Όλα τα Άρθρα

Επιστολή της ΕΠΕ προς το ΥΜΕ σχετικά με χρορήγηση αδειών ασκήσεων επαγγέλματος ραδιοηλεκτρονικού και ραδιοτεχνίτη, ίδρυση και λειτουργία

Επιστολή της ΕΠΕ προς τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίων νομοθετημάτων για χρορήγηση αδειών ασκήσεων επαγγέλματος ραδιοηλεκτρονικού και ραδιοτεχνίτη, ίδρυση και λειτουργία ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων

Αθήνα, 20 Απριλίου 2009

Αξιότιμοι κύριοι,

Συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση του ΥΜΕ ως φορέας εκπροσώπησης των πτυχιούχων και διπλωματούχων ΑΕΙ στους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) σας υποβάλλουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας επί των τριών σχεδίων νομοθετημάτων που δημοσιεύσατε.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Παράρτημα

1. Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων"

Άρθρο 3 (Μητρώα)
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 (Όροι και Ορισμοί) το Σχέδιο Νόμου έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες που μεταδίδονται στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό και όχι τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες γενικά. Επομένως, στο Άρθρο 3 (Μητρώα) η φράση "...πιστοποίησης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών" πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση "...πιστοποίησης στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών".

2. Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης "Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη ως και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων"

Άρθρο 1 (Πεδίο Εφαρμογής)
Η παράγραφος 2(α) είναι γενικόλογη και αόριστη και δεν εξασφαλίζει το σκοπό για τον οποίο θεσπίζεται μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ήτοι την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Κριτήριο για την εξαίρεση της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης δε μπορεί να είναι η "ευκολία" εγκατάστασης μια συσκευής ραδιοεπικοινωνιών αλλά μόνο οι επιπτώσεις και ο κίνδυνος που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση μιας τέτοιας συσκευής. Προτείνεται επομένως η εξαίρεση που ορίζει η παράγραφος 2(α) να αντικατασταθεί από την ακόλουθη:
2. α) Οι εγκαταστάσεις εξοπλισμού εκπομπής ραδιοσημάτων των οποίων η εμβέλεια δεν ξεπερνάει τα 20 μέτρα από την πηγή εκπομπής και η ισχύς των οποίων κυμαίνεται εντός των επιτρεπτών ορίων όπως αυτά ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη-Iονίζουσα Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Επίσης, η εξαίρεση της παραγράφου 2(β) δημιουργεί προβλήματα ασυμφωνίας και σύγχυσης μεταξύ νομοθετημάτων διαφορετικών υπουργείων. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς ώστε η παρούσα Υπουργική Απόφαση (είτε αυτοτελώς είτε ως Κοινή Υπουργική Απόφαση σε συνεργασία με το ΥΠεΧωΔΕ) να αποκτήσει καθολική εφαρμογή για οποιαδήποτε εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών, είτε πρόκειται για κτίρια είτε για άλλη κατασκευή. Δεν είναι δυνατόν ο κτιριοδομικός κανονισμός να εξαιρείται και να εφαρμόζει τους δικούς του διαφορετικούς κανόνες ποιότητας και ασφάλειας επί των ραδιοεπικοινωνιών. Οι κανόνες πρέπει να είναι μοναδικοί, σαφείς, και να ισχύουν ισότιμα για όλες τις εγκαταστάσεις ανεξαιρέτως.

Άρθρο 7 (Προσόντα για την απόκτηση της άδειας)
Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός πτυχιούχων με αποκλειστικό αντικείμενο τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το επάγγελμα του ραδιοηλεκτρονικού μπορεί επομένως να υπερκαλυφθεί πολύ εύκολα από το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό και, σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν υφίσταται πλέον κανένας λόγος να εισάγουμε σε αυτό πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων με ελλιπέστατη γνώση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. μηχανολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς, κλπ.). Επιπλέον, όσον αφορά τις περιπτώσεις τμημάτων όπου η εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν είναι υποχρεωτική για έναν πτυχιούχο αλλά αποτελεί κατεύθυνση επιλογής (π.χ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Μηχανικών Αεροσκαφών Ικάρων, κλπ.), οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το δικαίωμα απόκτησης άδειας ραδιοηλεκτρονικού θα έχουν μόνον οι πτυχιούχοι που απέκτησαν μέσα από τις σπουδές τους την απαιτούμενη εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και όχι όλοι οι απόφοιτοι των εν λόγω τμημάτων. Να τονίσουμε επίσης ότι δεν επιτρέπονται με βάση το νόμο διακρίσεις μεταξύ πτυχιούχων της ίδιας βαθμίδας με κριτήριο και μόνο τη σχολή ή το τμήμα προέλευσης. Κριτήριο για την απόκτηση της άδειας πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο το γνωστικό αντικείμενο (δηλ. οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και όχι η προέλευση του πτυχιούχου από τμήμα πανεπιστημίου ή πολυτεχνείου ή στρατιωτικής σχολής (τα οποία με βάση το νόμο είναι ισότιμα). Προτείνεται επομένως το Άρθρο 7 να διαμορφωθεί ως εξής:
2. Δικαίωμα άδειας ραδιοηλεκτρονικού χωρίς προϋπηρεσία, έχουν οι κάτωθι:
α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΑΕΙ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί ΗΥ, και Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικής ΤΕΙ
β) Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΗΥ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ, Πτυχιούχοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ, και Πτυχιούχοι Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ΤΕΙ
γ) Πτυχιούχοι Αξιωματικοί της ΣΤΗΑΔ (Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων)
δ) Διπλωματούχοι και Πτυχιούχοι των ακόλουθων τμημάτων που έχουν αποδεδειγμένα ακολουθήσει κατεύθυνση σπουδών Ηλεκτρονικής ή Τηλεπικοινωνιών ή διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
1. Τμήματα ΑΕΙ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας ΗΥ, Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων
2. Τμήματα ΤΕΙ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Αυτοματισμού
3. Στρατιωτικά Τμήματα: Μηχανικών Αεροσκαφών Σχολής Ικάρων
ε) Πτυχιούχοι Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμων και αντίστοιχων προς τα ανωτέρω.

