήριξη της καλής λειτουργίας των

εργαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα, στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 εφαρμόστηκε κατά το

παρελθον μια, απαράδεκτη κατά τη γνώμη μας, πολιτική διορισμού μη πληροφορικών

ως καθηγητών Πληροφορικής. Η πολιτική αυτή έχει πλέον αναθεωρηθεί ώστε μόνο

πτυχιούχοι Πληροφορικής να διορίζονται ως καθηγητές Πληροφορικής. Εντούτοις, οι

διορισθέντες κατά το παρελθόν μη Πληροφορικοί εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις

των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 και μέχρι την οριστική μετάταξή τους στους κλάδους

προέλευσης τους, όπως έχουμε προτείνει, είναι αναγκαίο σε περιπτώσεις όπως της

εν λόγω εγκυκλίου να γίνεται διάκριση των εχόντων τα τυπικά προσόντα του

κλάδου, όπως ισχύουν, έναντι εκείνων που δεν τα κατέχουν. Προτείνουμε, λοιπόν, να τεθεί ως κυρίαρχο κριτήριο επιλογης το

βασικό πτυχίο στην πληροφορική ώστε μόνο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν

πτυχιούχοι Πληροφορικής να είναι δυνατή η επιλογή μη πτυχιούχων σε θέσεις

υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.<o:p />

 

 

Επίσης,

στα ΤΕΕ η από χρόνια υπάρχουσα πρόβλεψη μείωσης ωραρίου για την υποστήριξη των

εργαστηρίων δεν λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι πολλοί υποψήφιοι υπεύθυνοι

Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν ήδη λόγω προϋπηρεσίας υποχρεωτικό ωράριο 18 ωρών το οποίο

δεν μειώνεται με την ανάληψη υποστήριξης εργαστηρίου με αποτέλεσμα αυτό να

λειτουργεί ως αντικίνητρο και ως εκ τούτου τα εργαστήρια να στερούνται της

στήριξης από έμπειρους καθηγητές πληροφορικής. Προτείνουμε να εφαρμοστεί η τρίωρη μείωση ωραρίου στα ΤΕΕ χωρίς το όριο

των 18 ωρών που ισχύει σήμερα με παράλληλη θέσπιση ως κυρίαρχου προσόντος για

τις θέσεις Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. των ΤΕΕ το βασικο πτυχίο στην Πληροφορική.<o:p />

 

 

Συμπερασματικά, για την καλύτερη λειτουργία

των σχολικών μονάδων και των εργαστηρίων τους καθώς και την υποβοήθηση του

διδακτικού ρόλου των καθηγητών της Πληροφορικής, ζητάμε να θεσμοθετηθεί, με απόφαση

του ΥΠΕΠΘ, η προσθήκη ως πρώτου κριτηρίου επιλογής υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

στα Γυμνάσια, στα Ενιαία Λύκεια και τα ΤΕΕ της κατοχής βασικού πτυχίου στην Πληροφορική

καθώς και η τρίωρη μείωση ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων πληροφορικής των

ΤΕΕ και πέραν των 18 ωρών, ανεξάρτητα από το υποχρεωτικό τους ωράριο.<o:p />

 

 

<o:p> </o:p>

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας<o:p />

 

 

<o:p> </o:p>

 

 

<st1:personname w:st="on" productid="Γεώργιος Ανδρεαδάκης">Γεώργιος

Ανδρεαδάκης</st1:personname><o:p />

 

 

Γενικός Γραμματέας ΕΠΕ<o:p />