Άρθρο 13 (Επιτροπή ελέγχου ραδιοηλεκτρονικών (Ρ/Η) εργαστηρίων)
Εφόσον το αντικείμενο της επιτροπής είναι οι ραδιοεπικοινωνίες και όχι η μηχανική δε νοείται η προϋπόθεση που ορίζεται στην παράγραφο 1 περί ενός μέλους μηχανικού. Προτείνεται επομένως η τροποποίησή της ως εξής:
1. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις υπαλλήλους εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ σε αντικείμενο σχετικό με ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Παράρτημα ΙΙ (Αντικείμενο εργασιών των ραδιοτεχνιτών Α)
Στην πρώτη γραμμή υπάρχει τυπογραφικό λάθος. Αντί για "ραδιοτεχνιτών Β" πρέπει να αναφέρεται "ραδιοτεχνιτών Α".
Επίσης, στην παράγραφο 3 έχει παραληφθεί το όριο του όγκου του κτιρίου όπως αυτό έχει ορισθεί στην παράγραφο 1. Προτείνεται επομένως η διόρθωση της παραγράφου 3 ως εξής:
3. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ασυρματικών δικτύων Η/Υ- Wi-Fi σε κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων συνολικού όγκου μέχρι 3000 m3.

3. Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χορήγησης πιστοποιητικού κατάρτισης ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Α και Β"

Άρθρο 6 (Συγκρότηση και έργο επιτροπής εξετάσεων)
Στις παραγράφους 5 και 6 το αντικείμενο των επιτροπών είναι οι ραδιοεπικοινωνίες και όχι η μηχανική. Οι ειδικοί σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας προέρχονται από τμήματα με αντικείμενο τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα οποία δεν είναι απαραίτητα και τμήματα μηχανικής. Προτείνεται επομένως η τροποποίησή των εν λόγω παραγράφων ως εξής:
5. α) Τρεις πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι με γνώσεις σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
6. α) Τρεις πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι της Γενικής Δ/νσης Επικοινωνιών του ΥΜΕ με γνώσεις στα θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

Άρθρο 8 (Εξετάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Κατάρτισης)
Το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχών απαντήσεων (20/30) για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι πολύ μικρό. Επιπλέον, όταν οι ερωτήσεις είναι της μορφής πολλαπλών επιλογών, όπου ακόμη και η τυχαία επιλογή απαντήσεων εξασφαλίζει την επιτυχή απάντηση σε ένα σημαντικό αριθμό ερωτήσεων, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του μέτρου της αρνητικής βαθμολόγησης για κάθε λανθασμένη απάντηση. Προτείνεται επομένως η τροποποίηση της παραγράφου 4 ως εξής:
4. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 1 ενώ κάθε λανθασμένη απάντηση με        -1/Ν, όπου Ν είναι ο αριθμός των πολλαπλών επιλογών. Ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να αφήσει οποιαδήποτε ερώτηση αναπάντητη. Η αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με 0. Για να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής πρέπει το άθροισμα όλων των βαθμολογιών για τις 30 ερωτήσεις να είναι τουλάχιστον ίσο με 25.

Άρθρο 10 (Αξιολόγηση των γραπτών)
Με βάση την παραπάνω πρόταση για το Άρθρο 8 παρ. 4 η παράγραφος 2.α του Άρθρου 10 πρέπει να αφαιρεθεί διότι με τη βαθμολογία που προτείνουμε οι αναπάντητες ερωτήσεις είναι επιτρεπτές.